SFS 2017:1189 Förordning om ändring i förordningen (2009:93) med instruktion för Finansinspektionen

171189.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2009:93) med
instruktion för Finansinspektionen;

utfärdad den 30 november 2017.

Regeringen föreskriver att 4 § förordningen (2009:93) med instruktion för

Finansinspektionen ska ha följande lydelse.

4 §

1

Myndigheten ska fullgöra de uppgifter som ska skötas av behörig myn-

dighet enligt

1. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2006/2004 av den

27 oktober 2004 om samarbete mellan de nationella tillsynsmyndigheter som
ansvarar för konsumentskyddslagstiftningen, i fråga om efterlevnaden av
sådana regler som myndigheten har tillsyn över,

2. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 345/2013 av den

17 april 2013 om europeiska riskkapitalfonder, och

3. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 346/2013 av den

17 april 2013 om europeiska fonder för socialt företagande.

Myndigheten ska vara behörig myndighet och kontaktpunkt enligt
1. Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/17/EU av den 4 februari

2014 om konsumentkreditavtal som avser bostadsfastighet och om ändring av
direktiven 2008/48/EG och 2013/36/EU och förordning (EU) nr 1093/2010, i
den ursprungliga lydelsen, och

2. Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/92/EU av den 23 juli 2014

om jämförbarhet för avgifter som avser betalkonto, byte av betalkonto och
tillgång till betalkonto med grundläggande funktioner, i den ursprungliga
lydelsen.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2018.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Tord Gransbo
(Finansdepartementet)

1 Senaste lydelse 2017:343.

SFS 2017:1189

Utkom från trycket
den 8 december 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017