SFS 2017:1179 Förordning om finansiering av kärntekniska restprodukter

171179.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om finansiering av kärntekniska restprodukter;

utfärdad den 23 november 2017.

Regeringen föreskriver följande.

1 §

Denna förordning är meddelad med stöd av

� 10 § lagen (2006:647) om finansiering av kärntekniska restprodukter i

fråga om 23 §,

� 8 kap. 11 § regeringsformen i fråga om 55 och 56 §§, och
� 8 kap. 7 § regeringsformen i fråga om övriga bestämmelser.

2 §

Med Studsviksavgifter avses i denna förordning avgifter enligt lagen

(1988:1597) om finansiering av hanteringen av visst radioaktivt avfall m.m.

I övrigt har ord och uttryck i denna förordning samma betydelse som i

lagen (2006:647) om finansiering av kärntekniska restprodukter.

Beräkning av kärnavfallsavgifter, finansieringsbelopp och
kompletteringsbelopp

3 §

Vid beräkning av kärnavfallsavgifter, finansieringsbelopp och komplet-

teringsbelopp ska

1. grundkostnader och merkostnader räknas om från fast till löpande pen-

ningvärde baserat på en inflationskurva, och

2. de omräknade grundkostnaderna och merkostnaderna och de förväntade

inbetalningarna till kärnavfallsfonden, vid diskontering enligt 7 § lagen
(2006:647) om finansiering av kärntekniska restprodukter, beräknas med en
riskfri diskonteringsräntekurva med ett tillägg på 0,75 procentenheter.

4 §

Vid bedömning av förväntade inbetalningar enligt 7 § andra stycket 1

lagen (2006:647) om finansiering av kärntekniska restprodukter ska varje
kärnkraftsreaktor som inte är permanent avstängd antas ha

1. en total driftstid om 50 år, eller
2. en återstående driftstid om minst sex år, om reaktorn har varit i drift i

minst 44 år.

Om det finns särskilda skäl att anta att driften kan komma att upphöra vid

en tidigare tidpunkt, ska den förväntade driftstiden i stället bestämmas utifrån
den tidpunkten.

SFS 2017:1179

Utkom från trycket
den 5 december 2017

background image

2

SFS 2017:1179

5 §

De förväntade inbetalningarna enligt 7 § andra stycket 2 lagen

(2006:647) om finansiering av kärntekniska restprodukter ska avse avgifter
under de närmast kommande tre kalenderåren.

Om det finns särskilda skäl, får en kärnavfallsavgift bestämmas utifrån

inbetalningar under en kortare eller längre tidsperiod.

6 §

En kärnavfallsavgift ska anges som ett årligt belopp i kronor. För en

reaktorinnehavare som har tillstånd för en eller flera kärnkraftsreaktorer som
inte är permanent avstängda ska avgiften dock anges i kronor per levererad
kilowattimme el och bestämmas utifrån den mängd el som reaktorinnehava-
ren kan antas leverera under återstående driftstid.

7 §

Kärnavfallsavgifter, finansieringsbelopp och kompletteringsbelopp ska

bestämmas för en period om tre kalenderår i taget. Om det finns särskilda
skäl, får de bestämmas för en kortare period.

Reaktorinnehavares kostnadsberäkningar

8 §

Reaktorinnehavarna ska tillsammans ge in den kostnadsberäkning som

avses i 21 § 2 lagen (2006:647) om finansiering av kärntekniska restprodukter
till Strålsäkerhetsmyndigheten. Beräkningen ska ges in senast under septem-
ber månad vart tredje år, samma år som det program som avses i 12 § lagen
(1984:3) om kärnteknisk verksamhet ges in enligt 25 § förordningen
(1984:14) om kärnteknisk verksamhet.

