SFS 2017:1191 Förordning om ändring i förordningen (2007:1135) om årliga avgifter för finansiering av Finansinspektionens verksamhet

171191.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:1135) om årliga
avgifter för finansiering av Finansinspektionens
verksamhet;

utfärdad den 30 november 2017.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2007:1135) om årliga av-

gifter för finansiering av Finansinspektionens verksamhet

1

dels att 17 § ska upphöra att gälla,
dels att rubrikerna närmast före 7 och 17 §§ ska utgå,
dels att nuvarande 8�10 §§ ska betecknas 7�9 §§,
dels att 3�6, den nya 7, 11�14 d, 15 a, 16, 16 a och 18�22 §§ och rubriken

närmast före 6 § ska ha följande lydelse,

dels att rubriken närmast före 8 § ska sättas närmast före 7 § och ha

följande lydelse,

dels att rubriken närmast före 9 § ska sättas före 8 § och lyda ⬝Avgifts-

grupp 3 � Börser, clearingorganisationer och värdepapperscentraler⬝,

dels att rubriken närmast före 10 § ska sättas närmast före 9 § och lyda

⬝Avgiftsgrupp 4 � Fondförvaltare⬝,

dels att det ska införas en ny paragraf, 10 §, och närmast före 10 § en ny

rubrik av följande lydelse.

3 §

2

Avgift tas ut med stöd av bestämmelser i

� 31 § lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.,
� 73 § den upphävda lagen (1972:262) om understödsföreningar,
� 39 § lagen (1980:1097) om Svenska skeppshypotekskassan,
� 6 kap. 4 § lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument,
� 20 § lagen (1996:1006) om valutaväxling och annan finansiell verksam-

het,

� 10

kap. 9 § lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares och

tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige,

� 9 kap. 27 § lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring

av finansiella instrument,

� 5 kap. 8 § lagen (2000:192) om allmänna pensionsfonder (AP-fonder),
� 26 § lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av

finansiella instrument,

� 5 kap. 7 § lagen (2003:1223) om utgivning av säkerställda obligationer,

1 Senaste lydelse av
9 § 2016:77
10 § 2013:597.

2 Senaste lydelse 2017:673.

SFS 2017:1191

Utkom från trycket
den 8 december 2017

background image

2

SFS 2017:1191

� 10 kap. 11 § lagen (2004:46) om värdepappersfonder,
� 13 kap. 16 § lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse,
� 22 § lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet,
� 7 kap. 7 § lagen (2005:405) om försäkringsförmedling,
� 7 kap. 13 § lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på

aktiemarknaden,

� 6 kap. 10 § första stycket lagen (2006:531) om särskild tillsyn över finan-

siella konglomerat,

� 23 kap. 12 och 13 §§ lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden,
� 8 kap. 7 § lagen (2010:751) om betaltjänster,
� 17 kap. 29 § och 20 kap. 10 § försäkringsrörelselagen (2010:2043),
� 5 kap. 7 § lagen (2011:755) om elektroniska pengar,
� 14 § andra stycket lagen (2012:735) med kompletterande bestämmelser

till EU:s blankningsförordning,

� 4 kap. 4 § lagen (2013:287) med kompletterande bestämmelser till EU:s

förordning om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister,

� 13 kap. 15 § andra stycket lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa

investeringsfonder,

� 33 § lagen (2014:275) om viss verksamhet med konsumentkrediter,
� 9 kap. 1 § lagen (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och

värdepappersbolag,

� 16 § lagen (2016:429) om tillsyn över företag av allmänt intresse i fråga

om revision,

� 5 kap. 10 § första stycket lagen (2016:1024) om verksamhet med

bostadskrediter,

� 1 kap. 3 § lagen (2016:1307) med kompletterande bestämmelser till EU:s

marknadsmissbruksförordning,

� 6 kap. 5 § lagen (2017:230) om Pensionsmyndighetens försäkringsverk-

samhet i premiepensionssystemet, och

� 23 § lagen (2017:317) om kompletterande bestämmelser till EU:s förord-

ning om faktablad för Priip-produkter.

4 §

3

Avgifterna från de fysiska personer, företag och myndigheter som an-

ges i 6�16 och 18 §§ ska ge Finansinspektionen och Statistiska centralbyrån
full kostnadstäckning för respektive avgiftsgrupp, om inte något annat anges i
denna förordning. Med full kostnadstäckning avses att varje avgiftsgrupp ska
svara för både direkta kostnader och den andel av indirekta kostnader som går
att hänföra till gruppen. Med avgiftsgrupp avses en sådan grupp av fysiska
personer, företag eller myndigheter som anges i 6�16 och 18 §§.

