SFS 2017:1192 Förordning om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen

171192.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter
för prövning av ärenden hos Finansinspektionen;

utfärdad den 30 november 2017.

Regeringen föreskriver att 5 § och bilagan till förordningen (2001:911) om

avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen ska ha följande
lydelse.

5 §

1 Avgift tas ut för prövning av ansökan om dispens från Finansinspektio-

nens föreskrifter. För avgiftens storlek gäller 4 §, avgiftsklass F. Avgift tas
även ut för prövning av en ansökan som avser en fråga som ska prövas av
Finansinspektionen enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av
16 kap. 1 § 1�7 lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse eller
8 kap. 35 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. För avgiftens stor-
lek gäller då 4 §, avgiftsklass G.

1. Denna förordning träder i kraft den 3 januari 2018.
2. �ldre bestämmelser gäller i fråga om ansökningar eller anmälningar som

har kommit in till Finansinspektionen före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Tord Gransbo
(Finansdepartementet)

1 Senaste lydelse 2015:309.

SFS 2017:1192

Utkom från trycket
den 8 december 2017

background image

2

SFS 2017:1192

Bilaga

2

För avgiftens storlek gäller de belopp som anges i 4 §, varvid följande avgifts-
klasser tillämpas:

�rendeslag enligt följande bestämmelser i

Avgiftsklass

Lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden

Tillstånd att driva värdepappersrörelse
(2 kap. 1 § 1�7)

Q

Tillstånd till ytterligare en eller flera
investeringstjänster eller investeringsverksamheter
� utvidgat tillstånd (2 kap. 1 § 1�7)

M

Tillstånd att driva en MTF- eller OTF-plattform
(2 kap. 1 § 8 och 9)

Q�Y

Tillstånd att driva ytterligare en MTF- eller OTF-plattform
(2 kap. 1 § 8 och 9)

M

Tillstånd för värdepappersbolag att tillhandahålla en
eller flera sidotjänster (2 kap. 2 § första stycket 1�7)

J

Tillstånd för värdepappersbolag att ta emot kunders
medel på konto (2 kap. 2 § första stycket 8)

M

Tillstånd för värdepappersbolag att driva en
sidoverksamhet (2 kap. 3 § första stycket)

J

Tillstånd för värdepappersbolag att som sidoverksamhet
driva valutahandel (2 kap. 3 § andra stycket)

J

Godkännande av ändring av bolagsordning för
värdepappersbolag (3 kap. 4 § första stycket)

F

Undantag från förbud mot att den som är
verkställande direktör i ett värdepappersbolag
är ordförande i styrelsen (3 kap. 5 §)

G

Tillstånd för utländskt företag som hör hemma
utanför EES att driva värdepappersrörelse från
filial i Sverige (4 kap. 4 §)

Q

Tillstånd för utländsk filial att tillhandahålla
sidotjänster eller driva sidoverksamhet
(4 kap. 6 § första stycket)

J

Underrättelse från värdepappersbolag om
filialetablering (5 kap. 1 §)

G

Underrättelse från värdepappersbolag om
ändrade förhållanden vid filialetablering
(5 kap. 3 § första stycket)

D

Underrättelse från värdepappersbolag om
gränsöverskridande verksamhet (5 kap. 4 § första stycket)

G

Underrättelse från värdepappersbolag om
ändrad gränsöverskridande verksamhet (5 kap. 5 §)

D

Tillstånd för värdepappersbolag att inrätta filial i
ett land utanför EES (5 kap. 8 §)

G

2 Senaste lydelse 2017:1190. �ndringen innebär bl.a. att rubrikerna ⬝Punkt 3 i
ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till lagen (2017:679) om ändring i lagen
(2007:528) om värdepappersmarknaden⬝ tas bort.

background image

3

SFS 2017:1192

Tillstånd för värdepappersbolag att inneha vissa
finansiella instrument under längre tid än tre år (7 kap. 5 §)

G

Tillstånd för värdepappersbolag till fortsatt
innehav av egendom för att skydda en fordran
(7 kap. 11 §)

G

Tillstånd för värdepappersbolag till förvärv
av egendom i vissa fall (7 kap. 13 § första stycket)

H

Tillstånd för styrelseledamot eller
verkställande direktör i ett värdepappersbolag
som är betydande att ha ytterligare ett uppdrag
som styrelseledamot (8 kap. 8 c §)

G

Anmälan av svenskt värdepappersinstitut om
vissa uppdragsavtal (8 kap. 14 § andra stycket)

D

Underrättelse från värdepappersinstitut om
verksamhet som systematisk internhandlare
(8 kap. 32 §)

G

Prövning av återhämtningsplan eller
koncernåterhämtningsplan för värdepappersbolag
vars fallissemang sannolikt skulle få betydande
inverkan på finansmarknaderna, andra företag,
finansieringsvillkor eller ekonomin i stort
(8 a kap. 2 och 3 §§)

S�V

Prövning av återhämtningsplan eller
koncernåterhämtningsplan för värdepappersbolag
vars fallissemang sannolikt inte skulle få betydande
inverkan på finansmarknaderna, andra företag,
finansieringsvillkor eller ekonomin i stort
(8 a kap. 2 och 3 §§)

