SFS 2017:1190 Förordning om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen

171190.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter
för prövning av ärenden hos Finansinspektionen;

utfärdad den 30 november 2017.

Regeringen föreskriver att 3 § och bilagan till förordningen (2001:911) om

avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen ska ha följande ly-
delse.

3 §

1 Avgift tas ut i de fall som framgår av bilagan till denna förordning för

prövning av ansökan och anmälan enligt

� lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.,
� atomansvarighetslagen (1968:45),
� den upphävda lagen (1972:262) om understödsföreningar,
� trafikskadelagen (1975:1410),
� sparbankslagen (1987:619),
� lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument,
� lagen (1993:931) om individuellt pensionssparande,
� lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappers-

bolag,

� lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag,
� lagen (1995:1570) om medlemsbanker,
� lagen (1996:1006) om valutaväxling och annan finansiell verksamhet,
� lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares och tjänstepensionsin-

stituts verksamhet i Sverige,

� lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finan-

siella instrument,

� bokföringslagen (1999:1078),
� lagen (1999:1309) om system för avveckling av förpliktelser på finans-

marknaden,

� lagen (2000:35) om byte av redovisningsvaluta i finansiella företag,
� lagen (2003:1223) om utgivning av säkerställda obligationer,
� lagen (2004:46) om värdepappersfonder,
� lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse,
� lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet,
� lagen (2004:575) om europabolag,
� lagen (2005:405) om försäkringsförmedling,
� aktiebolagslagen (2005:551),
� lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden,

1 Senaste lydelse 2017:812.

SFS 2017:1190

Utkom från trycket
den 8 december 2017

background image

2

SFS 2017:1190

� lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden,
� lagen (2010:751) om betaltjänster,
� försäkringsrörelselagen (2010:2043),
� lagen (2011:755) om elektroniska pengar,
� Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 236/2012 av den 14

mars 2012 om blankning och vissa aspekter av kreditswappar,

� Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 av den

4 juli 2012 om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister,

� lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder,
� Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 345/2013 av den

17 april 2013 om europeiska riskkapitalfonder,

� Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 346/2013 av den

17 april 2013 om europeiska fonder för socialt företagande,

� Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 av den

26 juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag och
om ändring av förordning (EU) nr 648/2012,

� lagen (2014:275) om viss verksamhet med konsumentkrediter,
� lagen (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepap-

persbolag,

� kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61 av den 10 okto-

ber 2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning
(EU) nr 575/2013 när det gäller likviditetstäckningskravet för kreditinstitut,

� kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/35 av den 10 okto-

ber 2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv
2009/138/EG om upptagande och utövande av försäkringsverksamhet (Sol-
vens II),

� Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 909/2014 av den

23 juli 2014 om förbättrad värdepappersavveckling i Europeiska unionen och
om värdepapperscentraler samt ändring av direktiv 98/26/EG och
2014/65/EU och förordning (EU) nr 236/2012,

� Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 537/2014 av den

16 april 2014 om särskilda krav avseende lagstadgad revision av företag av
allmänt intresse och om upphävande av kommissionens beslut 2005/909/EG,

� kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/2205 av den 6 augusti

2015 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr
648/2012 vad gäller tekniska standarder för clearingkravet,

� lagen (2016:1024) om verksamhet med bostadskrediter,
� Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/760 av den

29 april 2015 om europeiska långsiktiga investeringsfonder,

� Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 600/2014 av den

15 maj 2014 om marknader för finansiella instrument och om ändring av för-
ordning (EU) nr 648/2012,

� kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/592 av den

1 mars 2016 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning
(EU) nr 648/2012 vad gäller tekniska standarder för tillsyn avseende clearing-
kravet,

� kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/824 av den

25 maj 2016 om fastställande av tekniska standarder för genomförande med
avseende på innehållet och formatet vad gäller beskrivningen av multilaterala
handelsplattformars och organiserade handelsplattformars funktionssätt och
anmälan till Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten enligt

background image

3

SFS 2017:1190

Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU om marknader för finan-
siella instrument,

� kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1178 av den

10 juni 2016 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning
(EU) nr 648/2012 vad gäller tekniska tillsynsstandarder avseende clearing-
kravet,

� kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/571 av den 2 juni 2016

om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU av-
seende tekniska tillsynsstandarder när det gäller auktorisation, organisatoriska
krav och publicering av transaktioner för leverantörer av datarapporterings-
tjänster,

� kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/584 av den

14 juli 2016 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv
2014/65/EU avseende tekniska tillsynsstandarder som specificerar organisa-
toriska krav för handelsplatser, och

� Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1011 av den

8 juni 2016 om index som används som referensvärden för finansiella instru-
ment och finansiella avtal eller för att mäta investeringsfonders resultat, och
om ändring av direktiven 2008/48/EG och 2014/17/EU och förordning (EU)
nr 596/2014.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2018.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Tord Gransbo
(Finansdepartementet)

background image

4

SFS 2017:1190

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

Bilaga

2

För avgiftens storlek gäller de belopp som anges i 4 §, varvid följande avgifts-
klasser tillämpas:

�rendeslag enligt följande bestämmelser i

Avgiftsklass

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/584 av den 14 juli 2016
om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv
2014/65/EU avseende tekniska tillsynsstandarder som specificerar orga-
nisatoriska krav för handelsplatser

Anmälan från en handelsplats om avsikt att utkontraktera
operativa funktioner till en tjänsteproducent som tillhanda-
håller samma tjänst till andra handelsplatser (artikel 6.5 a)

G

Anmälan från en handelsplats om godkännande av
utkontraktering av kritiska operativa funktioner för
en handelsplats (artikel 6.5 b)

M

Anmälan från en handelsplats om att uppdragsavtal har
ingåtts i annat fall än det som avses i artikel 6.5 (artikel 6.7)

D

Anmälan från en handelsplats om planerade åtgärder
för utökad kapacitet i handelssystemet och den tid
som krävs för att genomföra åtgärderna (artikel 11.3)

G

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1011 av den
8 juni 2016 om index som används som referensvärden för finansiella
instrument och finansiella avtal eller för att mäta investeringsfonders
resultat, och om ändring av direktiven 2008/48/EG och 2014/17/EU och
förordning (EU) nr 596/2014

Godkännande av uppförandekod (artikel 15.5)

Q

Underrättelse om upphörande av ett kritiskt
referensvärde (artikel 21.1)

P

Underrättelse från administratör om bedömning av
hur ett referensvärdes förmåga att mäta den
underliggande marknaden och ekonomiska
verkligheten påverkas (artikel 23.3)

P

Underrättelse om undantag från särskilda
krav för signifikanta referensvärden (artikel 25.2)

P

Anmälan av försäkran om efterlevnad
avseende icke-signifikanta referensvärden
(artikel 26.3)

H�P

Ansökan om förhandserkännande av administratör
i ett tredjeland (artikel 32.5)

T

Ansökan om godkännande av referensvärden från
ett tredjeland (artikel 33.1)

T

Ansökan om auktorisation som administratör (artikel 34.1 a)

T

Ansökan om registrering som administratör (artikel 34.1 b)

R

Ansökan om registrering som administratör av
icke-signifikant referensvärde (artikel 34.1 c)

R

2 Senaste lydelse 2017:812.