9 §

Kostnadsberäkningen ska

1. redovisa den sammanlagda grundkostnaden för alla reaktorinnehavare,
2. redovisa den del av grundkostnaden som är gemensam för alla reaktor-

innehavare,

3. för varje reaktorinnehavare redovisa den del av grundkostnaden som är

hänförlig till reaktorinnehavarens reaktorer,

4. redovisa hur stor del av grundkostnaden som avser
a) behandling, mellanlagring och slutförvaring av använt kärnbränsle,
b) avveckling, inklusive mellanlagring av restprodukter, specificerat för

varje reaktor,

c) slutligt omhändertagande av restprodukter från avveckling, specificerat

för varje reaktor, och

d) forsknings- och utvecklingsverksamhet, och
5. i fråga om den del av grundkostnaden som avser tiden från det att kost-

nadsberäkningen ges in och återstoden av den driftstid som följer av 4 § redo-
visa hur stor kostnaden är sammanlagt för alla reaktorinnehavare och hur stor
del som

a) är gemensam för alla reaktorinnehavare,
b) är hänförlig till var och en av reaktorinnehavarna, och
c) bör läggas till grund för varje reaktorinnehavares finansieringsbelopp.
De redovisade grundkostnaderna ska avse det sannolikhetsvägda medelvär-

det av samtliga kostnader i den utfallsmängd som har antagits för beräk-
ningen.

10 §

Tillsammans med kostnadsberäkningen ska det ges in uppgifter om hur

mycket el som varje reaktorinnehavare årligen planerar att leverera per reak-

background image

3

SFS 2017:1179

tor under tiden från det att kostnadsberäkningen ges in och återstoden av den
driftstid som följer av 4 §.

Andra tillståndshavares kostnadsberäkningar

11 §

En tillståndshavare som inte är reaktorinnehavare ska, enskilt eller till-

sammans med andra sådana tillståndshavare, ge in den kostnadsberäkning
som avses i 21 § 2 lagen (2006:647) om finansiering av kärntekniska restpro-
dukter till Strålsäkerhetsmyndigheten senast den 7 januari vart tredje år.

12 §

Kostnadsberäkningen ska redovisa

1. grundkostnaden för de anläggningar som omfattas av tillståndshavarens

eller de redovisande tillståndshavarnas tillstånd,

2. hur stor del av grundkostnaden som bör läggas till grund för finansie-

ringsbeloppet,

3. hur stor del av grundkostnaden som avser
a) behandling, mellanlagring och slutförvaring av kärnavfall och kärnämne

som inte ska användas igen,

b) avveckling, inklusive mellanlagring av restprodukter,
c) slutligt omhändertagande av restprodukter från avveckling, och
d) forsknings- och utvecklingsverksamhet, och
4. vilka åtgärder och vilken verksamhet som kan berättiga till fondmedel

enligt 15 § lagen (2006:647) om finansiering av kärntekniska restprodukter.

13 §

Tillsammans med kostnadsberäkningen ska det ges in uppgift om den

förväntade återstående driftstiden för anläggningar som inte permanent har
stängts av.

Förslag till och beslut om kärnavfallsavgifter, finansieringsbelopp
och kompletteringsbelopp

14 §

Strålsäkerhetsmyndigheten ska inför varje avgiftsperiod enligt 7 § fö-

reslå den kärnavfallsavgift och det finansieringsbelopp som ska gälla för var
och en av tillståndshavarna. För reaktorinnehavare ska också ett komplette-
ringsbelopp föreslås. Förslaget ska

1. utgå från kostnadsberäkningen enligt 8 eller 11 §, och
2. ta hänsyn till den totala merkostnaden och tillståndshavarens eventuella

rätt till sådana fondmedel som avses i 15 § lagen (2006:647) om finansiering
av kärntekniska restprodukter.

15 §

Strålsäkerhetsmyndigheten ska ge tillståndshavaren tillfälle att lämna

synpunkter på förslaget. Om förslaget gäller en reaktorinnehavare, ska även
berörda myndigheter, kommuner och organisationer ges tillfälle att lämna
synpunkter.

16 §

För varje reaktorinnehavare ska Strålsäkerhetsmyndigheten, med hän-

syn till det som kommit fram i synpunkter enligt 15 §, ge in ett förslag till
regeringen om vilken kärnavfallsavgift och vilka finansierings- och komplet-
teringsbelopp som ska gälla under den kommande avgiftsperioden. Förslagen
ska ges in inom tolv månader från det att reaktorinnehavarnas kostnadsberäk-
ning senast ska ha getts in enligt 8 §.

background image

4

SFS 2017:1179

17 §

För varje tillståndshavare som inte är reaktorinnehavare ska Strålsäker-

hetsmyndigheten, med hänsyn till det som kommit fram i synpunkter enligt
15 §, besluta den kärnavfallsavgift och det finansieringsbelopp som ska gälla
under den kommande avgiftsperioden.

