SFS 2017:1188 Lag om ändring i lagen (2017:690) om ändring i lagen (2004:46) om värdepappersfonder

171188.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2017:690) om ändring i lagen
(2004:46) om värdepappersfonder;

utfärdad den 30 november 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 kap. 1 a § lagen (2004:46) om vär-

depappersfonder i stället för lydelsen enligt lagen (2017:690) om ändring i
den lagen ska ha följande lydelse.

1 kap.

1 a §

Vid bedömningen av om ett innehav utgör ett kvalificerat innehav

enligt 1 § första stycket 16 ska följande bestämmelser i 4 kap. lagen
(1991:980) om handel med finansiella instrument tillämpas:

� 2 § första stycket 1 om depåbevis,
� 4 § om beräkning av innehavet,
� 5 § andra stycket om beräkning av antalet aktier eller röstetal,
� 12 § 1 och 2 om undantag för aktier som innehas för clearing och avveck-

ling eller förvaltas för någon annans räkning,

� 13 § om aktier som ingår i handelslager,
� 14 § om aktier som innehas av marknadsgaranter, samt
� 16 och 17 §§ om undantag för vissa moderföretag.
Vid bedömningen ska också tillämpas föreskrifter
� om aktier som innehas av marknadsgaranter, som har meddelats med stöd

av 7 kap. 1 § 3 lagen om handel med finansiella instrument eller 23 kap.
15 § 1 lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, och

� om undantag för vissa moderföretag, som har meddelats med stöd av

7 kap. 1 § 4 lagen om handel med finansiella instrument.

Aktier som ett värdepappersinstitut som avses i 1 kap. 4 b § lagen om vär-

depappersmarknaden eller ett kreditinstitut som avses i 1 kap. 4 b § samma
lag och som driver finansieringsrörelse innehar till följd av verksamhet enligt
2 kap. 1 § 6 samma lag ska dock inte beaktas vid bedömningen, under förut-
sättning att

1. rösträtten inte utnyttjas eller används på annat sätt för att ingripa i emit-

tentens förvaltning, samt

2. aktierna avyttras inom ett år från förvärvet.
Tredje stycket ska tillämpas även på aktier som innehas under motsvarande

förutsättningar av ett utländskt värdepappersföretag eller av ett utländskt kre-
ditinstitut som driver finansieringsrörelse.

1 Prop. 2017/18:4, bet. 2017/18:FiU15, rskr. 2017/18:77.

SFS 2017:1188

Utkom från trycket
den 8 december 2017

background image

2

SFS 2017:1188

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Malin Alpen
(Finansdepartementet)