5 §

4

För varje avgiftsgrupp som anges i 6�9 §§ ska Finansinspektionen be-

räkna ett sammanlagt avgiftsbelopp som baseras på dels gruppens andel av
inspektionens och Statistiska centralbyråns kostnader det närmast föregående
kalenderåret, dels de kostnader som inspektionen och Statistiska centralbyrån
har beräknat för det aktuella kalenderåret.

Finansinspektionen ska fördela det sammanlagda avgiftsbeloppet för res-

pektive avgiftsgrupp 1, 2 och 4 på de företag som ingår i gruppen. Balans-
omslutningen vid utgången av det närmast föregående räkenskapsåret ska ut-

3 Senaste lydelse 2014:502.

4 Senaste lydelse 2016:735.

background image

3

SFS 2017:1191

göra grund för fördelningen. Varje företag i gruppen ska betala en avgift som
är proportionell i förhållande till företagets storlek.

Om det sker en väsentlig ändring i ett företags balansomslutning i förhål-

lande till närmast föregående räkenskapsår, får Finansinspektionen ta föränd-
ringen i beaktande vid fördelningen av avgiftsbeloppet.

Finansinspektionen ska fördela det sammanlagda avgiftsbeloppet för

avgiftsgrupp 3 på de företag som ingår i gruppen. Varje företags andel av den
tid Finansinspektionen lagt på gruppen närmast föregående kalenderår ska ut-
göra grund för fördelningen. Den kostnad som inte kan hänföras till ett enskilt
företag ska fördelas på de företag som ingår i gruppen utifrån samma fördel-
ningsgrund och med beaktande av typ av verksamhet enligt 8 §.

Den lägsta avgiften är 50 000 kr, om inte något annat anges i denna förord-

ning.

Avgiftsgrupp 1 � Banker, kreditmarknadsföretag, värdepappersbolag och
Svenska skeppshypotekskassan

6 §

Avgift beräknad enligt 5 § ska betalas av svenska företag, om de har till-

stånd att driva

1. bank- eller finansieringsrörelse enligt lagen (2004:297) om bank- och

finansieringsrörelse,

2. värdepappersrörelse enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarkna-

den och är värdepappersbolag, eller

3. verksamhet enligt lagen

(1980:1097) om Svenska skeppshypoteks-

kassan.

Svenska skeppshypotekskassan ska betala den lägsta avgiften.

Avgiftsgrupp 2 � Försäkringsföretag, understödsföreningar m.fl.

7 §

5

Avgift beräknad enligt 5 § ska betalas av svenska företag, om de har

tillstånd att driva

1. verksamhet enligt den upphävda lagen (1972:262) om understödsfören-

ingar, eller

2. verksamhet enligt försäkringsrörelselagen (2010:2043).
Den lägsta avgiften är 10 000 kr för
1. understödsföreningar som inte är tjänstepensionsinstitut, och
2. lokala försäkringsbolag som tillhör kategorin mindre, lokala bolag.
Understödsföreningar som har undantag (begränsad tillsyn) enligt 2 §

andra stycket den upphävda lagen om understödsföreningar och försäkrings-
företag som har helt undantag enligt 1 kap. 19 och 20 §§ försäkringsrörelse-
lagen (2010:2043), ska inte betala någon avgift.

Avgiftsgrupp 5 � Vissa statliga myndigheter

10 §

Avgift som baseras på myndighetens andel av Finansinspektionens

kostnader det närmast föregående kalenderåret ska betalas av

1. Pensionsmyndigheten, och
2. Sjunde AP-fonden.
Den lägsta avgiften är 50 000 kr.

5 Senaste lydelse av tidigare 8 § 2011:1179.

background image

4

SFS 2017:1191

11 §

6

Försäkringsförmedlare som är fysiska personer och registrerade enligt

2 kap. 3 eller 4 § eller 5 kap. 2 § lagen (2005:405) om försäkringsförmedling
ska betala en avgift på 2 000 kr.

Försäkringsförmedlare som är juridiska personer och registrerade enligt

2 kap. 3 § eller 5 kap. 2 § lagen om försäkringsförmedling ska betala en avgift
på 2 000 kr för varje anställd som den 31 december närmast föregående år ut-
övade försäkringsförmedling eller sådan sidoverksamhet som avses i 2 kap.
5 § första stycket 15 lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden för den
juridiska personens räkning. Lägsta avgift för juridiska personer är 5 000 kr.