Om ett ärende har principiell betydelse eller annars är av särskild vikt, ska

Strålsäkerhetsmyndigheten lämna över ärendet till regeringen för beslut till-
sammans med ett eget förslag till beslut. �rendet ska då lämnas över inom sex
månader från det att tillståndshavarens kostnadsberäkning senast ska ha getts
in enligt 11 §.

18 §

I förslagen till regeringen ska Strålsäkerhetsmyndigheten yttra sig över

kostnadsberäkningen och redovisa

1. de närmare skälen för myndighetens bedömning,
2. merkostnaden och beräkningsunderlaget för den, och
3. vilka faktorer som anses vara särskilt kritiska för kostnadsutvecklingen.

Dispens från avgiftsskyldigheten

19 §

Strålsäkerhetsmyndigheten får ge dispens från avgiftsskyldigheten en-

ligt 8 § lagen (2006:647) om finansiering av kärntekniska restprodukter.

Avgifternas betalning

20 §

En reaktorinnehavare ska betala kärnavfallsavgiften kvartalsvis senast

en månad efter varje kalenderkvartals utgång.

21 §

En tillståndshavare som inte är reaktorinnehavare ska betala kärnav-

fallsavgiften årsvis senast en månad efter varje kalenderårs utgång.

22 §

Kärnavfallsavgifterna ska betalas till Kärnavfallsfonden.

Säkerheter

23 §

En säkerhet som ställs av en reaktorinnehavare ska vara utan tidsbe-

gränsning och får inte vara en fastighet som det bedrivs kärnteknisk verksam-
het på.

24 §

En tillståndshavare ska föreslå säkerheter enligt 9 § lagen (2006:647)

om finansiering av kärntekniska restprodukter till Riksgäldskontoret senast
två månader efter det att

1. regeringen har beslutat om finansieringsbelopp och kompletteringsbe-

lopp, om tillståndshavaren är reaktorinnehavare, och

2. Strålsäkerhetsmyndigheten har beslutat om finansieringsbelopp, i övriga

fall.

25 §

Riksgäldskontoret ska, inom två månader från det att tillståndshavaren

senast ska ha lämnat sitt förslag enligt 24 §, överlämna förslaget tillsammans
med ett eget yttrande till regeringen för prövning av om förslaget är godtag-
bart.

Om det behövs för att säkerställa statens rätt, ska Riksgäldskontoret föreslå

de villkor som en säkerhet bör förenas med.

background image

5

SFS 2017:1179

26 §

En tillståndshavare ska ställa godtagbara tilläggssäkerheter motsva-

rande ett visst belopp, om

1. värdebeständigheten på den eller de säkerheter som har ställts har för-

sämrats och inte längre är godtagbar, eller

2. sådana villkor som avses i 25 § andra stycket har åsidosatts.

27 §

Säkerheter enligt 9 § lagen (2006:647) om finansiering av kärntek-

niska restprodukter och enligt 26 § denna förordning ska ställas till Kärnav-
fallsfonden och förvaltas av Riksgäldskontoret.

28 §

Riksgäldskontoret ska

1. följa värdet på de säkerheter som ställts enligt 9 § lagen (2006:647) om

finansiering av kärntekniska restprodukter och enligt 26 § denna förordning,

2. bevaka att de villkor som säkerheterna har förenats med följs, och
3. meddela regeringen om myndigheten bedömer att ställda säkerheters

värdebeständighet har försämrats väsentligt eller att sådana villkor som avses
i 25 § andra stycket har åsidosatts.

29 §

Om Riksgäldskontoret anser att en tilläggssäkerhet behövs, ska myn-

digheten föreslå ett lämpligt belopp för en sådan säkerhet och yttra sig till
regeringen över tillståndshavarens förslag till säkerhet.

30 §

Strålsäkerhetsmyndigheten ska meddela regeringen om myndigheten

bedömer att ställda säkerheter bör tas i anspråk.

Tillståndshavares användning av fondmedel som är hänförliga till
kärnavfallsavgifter

31 §

En tillståndshavare ska senast den 30 oktober varje år ge in den utbe-

talningsplan som avses i 21 § 1 lagen (2006:647) om finansiering av kärntek-
niska restprodukter till Strålsäkerhetsmyndigheten.

