SFS 2017:1176 Förordning om ändring i förordningen (2017:532) om studiestartsstöd

171176.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2017:532) om
studiestartsstöd;

utfärdad den 23 november 2017.

Regeringen föreskriver att 4 och 27 §§ förordningen (2017:532) om studie-

startsstöd ska ha följande lydelse.

4 §

Studiestartsstöd får lämnas till en sådan arbetssökande som anges i 6 §

lagen (2017:527) om studiestartsstöd och som har varit anmäld som arbets-
sökande hos den offentliga arbetsförmedlingen under minst sex sammanhäng-
ande månader närmast före den dag ansökan kom in till Centrala studiestöds-
nämnden eller, om studierna har påbörjats före den dagen, vid studiestarten,
och

1. under samma tid har varit arbetslös eller deltagit i ett annat arbetsmark-

nadspolitiskt program än etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare
enligt förordningen (2017:820) om etableringsinsatser för vissa nyanlända
invandrare, eller

2. har deltagit i insatser enligt förordningen om etableringsinsatser för vissa

nyanlända invandrare under maximal tid enligt den förordningen.

Centrala studiestödsnämnden får meddela ytterligare föreskrifter i fråga om

hur långt ett studieuppehåll kan vara innan studierna anses starta på nytt enligt
första stycket.

27 §

En kommuns resursram för studiestartsstödet ska fastställas med

utgångspunkt i kommunens andel av antalet personer i landet i åldern 25�56 år
som saknar treårig gymnasieutbildning och som har varit anmälda som
arbetssökande hos den offentliga arbetsförmedlingen under minst sex sam-
manhängande månader, och

1. under samma tid har varit arbetslösa eller deltagit i ett annat arbetsmark-

nadspolitiskt program än etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare
enligt förordningen (2017:820) om etableringsinsatser för vissa nyanlända in-
vandrare,

2. har deltagit i insatser enligt den upphävda lagen (2010:197) om etable-

ringsinsatser för vissa nyanlända invandrare och vars etableringsplaner har
upphört att gälla för att tiden för etableringsplanen har löpt ut, eller

3. har deltagit i insatser enligt förordningen om etableringsinsatser för vissa

nyanlända invandrare under maximal tid enligt den förordningen.

Centrala studiestödsnämnden ska underrätta kommunen om vilken resurs-

ram som har fastställts för kommunen.

SFS 2017:1176

Utkom från trycket
den 5 december 2017

background image

2

SFS 2017:1176

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

Centrala studiestödsnämnden får meddela närmare föreskrifter om verk-

ställigheten av denna paragraf.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2018.
2. För den som har deltagit i insatser enligt den upphävda lagen (2010:197)

om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare och som inte får ta del
av insatser enligt förordningen (2017:820) om etableringsinsatser för vissa
nyanlända invandrare gäller 4 § i den äldre lydelsen.

På regeringens vägnar

ANNA EKSTR�M

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)