Anknutna försäkringsförmedlare som är juridiska personer och registrerade

enligt 2 kap. 4 § lagen om försäkringsförmedlare ska betala en avgift på
5 000 kr.

Paragrafen gäller inte den som ska betala avgift enligt någon annan bestäm-

melse i denna förordning.

12 §

Försäkringsföretag som avses i 2 kap. 4 § lagen (2005:405) om försäk-

ringsförmedling ska betala en avgift på 5 000 kr.

Första stycket gäller inte, om försäkringsföretaget ska betala avgift enligt

någon annan bestämmelse i denna förordning.

13 §

7

Pensionsstiftelser som avses i 9 a § lagen (1967:531) om tryggande av

pensionsutfästelse m.m. ska betala en avgift på 15 000 kr.

14 §

8

Fysiska och juridiska personer som är registrerade enligt lagen

(1996:1006) om valutaväxling och annan finansiell verksamhet ska betala en
avgift på 5 000 kr för fysiska personer och 15 000 kr för juridiska personer.

Första stycket gäller inte den som ska betala avgift enligt någon annan

bestämmelse i denna förordning.

14 a §

9

Registrerade betaltjänstleverantörer enligt lagen (2010:751) om

betaltjänster ska betala en avgift på 15 000 kr för fysiska personer och
25 000 kr för juridiska personer.

14 b §

10

Juridiska personer som har tillstånd enligt 2 kap. 1 § lagen

(2010:751) om betaltjänster ska betala en avgift på 75 000 kr.

14 c §

11

Registrerade utgivare enligt lagen (2011:755) om elektroniska

pengar ska betala en avgift på 25 000 kr.

14 d §

12

Institut för elektroniska pengar enligt lagen (2011:755) om elektro-

niska pengar ska betala en avgift på 75 000 kr.

15 a §

13

Företag som har tillstånd enligt 4 § lagen (2014:275) om viss verk-

samhet med konsumentkrediter ska betala en avgift på 50 000 kr.

6 Senaste lydelse 2011:1179.

7 Senaste lydelse 2016:1329.

8 Senaste lydelse 2017:673.

9 Senaste lydelse 2012:738.

10 Senaste lydelse 2012:738.

11 Senaste lydelse 2012:738.

12 Senaste lydelse 2012:738.

13 Senaste lydelse 2014:454.

background image

5

SFS 2017:1191

16 §

14

Emittenter som ska tillämpa bestämmelserna i 16

kap. lagen

(2007:528) om värdepappersmarknaden ska betala en avgift på 50 000 kr, om
deras överlåtbara värdepapper inte är upptagna till handel på en reglerad
marknad i Sverige efter ansökan av emittenten själv.

16 a §

15

Företag som omfattas av lagen (2016:429) om tillsyn över företag

av allmänt intresse i fråga om revision ska betala en avgift på 5 000 kr.

18 §

16

Utländska företag ska betala avgift enligt följande:

1. Försäkringsgivare från tredjeland som avses i 1 kap. 5 § första stycket 2

lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares och tjänstepensionsinsti-
tuts verksamhet i Sverige, som driver försäkringsrörelse i Sverige genom
generalagent eller filial, ska betala 25 000 kr.

2. Utländska förvaltningsbolag, med filial i Sverige, som avses i 1 kap. 6 §

lagen (2004:46) om värdepappersfonder, ska betala 10 000 kr.

3. Utländska förvaltningsbolag som enligt 1 kap. 6 b § lagen om värdepap-

persfonder har tillstånd att förvalta värdepappersfonder, ska betala 10 000 kr
per fond.

4. Kreditinstitut från ett annat land inom EES, med filial i Sverige, som

avses i 4 kap. 1 § lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse, ska be-
tala 25 000 kr.

5. Försäkringsförmedlare från ett annat land inom EES, med filial i Sve-

rige, som avses i 3 kap. 1 § första stycket 1 lagen (2005:405) om försäkrings-
förmedling, ska betala 5 000 kr.

6. Försäkringsförmedlare från tredjeland som avses i 3 kap. 2 § lagen om

försäkringsförmedling, ska betala 5 000 kr.

7. Utländska värdepappersföretag från ett annat land inom EES, med filial i

Sverige, som avses i 4 kap. 1 § första stycket 1 lagen (2007:528) om värde-
pappersmarknaden och utländskt företag, med filial i Sverige, som avses i
4 kap. 4 § samma lag, ska betala 25 000 kr.

