SFS 2017:1186 Lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse

171186.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2004:297) om bank- och
finansieringsrörelse;

utfärdad den 30 november 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 kap. 5 a § lagen (2004:297) om

bank- och finansieringsrörelse ska ha följande lydelse.

1 kap.

5 a §

2

Vid bedömningen av om ett innehav utgör ett kvalificerat innehav

enligt 5 § 15 ska följande bestämmelser i 4 kap. lagen (1991:980) om handel
med finansiella instrument tillämpas:

� 2 § första stycket 1 om depåbevis,
� 4 § om beräkning av innehavet,
� 5 § andra stycket om beräkning av antalet aktier eller röstetal,
� 12 § 1 och 2 om undantag för aktier som innehas för clearing och avveck-

ling eller förvaltas för någon annans räkning,

� 13 § om aktier som ingår i handelslager,
� 14 § om aktier som innehas av marknadsgaranter, samt
� 16 och 17 §§ om undantag för vissa moderföretag.
Vid bedömningen ska också tillämpas föreskrifter
� om aktier som innehas av marknadsgaranter, som har meddelats med stöd

av 7 kap. 1 § 3 lagen om handel med finansiella instrument eller 23 kap.
15 § 1 lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, och

� om undantag för vissa moderföretag, som har meddelats med stöd av

7 kap. 1 § 4 lagen om handel med finansiella instrument.

Det som föreskrivs om aktier i de bestämmelser som ska tillämpas enligt

första och andra styckena ska också tillämpas för andra andelar i företag.

Aktier eller andelar som ett värdepappersinstitut eller ett kreditinstitut som

driver finansieringsrörelse innehar till följd av verksamhet enligt 2 kap. 1 § 6
lagen om värdepappersmarknaden ska dock inte beaktas vid bedömningen,
under förutsättning att

1. rösträtten inte utnyttjas eller används på annat sätt för att ingripa i emit-

tentens förvaltning, samt

2. aktierna eller andelarna avyttras inom ett år från förvärvet.
Det som föreskrivs i fjärde stycket ska gälla också för aktier eller andelar

som innehas under motsvarande förutsättningar av ett utländskt värdepap-
persföretag eller av ett utländskt kreditinstitut som driver finansieringsrörelse.

1 Prop. 2017/18:4, bet. 2017/18:FiU15, rskr. 2017/18:77.

2 Senaste lydelse 2015:184.

SFS 2017:1186

Utkom från trycket
den 8 december 2017

background image

2

SFS 2017:1186

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Erik Eldhagen
(Finansdepartementet)