32 §

En tillståndshavares ansökan om utbetalning av fondmedel för sådana

kostnader som avses i 4 § 1�3 och 8 lagen (2006:647) om finansiering av
kärntekniska restprodukter ska i fråga om utbetalningar som avser ett kalen-
derårs första kvartal ges in till Strålsäkerhetsmyndigheten senast den 30 okto-
ber året innan och i övrigt senast en månad före den period som ansökan av-
ser.

I ansökan ska det anges vilka kostnader som de utbetalade medlen ska fi-

nansiera.

33 §

Strålsäkerhetsmyndigheten prövar ansökningarna om utbetalning och

beslutar hur och i vilken utsträckning fondmedel får användas av tillståndsha-
varen. Beslutet får endast avse kostnader som tillståndshavaren förväntas få
under den period som ansökan avser och endast kostnader för åtgärder och
verksamheter som ingår i de kostnadsberäkningar som har använts då kärnav-
fallsavgiften beslutades.

Om det finns särskilda skäl, får Strålsäkerhetsmyndigheten besluta att

fondmedel får användas för åtgärder och verksamheter som inte har ingått i de
kostnadsberäkningar som avses i första stycket.

Fondmedlen ska betalas ut i förskott för kalenderkvartal.

background image

6

SFS 2017:1179

Kommuners användning av fondmedel som är hänförliga till
kärnavfallsavgifter

34 §

En kommuns ansökan om fondmedel för sådana prövnings- och infor-

mationskostnader som avses i 4 § 7 a och 8 lagen (2006:647) om finansiering
av kärntekniska restprodukter ska ges in till Strålsäkerhetsmyndigheten senast
tre månader före den period som ansökan avser.

I ansökan ska det anges vilka kostnader som de utbetalade medlen ska

finansiera.

35 §

Strålsäkerhetsmyndigheten prövar ansökningarna om utbetalning och

beslutar hur och i vilken utsträckning fondmedel får användas av kommunen.
Ersättning får endast ges till kommuner där en anläggning för slutförvar för
restprodukter planeras eller byggs och får bestämmas till högst 10 miljoner
kronor per kommun och kalenderår.

Fondmedlen ska betalas ut i förskott.

Ideella föreningars användning av fondmedel som är hänförliga
till kärnavfallsavgifter

36 §

En ideell förenings ansökan om fondmedel för sådant stöd som avses i

4 § 9 lagen (2006:647) om finansiering av kärntekniska restprodukter ska ges
in till Strålsäkerhetsmyndigheten senast den 30 september året före det kalen-
derår som ansökan avser.

I ansökan ska det anges vilka kostnader som de utbetalade medlen ska

finansiera.

37 §

Strålsäkerhetsmyndigheten prövar ansökningarna om utbetalning och

beslutar hur och i vilken utsträckning fondmedel får användas av den ideella
föreningen.

Stöd får endast ges till en ideell förening som
1. utnyttjar rätten att delta i sådant samråd som föreskrivs i 6 kap. 4 § första

stycket 2 miljöbalken avseende anläggning för hantering och slutförvaring av
använt kärnbränsle,

2. har en styrelse som utses av medlemmarna i demokratiska former och år-

ligen håller stämma som medlemmarna får delta i,

3. har stadgar som beslutas av stämman och anger föreningens namn och

ändamål, hur beslut fattas, hur styrelsen utses samt hur revisorer som kontrol-
lerar styrelsens verksamhet utses,

4. inte har näringsverksamhet som sin huvudsakliga inkomstkälla, och
5. har minst 1 000 medlemmar, eller är en sammanslutning av ideella för-

eningar som tillsammans har minst 1 000 olika personer som medlemmar och
där varje förening som ingår uppfyller kraven i 2 och 4.

Stöd får ges med högst 2,5 miljoner kronor per förening och kalenderår och

med totalt högst 3,5 miljoner kronor per kalenderår.

38 §

Stödet ska avse föreningens kostnader för att delta i samrådsförfaran-

den enligt 6 kap. miljöbalken eller 5 c § lagen (1984:3) om kärnteknisk verk-
samhet och yttra sig enligt 6 kap. 8 första stycket miljöbalken över ansökan
om tillstånd och miljökonsekvensbeskrivning för en anläggning för hantering
och slutförvaring av använt kärnbränsle samt kostnader för att kunna följa och

background image

7

SFS 2017:1179

bedöma frågor som rör slutförvaring av använt kärnbränsle och slutförvaring-
ens påverkan på människors hälsa eller miljön. Kostnaderna får omfatta löne-
kostnader, lokalkostnader och övriga administrativa kostnader. Stödet får inte
avse kostnader för information riktad direkt till allmänheten utöver vad som
avser samrådsförfarandet. Stödet får inte avse insatser som föreningen gör
efter det att tolv månader har förflutit från det att tillståndsansökan och miljö-
konsekvensbeskrivningen har kungjorts enligt 6 kap. 8 § första stycket miljö-
balken.

