SFS 2017:1183 Förordning om ändring i förordningen (1962:521) om frivillig pensionsförsäkring hos Pensionsmyndigheten

171183.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1962:521) om frivillig
pensionsförsäkring hos Pensionsmyndigheten;

utfärdad den 30 november 2017.

Regeringen föreskriver att 1, 2, 7 och 14 §§ förordningen (1962:521) om

frivillig pensionsförsäkring hos Pensionsmyndigheten

1 ska ha följande

lydelse.

1 §

2

Pensionsmyndigheten ska fastställa de försäkringstekniska grunderna

för den frivilliga pensionsförsäkringen och administrera den frivilliga försäk-
ringen för temporär ålderspension eller livsvarig ålderspension.

Försäkring för livsvarig ålderspension får lämnas
a) för beredande av pension att betalas ut omedelbart,
b) för beredande av pension från en i enlighet med 3 § tredje stycket vald

tidpunkt.

2 §

3

Om vid försäkring för temporär ålderspension eller vid försäkring för

livsvarig ålderspension enligt 1 § andra stycket b) sådan nedsättning av
arbetsförmågan som anges i 33 kap. 5 och 6 §§ socialförsäkringsbalken inträ-
der före den månad, när den försäkrade fyller femtiofem år, får den från
nämnda ålder tillförsäkrade pensionen, enligt de av Pensionsmyndigheten
fastställda grunderna, utges med reducerat belopp i form av förtidspension.

7 §

4

Det pensionsbelopp, som varje betald avgift berättigar till, framgår av

tariffer som utfärdas av Pensionsmyndigheten enligt de av myndigheten fast-
ställda grunderna.

När pensionsbeloppet fastställs får pensionens belopp höjas så, att pensio-

nen kan betalas ut månadsvis i helt krontal.

14 §

5

På framställning av en försäkrad ska återköp av försäkring medges om

återköpsvärdet vid högsta medgivna pensionsålder uppgår till högst 10 000
kronor och pension inte har beviljats. �&terköpsvärdet vid högsta medgivna
pensionsålder beräknas efter de vid återköpstidpunkten fastställda förmå-
nerna. Till grund för återköpsvärdet läggs samtliga avgifter som den försäk-
rade betalat till den frivilliga pensionsförsäkringen.

1 Senaste lydelse av förordningens rubrik 2009:1176.

2 Senaste lydelse 2009:1176.

3 Senaste lydelse 2010:1650.

4 Senaste lydelse 2009:1176.

5 Senaste lydelse 2010:1650.

SFS 2017:1183

Utkom från trycket
den 8 december 2017

background image

2

SFS 2017:1183

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

Har pension beviljats ska återköp medges om pensionen enligt 8 § första

stycket ska betalas ut en gång om året.

Om det framräknade återköpsvärdet enligt första stycket överstiger 10 000

kronor får Pensionsmyndigheten medge återköp av försäkring i särskilda un-
dantagsfall om

� återköpsvärdet vid tidpunkten för ansökan uppgår till högst ett belopp

som motsvarar ett prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbal-
ken, och

� återköpet är förenligt med de försäkringstekniska grunderna.
Om Pensionsmyndigheten funnit att återköp utifrån de försäkringstekniska

grunderna kan medges men återköpsvärdet enligt tredje stycket överstiger ett
belopp som motsvarar ett prisbasbelopp ska ärendet överlämnas till Skatte-
verket för prövning enligt 58 kap. 18 § andra stycket inkomstskattelagen
(1999:1229).

�&terköpsvärdet beräknas enligt grunder som Pensionsmyndigheten har

fastställt.

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2018.

På regeringens vägnar

ANNIKA STRANDH�LL

Marianne Jenryd
(Socialdepartementet)