SFS 2017:1178 Förordning om ändring i förordningen (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter

171178.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2006:1166) om avgifter
för offentlig kontroll av livsmedel och vissa
jordbruksprodukter;

utfärdad den 23 november 2017.

Regeringen föreskriver att 21 § förordningen (2006:1166) om avgifter för

offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter ska ha följande
lydelse.

21 §

1

Livsmedelsverket får, inom sitt ansvarsområde, meddela föreskrifter

om skyldighet att betala ytterligare avgifter för kontroll eller prövning och om
hur sådana avgifter ska beräknas.

Om Livsmedelsverkets föreskrifter enligt första stycket innefattar en avgift

för en kommuns kontroll eller prövning är kommunen skyldig att ta ut avgif-
ten enligt en taxa som kommunfullmäktige bestämmer.

Jordbruksverket får, inom sitt ansvarsområde, meddela föreskrifter om

skyldighet att betala ytterligare avgifter för kontroll eller prövning och om hur
sådana avgifter ska beräknas.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2018.

På regeringens vägnar

SVEN-ERIK BUCHT

Jacob Wichmann
(Näringsdepartementet)

1 Paragrafen fick sin nuvarande beteckning genom 2009:1465.

SFS 2017:1178

Utkom från trycket
den 5 december 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017