8. Utländska företag som avses i 12 kap. 9 § lagen om värdepappersmark-

naden, som har tillstånd att driva en reglerad marknad från filial i Sverige, ska
betala 25 000 kr.

9. Utländska företag som avses i 19 kap. 12 § lagen om värdepappersmark-

naden, som har tillstånd att driva clearingverksamhet från filial i Sverige, ska
betala 25 000 kr.

10. Utländska EES-baserade AIF-förvaltare som avses i 5 kap. 2 § lagen

(2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder, som förvaltar en
specialfond, ska betala 15 000 kr per fond.

11. Utländska EES-baserade AIF-förvaltare, som avses i 5 kap. 6 § lagen

om förvaltare av alternativa investeringsfonder, som marknadsför en alterna-
tiv investeringsfond till icke-professionella investerare, ska betala 10 000 kr
per fond.

12. Utländska EES-baserade AIF-förvaltare som avses i 5 kap. 8 § lagen

om förvaltare av alternativa investeringsfonder, som driver verksamhet från
filial i Sverige, ska betala 10 000 kr.

14 Senaste lydelse 2016:1329.

15 Senaste lydelse 2016:735.

16 Senaste lydelse 2016:1329.

background image

6

SFS 2017:1191

13. Icke EES-baserade AIF-förvaltare som avses i 5 kap. 11 § lagen om

förvaltare av alternativa investeringsfonder, som marknadsför en alternativ
investeringsfond till icke-professionella investerare, ska betala 10 000 kr per
fond.

14. Icke EES-baserade AIF-förvaltare som avses i 5 kap. 13 § lagen om

förvaltare av alternativa investeringsfonder, som driver verksamhet från filial
i Sverige, ska betala 10 000 kr.

15. Utländska företag med filial i Sverige och tillstånd enligt 2 kap. 7 §

eller 3 kap. 7 § lagen (2016:1024) om verksamhet med bostadskrediter ska
betala 50 000 kr.

16. Utländska kreditförmedlare från ett land inom EES som driver verk-

samhet från filial i Sverige enligt 3 kap. 6 § lagen om verksamhet med bo-
stadskrediter ska betala 10 000 kr.

17. Utländska EES-baserade AIF-förvaltare, som förvaltar en fond som är

etablerad i Sverige med stöd av artikel 6.1 i Europaparlamentets och rådets
förordning (EU) 2015/760 av den 29 april 2015 om europeiska långsiktiga in-
vesteringsfonder, ska betala 15 000 kr.

19 §

17

Ett företag som ska betala avgift enligt någon av 6�9 §§ det första

året som det står under tillsyn av Finansinspektionen, ska betala den lägsta av-
giften.

Första stycket gäller inte för företag som har förvärvat väsentliga delar av

ett företag som sedan tidigare står under Finansinspektionens tillsyn. I ett så-
dant fall gäller det som anges i 5 § om grunden för fördelningen av avgiftsbe-
loppet.

20 §

Om en fysisk person, ett företag eller en myndighet ska betala avgift

enligt någon av 11�16 eller 18 §§ det första året som det står under tillsyn av
Finansinspektionen, och det inte har stått under tillsyn från början av året, ska
avgiften minskas med hänsyn till den tid som personen, företaget eller myn-
digheten inte har stått under tillsyn.

21 §

Om en fysisk person, ett företag eller en myndighet som ska betala av-

gift enligt någon av 6�16 eller 18 §§ upphör att stå under tillsyn av Finansin-
spektionen under året, ska avgiften minskas med hänsyn till den tid som per-
sonen, företaget eller myndigheten därefter inte har stått under tillsyn.

22 §

Om tillsynen av en fysisk person eller ett företag omfattar ett helt år

men grunden för uttag av avgift enligt 6�16 eller 18 §§ ändrats under året, ska
beräkningen av avgiften baseras på den tid som personen eller företaget har
tillhört respektive avgiftsgrupp.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2018.
2. För år 2018 ska grunden för fördelningen av avgiftsbeloppet för kredit-

marknadsföretag enligt 6 § första stycket 1 vara 50 procent av företagets
balansomslutning vid utgången av det närmast föregående räkenskapsåret.
Vid fördelningen tillämpas inte 5 § andra stycket andra meningen.

17 Senaste lydelse 2016:735.

background image

7

SFS 2017:1191

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Tord Gransbo
(Finansdepartementet)

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017