SFS 2017:1175 Förordning om ändring i studiestödsförordningen (2000:655)

171175.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i studiestödsförordningen (2000:655);

utfärdad den 23 november 2017.

Regeringen föreskriver att 3 kap. 9 a § studiestödsförordningen (2000:655)

ska ha följande lydelse.

3 kap.

9 a §

1

Det högre bidragsbeloppet enligt 3

kap. 13 § studiestödslagen

(1999:1395) får lämnas för studier från och med det andra kalenderhalvåret
det år då den studerande fyller 20 år till och med det kalenderår då den stude-
rande fyller 24 år, om

1. den studerande
a) i anslutning till studiernas början är arbetslös och omfattas av ett utbild-

ningskontrakt enligt förordningen (2015:502) om viss samverkan om unga
och nyanlända och ska bedriva studier inom ramen för det kontraktet,

b) i anslutning till studiernas början är arbetslös och saknar en gymnasie-

examen eller motsvarande kunskaper och är inskriven i jobbgarantin för ung-
domar enligt förordningen (2007:813) om jobbgaranti för ungdomar eller i
jobb- och utvecklingsgarantin enligt förordningen (2007:414) om jobb- och
utvecklingsgarantin, eller

c) har deltagit i insatser enligt förordningen (2017:820) om etablerings-

insatser för vissa nyanlända invandrare under maximal tid enligt den förord-
ningen och i anslutning till det fortsätter att studera inom ramen för ett sådant
utbildningskontrakt som anges i a,

2. studierna bedrivs på grundläggande eller gymnasial nivå inom kommu-

nal vuxenutbildning eller motsvarande utbildning i folkhögskola, och

3. den studerande inte har bedrivit studier med studiestöd under de senaste

sex månaderna innan studierna som kan ge rätt till det högre bidragsbeloppet
inleds.

Det högre bidragsbeloppet får lämnas till dess att den studerande får slut-

betyg från kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå, gymnasie-
examen från kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå eller ett studie-
omdöme från folkhögskola.

Det högre bidragsbeloppet lämnas inom ramen för anvisade medel och i

den ordning som ansökningarna kommer in till Centrala studiestödsnämnden.

1 Senaste lydelse 2017:560.

SFS 2017:1175

Utkom från trycket
den 5 december 2017

background image

2

SFS 2017:1175

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2018.
2. För den som har deltagit i insatser enligt den upphävda lagen (2010:197)

om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare och som inte får ta del
av insatser enligt förordningen (2017:820) om etableringsinsatser för vissa
nyanlända invandrare gäller 3 kap. 9 a § i den äldre lydelsen.

På regeringens vägnar

ANNA EKSTR�M

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)