Om de ansökningar som avser godtagbara kostnader totalt omfattar större

belopp än vad som finns tillgängligt för stöd under ett visst kalenderår, ska
Strålsäkerhetsmyndigheten fördela stödet så att det ges en jämn geografisk
spridning och med hänsyn till föreningarnas medlemsantal och behov samt
tidigare erhållet stöd.

Fondmedlen ska betalas ut i förskott för kalenderår.

Statliga myndigheters användning av fondmedel som är
hänförliga till kärnavfallsavgifter

39 §

En statlig myndighets ansökan om ersättning för sådana kostnader som

avses i 4 § 4�8 lagen (2006:647) om finansiering av kärntekniska restproduk-
ter ska ges in till och prövas av regeringen.

I ansökan ska det anges vilka kostnader som de utbetalade medlen ska

finansiera.

Utbetalning av fondmedel som är hänförliga till
kärnavfallsavgifter

40 §

Kärnavfallsfonden betalar ut fondmedel efter beslut enligt 33, 35 och

37 §§ på begäran av Strålsäkerhetsmyndigheten.

41 §

Fondmedel som betalas ut efter beslut enligt 35, 37 och 39 §§ ska, om

inte annat anges i beslutet, dras från varje tillståndshavares fondmedel med en
så stor andel att det motsvarar tillståndshavarens ansvar för kostnaderna enligt
6 § andra stycket lagen (2006:647) om finansiering av kärntekniska restpro-
dukter.

Användning och utbetalning av fondmedel som är hänförliga till
Studsviksavgifter

42 §

En ansökan om utbetalning av fondmedel som är hänförliga till Studs-

viksavgifter ska ges in till Strålsäkerhetsmyndigheten senast den 30 oktober
året före det kalenderår som ansökan avser.

I ansökan ska det anges vilka kostnader som förväntas uppkomma under

det kommande kalenderåret för

1. behandling, mellanlagring och slutförvaring av kärnavfall och kärnämne

som inte ska användas igen,

2. avveckling, inklusive mellanlagring av restprodukter, och
3. slutligt omhändertagande av restprodukter från avveckling.

43 §

Strålsäkerhetsmyndigheten prövar ansökningarna om utbetalning och

beslutar hur och i vilken utsträckning fondmedel som är hänförliga till Studs-

background image

8

SFS 2017:1179

viksavgifter får användas. Fondmedel får betalas ut endast till den som är
skyldig att genomföra sådana åtgärder som Studsviksavgifterna har fonderats
för eller till en myndighet som är huvudman för ett sådant genomförande. Be-
slutet får endast avse kostnader för åtgärder som förväntas genomföras under
det kommande kalenderåret och som ingått i kostnadsberäkningar som har an-
vänts då Studsviksavgifterna beslutades.

Fondmedel ska betalas ut i förskott för kalenderkvartal.

44 §

Kärnavfallsfonden betalar ut fondmedel efter beslut enligt 43 § på be-

gäran av Strålsäkerhetsmyndigheten.

Redovisning och kontroll

45 §

Strålsäkerhetsmyndigheten får besluta att en tillståndshavare ska

lämna in en kostnadsberäkning enligt 8 eller 11 § vid en annan tidpunkt än
som anges där, om det finns särskilda skäl.

46 §

Redovisning av hur utbetalade fondmedel har använts ska

1. för tillståndshavare avse föregående kalenderår och ges in till Strålsäker-

hetsmyndigheten senast den 28 februari varje år,

2. för kommuner avse varje ersättningsperiod och ges in till Strålsäkerhets-

myndigheten senast tre månader efter periodens slut,

3. för ideella föreningar avse föregående kalenderår och ges in till Strålsä-

kerhetsmyndigheten senast den 31 mars varje år,

4. för statliga myndigheter avse föregående kalenderår och ges in till reger-

ingen senast den 31 mars varje år, och

5. för övriga som har mottagit fondmedel efter beslut enligt 43 § avse före-

gående kalenderår och ges in till Strålsäkerhetsmyndigheten senast den 31
mars varje år.

