SFS 2017:1184 Förordning om ändring i socialtjänstförordningen (2001:937)

171184.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i socialtjänstförordningen (2001:937);

utfärdad den 30 november 2017.

Regeringen föreskriver att 2 kap. 1 § socialtjänstförordningen (2001:937)

ska ha följande lydelse.

2 kap.

1 §

1

Riksnormen för beräkning av skäliga kostnader enligt 4 kap. 3 § första

stycket 1 socialtjänstlagen (2001:453) grundar sig på Konsumentverkets
senaste pris- och konsumtionsundersökningar och delas upp på olika hus-
hållstyper och åldersintervaller.

Riksnormen för ett hushåll under 2018 utgör summan av de personliga

kostnaderna för samtliga medlemmar i hushållet och de gemensamma hus-
hållskostnaderna beräknade enligt följande tabeller.

Personliga kostnader i kronor per hemmavarande barn och
skolungdom

Personliga kostnader i kronor � vuxna

1 Senaste lydelse 2016:906.

ej lunch 5 dagar/vecka

under 1 år

1�2 år

3 år

4�6 år

1 960

2 150

1 900

2 080

med lunch

under 1 år

1�2 år 3 år

4�6 år 7�10 år 11�14 år 15�18 år 19�20 år

2 090

2 330

2 080

2 330

2 930

3 370

3 800

3 830

Ensamstående

Sambor

3 030

5 460

SFS 2017:1184

Utkom från trycket
den 8 december 2017

background image

2

SFS 2017:1184

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

Gemensamma hushållskostnader i kronor � medlemmar i
hushållet

För hushåll med fler än 7 personer beräknas kostnaden för varje till-

kommande hushållsmedlem som skillnaden mellan hushåll med 6 respektive
7 personer.

För en vuxen person som inte är att anse som sambo, men som ingår i hus-

hållsgemenskap med flera personer, beräknas normen såsom personliga kost-
nader för ensamstående plus kvoten av de gemensamma kostnaderna för hus-
hållet och antalet medlemmar i hushållet.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2018.

På regeringens vägnar

�&SA REGN�0R

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 pers.

2 pers.

3 pers.

4 pers.

5 pers.

6 pers.

7 pers.

970

1 080

1 350

1 540

1 770

2 010

2 180