SFS 2017:1181 Förordning om ändring i förordningen (2017:1179) om finansiering av kärntekniska restprodukter

171181.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2017:1179) om
finansiering av kärntekniska restprodukter;

utfärdad den 23 november 2017.

Regeringen föreskriver att 37 och 38 §§ förordningen (2017:1179) om

finansiering av kärntekniska restprodukter ska ha följande lydelse.

37 §

Strålsäkerhetsmyndigheten prövar ansökningarna om utbetalning och

beslutar hur och i vilken utsträckning fondmedel får användas av den ideella
föreningen.

Stöd får endast ges till en ideell förening som
1. utnyttjar rätten att delta i sådant samråd som föreskrivs i 6 kap. 28 § 1 a

miljöbalken avseende anläggning för hantering och slutförvaring av använt
kärnbränsle,

2. har en styrelse som utses av medlemmarna i demokratiska former och år-

ligen håller stämma som medlemmarna får delta i,

3. har stadgar som beslutas av stämman och anger föreningens namn och

ändamål, hur beslut fattas, hur styrelsen utses samt hur revisorer som kontrol-
lerar styrelsens verksamhet utses,

4. inte har näringsverksamhet som sin huvudsakliga inkomstkälla, och
5. har minst 1 000 medlemmar, eller är en sammanslutning av ideella för-

eningar som tillsammans har minst 1 000 olika personer som medlemmar och
där varje förening som ingår uppfyller kraven i 2 och 4.

Stöd får ges med högst 2,5 miljoner kronor per förening och kalenderår och

med totalt högst 3,5 miljoner kronor per kalenderår.

38 §

Stödet ska avse föreningens kostnader för att delta i samrådsförfaran-

den enligt 6 kap. miljöbalken eller 5 c § lagen (1984:3) om kärnteknisk verk-
samhet och yttra sig enligt 6 kap. 39 § första stycket miljöbalken över ansö-
kan om tillstånd och miljökonsekvensbeskrivning för en anläggning för han-
tering och slutförvaring av använt kärnbränsle samt kostnader för att kunna
följa och bedöma frågor som rör slutförvaring av använt kärnbränsle och slut-
förvaringens påverkan på människors hälsa eller miljön. Kostnaderna får om-
fatta lönekostnader, lokalkostnader och övriga administrativa kostnader. Stö-
det får inte avse kostnader för information riktad direkt till allmänheten ut-
över vad som avser samrådsförfarandet. Stödet får inte avse insatser som för-
eningen gör efter att tolv månader har förflutit från det att tillståndsansökan
och miljökonsekvensbeskrivningen har kungjorts enligt 6 kap. 39�41 §§
miljöbalken.

SFS 2017:1181

Utkom från trycket
den 5 december 2017

background image

2

SFS 2017:1181

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

Om de ansökningar som avser godtagbara kostnader totalt omfattar större

belopp än vad som finns tillgängligt för stöd under ett visst kalenderår, ska
Strålsäkerhetsmyndigheten fördela stödet så att det ges en jämn geografisk
spridning och med beaktande av föreningarnas medlemsantal och behov samt
tidigare erhållet stöd.

Fondmedlen ska betalas ut i förskott för kalenderår.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2018.

På regeringens vägnar

KAROLINA SKOG

Egon Abresparr
(Miljö- och energidepartementet)