47 §

En reaktorinnehavare ska senast den 1 februari varje år redovisa till

Strålsäkerhetsmyndigheten hur mycket el som reaktorinnehavaren har levere-
rat under föregående kalenderår.

48 §

Strålsäkerhetsmyndigheten ska

1. kontrollera att beslutade kärnavfallsavgifter har betalats in och revidera

hur utbetalade fondmedel har använts,

2. senast den 1 februari varje år underrätta Kärnavfallsfonden om alla pla-

nerade och prognostiserade inbetalningar till och utbetalningar från fonden,
och

3. för varje kalenderår lämna en sammanfattning till regeringen över

användningen av utbetalade medel.

49 §

Strålsäkerhetsmyndigheten prövar frågor om återbetalning, avräkning

och kompensation enligt 17 § första stycket 1 och 2 lagen (2006:647) om
finansiering av kärntekniska restprodukter.

background image

9

SFS 2017:1179

�&terbetalning av fondmedel som inte behövs

50 §

Strålsäkerhetsmyndigheten ska anmäla till regeringen att återbetalning

av fondmedel enligt 14 § andra stycket lagen (2006:647) om finansiering av
kärntekniska restprodukter bör ske, om

1. en tillståndshavares skyldigheter enligt 11 § samma lag har upphört,

eller

2. det dessförinnan finns särskilda skäl att återbetala medel som inte be-

hövs.

51 §

En ansökan om återbetalning enligt 14 § andra stycket lagen

(2006:647) om finansiering av kärntekniska restprodukter ska ges in till Strål-
säkerhetsmyndigheten.

52 §

Strålsäkerhetsmyndigheten ska med ett eget yttrande överlämna en an-

sökan enligt 51 § till regeringen.

Dispenser

53 §

Strålsäkerhetsmyndigheten får i det enskilda fallet ge dispens från

bestämmelserna om tidsfrister i 8, 10, 11, 13, 20, 21, 31, 32, 34, 36, 42, 46
och 47 §§, om det kan ske utan att syftet med bestämmelserna åsidosätts.

54 §

Riksgäldskontoret får i det enskilda fallet ge dispens från bestämmel-

sen om tidsfrist i 24 §, om det kan ske utan att syftet med bestämmelsen åsi-
dosätts.

Bemyndiganden

55 §

Strålsäkerhetsmyndigheten får meddela

1. föreskrifter om hur inflationskurvan och den riskfria diskonteringsränte-

kurvan enligt 3 § ska beräknas, och

2. föreskrifter som behövs för verkställigheten av 8, 9, 11, 12, 20, 21, 31�

38 och 45�49 §§.

56 §

Riksgäldskontoret får meddela föreskrifter som behövs för verkställig-

heten av 24�29 §§.

Tillsyn

57 §

Tillsynen över att lagen (2006:647) om finansiering av kärntekniska

restprodukter, denna förordning och föreskrifter som meddelats med stöd av
förordningen följs utövas av

1. Riksgäldskontoret i fråga om föreskrifter och beslut som Riksgäldskon-

toret har meddelat, och

2. Strålsäkerhetsmyndigheten i övrigt.

background image

10

SFS 2017:1179

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

�verklagande

58 §

Beslut enligt 17 § första stycket, 19, 33, 35, 37, 43, 45, 49, 53, 54 och

57 §§ får överklagas till regeringen. Andra beslut enligt denna förordning får
inte överklagas.

Beslut enligt denna förordning gäller omedelbart om inte annat bestäms i

beslutet.

1. Denna förordning träder i kraft den 20 december 2017.
2. Genom förordningen upphävs förordningen (2008:715) om finansiella

åtgärder för hanteringen av restprodukter från kärnteknisk verksamhet.

3. Reaktorinnehavarna ska första gången ge in en kostnadsberäkning enligt

8 § senast den 30 september 2019.

4. Tillståndshavaren ska första gången ge in en kostnadsberäkning enligt

11 § senast den 7 januari 2019.

På regeringens vägnar

KAROLINA SKOG

Egon Abresparr
(Miljö- och energidepartementet)