SFS 2017:1180 Förordning om förvaltningen av kärnavfallsfondens medel

171180.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om förvaltningen av kärnavfallsfondens medel;

utfärdad den 23 november 2017.

Regeringen föreskriver följande.

1 §

Denna förordning gäller förvaltningen av de medel som har avsatts i en

särskild fond enligt lagen (2006:647) om finansiering av kärntekniska rest-
produkter.

Förordningen är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen.

Ordförklaringar

2 §

Orden derivatinstrument, fondföretag, företagsgrupp, penningmark-

nadsinstrument och värdepappersfond och uttrycken finansiellt instrument
och överlåtbart värdepapper har i denna förordning samma betydelse som i
lagen (2004:46) om värdepappersfonder.

3 §

Orden emittent och kreditinstitut och uttrycket reglerad marknad har i

denna förordning samma betydelse som i lagen (2007:528) om värdepap-
persmarknaden.

4 §

Förkortningen EES betyder i denna förordning Europeiska ekonomiska

samarbetsområdet.

5 §

I övrigt har ord och uttryck i denna förordning samma betydelse som i

lagen (2006:647) om finansiering av kärntekniska restprodukter.

Kärnavfallsfonden förvaltar kärnavfallsfonden

6 §

Medlen i den fond som avses i 5 a § lagen (2006:647) om finansiering

av kärntekniska restprodukter (kärnavfallsfonden) ska förvaltas av myndig-
heten Kärnavfallsfonden. Bestämmelser om myndigheten finns i förord-
ningen (2007:1055) med instruktion för Kärnavfallsfonden.

�vergripande krav på förvaltningen

7 §

Fondmedlen ska förvaltas

1. på ett aktsamt sätt så att de med hög sannolikhet räcker till för det för-

väntade behovet av utbetalningar från fonden, har en väl avvägd risknivå och
ger en tillfredsställande betalningsberedskap, och

SFS 2017:1180

Utkom från trycket
den 5 december 2017

background image

2

SFS 2017:1180

2. på ett ansvarsfullt sätt med hänsyn till miljöaspekter och sociala aspek-

ter, utan att kraven i 1 åsidosätts.

Tillåtna placeringar

8 §

Av varje tillståndshavares andel av fondmedlen ska ett belopp som mot-

svarar summan av det diskonterade värdet av de förväntade nettoutbetalning-
arna av fondmedel under innevarande kalenderår och de närmast följande nit-
ton kalenderåren, dock minst sextio procent av tillståndshavarens andel av
fondmedlen, vara placerade

1. på räntebärande konto i Riksgäldskontoret,
2. i skuldförbindelser utfärdade av staten,
3. i skuldförbindelser utgivna enligt lagen (2003:1223) om utgivning av

säkerställda obligationer, eller

4. i derivatinstrument vars underliggande tillgångar är skuldförbindelser

enligt 1 eller 2 eller som hänför sig till räntesatser i svenska kronor.

Om kravet enligt första stycket inte är uppfyllt ska Kärnavfallsfonden vidta

rättelse så snart det kan ske i enlighet med kravet i 7 § 1 på aktsam förvalt-
ning.

9 §

Fondmedel som inte är placerade enligt 8 § får endast placeras i likvida

finansiella tillgångar som utgörs av

1. överlåtbara värdepapper,
2. penningmarknadsinstrument,
3. derivatinstrument, eller
4. andelar i värdepappersfonder.

�verlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument

10 §

Placering av fondmedel enligt 9 § 1 eller 2 får endast avse penning-

marknadsinstrument som är, eller överlåtbara värdepapper som är eller inom
ett år från emissionen avses bli,

1. upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande mark-

nad utanför EES, eller

2. föremål för regelbunden handel vid någon annan marknad som är regle-

rad och öppen för allmänheten.

11 §

�verlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument från en och

samma emittent får inte uppgå till mer än fem procent av fondens värde.

�verlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument från en och

samma emittent får dock uppgå till

1. etthundra procent av fondens värde, om de är utgivna eller garanterade

av svenska staten,

2. högst trettiofem procent av fondens värde, om de är utgivna eller garan-

terade av en stat, en kommun eller en statlig eller kommunal myndighet i ett
land inom EES eller av en mellanstatlig organisation som en eller flera stater
inom EES är medlemmar i,

3. högst tjugofem procent av fondens värde, om
a) de består av skuldförbindelser utgivna enligt lagen (2003:1223) om

utgivning av säkerställda obligationer eller av motsvarande utländska skuld-
förbindelser, och

background image

3

SFS 2017:1180

b) det sammanlagda värdet av sådana skuldförbindelser är högst åttio pro-

cent av fondens värde, och

4. högst tio procent av fondens värde i andra fall än de som anges i 1�3, om

det sammanlagda värdet av sådana tillgångar som har högre värde än det som
anges i första stycket är högst fyrtio procent av fondens värde.

12 §

Fondmedlen får inte placeras i överlåtbara värdepapper och penning-

marknadsinstrument som är utgivna eller garanterade av ett företag som
bedriver eller ingår i en företagsgrupp där något annat företag bedriver kärn-
teknisk verksamhet enligt lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet eller
motsvarande verksamhet i ett annat land.

13 §

Kärnavfallsfonden får inte förvärva aktier med sådan rösträtt som gör

det möjligt för myndigheten att utöva ett väsentligt inflytande över ledningen
av ett företag.

Derivatinstrument

14 §

Placering av fondmedel i derivatinstrument enligt 9 § 3 får göras

endast i syfte att begränsa risker och effektivisera förvaltningen av fondmed-
len.

15 §

Placering av fondmedel enligt 9 § 3 får endast avse derivatinstrument

1. som omsätts på en reglerad marknad enligt 10 §, och
2. vars underliggande tillgångar utgörs av eller hänför sig till
a) någon sådan tillgång som anges i 9 §,
b) finansiella index,
c) räntesatser,
d) växelkurser, eller
e) utländska valutor.

16 §

Trots kravet i 15 § 1 får fondmedel placeras i derivatinstrument som

handlas direkt mellan parterna, om

1. motparten omfattas av tillsyn och tillhör de kategorier av företag som

godkänts som motparter av Finansinspektionen, och

2. derivatinstrumenten
a) är föremål för en daglig, tillförlitlig och kontrollerbar värdering, och
b) vid varje tidpunkt på Kärnavfallsfondens begäran kan säljas, lösas in

eller avslutas genom en utjämnande transaktion till ett rimligt värde.

17 §

I fråga om derivatinstrument som inte är indexbaserade, ska de be-

gränsningar som anges i 11 och 12 §§ också tillämpas i fråga om exponering
mot en emittent som har gett ut överlåtbara värdepapper eller penningmark-
nadsinstrument som utgör en underliggande tillgång i derivatinstrument.

18 §

Vid placering i derivatinstrument får exponeringen mot en och samma

motpart uppgå till högst

1. tio procent av fondens värde, om motparten är ett svenskt kreditinstitut

eller ett utländskt kreditinstitut med säte inom EES eller som omfattas av till-
synsregler som motsvarar dem som fastställs i EU:s lagstiftning, eller

2. fem procents av fondens värde i andra fall.

background image

4

SFS 2017:1180

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

Begränsning av emittentrisker

19 §

Exponeringar mot ett och samma företag eller mot företag i en och

samma företagsgrupp får genom placeringar i överlåtbara värdepapper, pen-
ningmarknadsinstrument och derivatinstrument tillsammans inte överstiga
tjugo procent av fondens värde.

Organisation och redovisning av medelsförvaltningen

20 §

Kärnavfallsfondens medelsförvaltning ska organiseras och redovisas

på ett sådant sätt att det framgår

1. hur fondmedel som är hänförliga till kärnavfallsavgifter är fördelade på

tillståndshavarna, och

2. hur stor del av fondmedlen som är hänförliga till avgifter enligt lagen

(1988:1597) om finansiering av hanteringen av visst radioaktivt avfall m.m.

Denna förordning träder i kraft den 20 december 2017.

På regeringens vägnar

KAROLINA SKOG

Egon Abresparr
(Miljö- och energidepartementet)