O�R

Prövning av återhämtningsplan eller
koncernåterhämtningsplan för värdepappersbolag
vars fallissemang sannolikt skulle få en ringa
inverkan på finansmarknaderna, andra företag,
finansieringsvillkor eller ekonomin i stort
(8 a kap. 2 och 3 §§)

M

Ansökan om godkännande av avtal om
koncerninternt finansiellt stöd för värdepappersbolag
(8 b kap. 3 §)

M�S

Anmälan om givande av koncerninternt
finansiellt stöd för värdepappersbolag (8 b kap. 11 §)

G

Tillstånd för aktiebolag att tillhandahålla
datarapporteringstjänster som APA-leverantör,
CTP-leverantör eller ARM-leverantör
(10 kap. 1 § första stycket)

Q�V

Ansökan om kontroll av att den som driver en
handelsplats uppfyller kraven för att tillhandahålla
datarapporteringstjänster som APA-leverantör,
ARM-leverantör eller CTP-leverantör
(10 kap. 1 § tredje stycket)

N

Tillstånd för värdepappersinstitut att registrera
en MTF-plattform som tillväxtmarknad för små
och medelstora företag (11 kap. 13 §)

M

background image

4

SFS 2017:1192

Tillstånd att som börs driva en reglerad marknad
(12 kap. 1 § första stycket)

R��

Tillstånd för börs att driva ytterligare en reglerad marknad
(12 kap. 1 § första stycket)

M

Godkännande av ändring av bolagsordning eller stadgar för
börs (12 kap. 5 § första stycket)

F

Tillstånd för utländskt företag att driva en reglerad
marknad från filial i Sverige (12 kap. 9 §)

R��

Tillstånd för utländsk filial att driva ytterligare
en reglerad marknad (12 kap. 9 §)

M

Underrättelse från börs om gränsöverskridande verksamhet
(12 kap. 10 §)

G

Tillstånd för börs att driva en handelsplattform
(13 kap. 12 § andra stycket)

N

Tillstånd för börs att driva ytterligare en handelsplattform
(13 kap. 12 § andra stycket)

M

Tillstånd för börs att driva en sidoverksamhet
(13 kap. 12 § femte stycket)

J

Tillstånd för börs till förvärv av egendom i vissa fall
(13 kap. 13 § första stycket)

H

Undantag för börs från kravet på disciplinnämnd
(13 kap. 14 § tredje stycket)

G

Undantag från att tillämpa positionslimiter för råvaruderivat
(15 a kap. 6 §)

G

Tillstånd att driva clearingverksamhet
(19 kap. 1 §)

R��

Godkännande av ändring av bolagsordning eller
stadgar för clearingorganisation (19 kap. 6 §)

F

Tillstånd för utländskt företag att driva
clearingverksamhet från filial i Sverige
(19 kap. 12 §)

R��

Godkännande av clearingorganisations
beslut att efterge kravet på säkerhet
(20 kap. 4 §)

D

Tillstånd för clearingorganisation till förvärv
av egendom i vissa fall (20 kap. 6 § första stycket)

H

Tillstånd för clearingorganisation att driva en
sidoverksamhet (20 kap. 7 § andra och tredje styckena)

J

Undantag från handelsstopp (22 kap. 5 § andra stycket)

D

Tillstånd till ett direkt eller indirekt förvärv
av aktier eller andelar i ett värdepappersbolag,
en börs eller en svensk clearingorganisation
(24 kap. 1 §)

J

Undantag från Europaparlamentets och rådets förordning (EU)
nr 648/2012 om OTC-derivat, centrala motparter och transaktions-
register när det gäller C6-energiderivatkontrakt
(punkt 5 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till lagen
[2017:679] om ändring i lagen [2007:528] om
värdepappersmarknaden)

I

background image

5

SFS 2017:1192

Lagen (2010:575) om betaltjänster

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 600/2014 av den
15 maj 2014 om marknader för finansiella instrument och om ändring av
förordning (EU) nr 648/2012

Undantag från krav på den som driver en handelsplats
att offentliggöra orderinformation om aktier, depåbevis,
börshandlade fonder, certifikat och andra liknande finansiella
instrument (artikel 4)

H

Tillstånd för den som driver en handelsplats att skjuta
upp offentliggörandet av uppgifter om transaktioner
avseende aktier, depåbevis, börshandlade
fonder, certifikat och andra liknande finansiella
instrument (artikel 7)

H

Undantag från krav på den som driver en handelsplats
att offentliggöra order information om obligationer,
strukturerade finansiella produkter, utsläppsrätter
och derivat (artikel 9)

H

Tillstånd för den som driver en handelsplats att skjuta
upp offentliggörandet av uppgifter om transaktioner
avseende obligationer, strukturerade finansiella
produkter, utsläppsrätter och derivat (artikel 11)

H

Tillstånd för ett värdepappersinstitut att skjuta upp
offentliggörandet av uppgifter om transaktioner
avseende aktier, depåbevis, börshandlade fonder,
certifikat och andra liknande finansiella instrument
(artikel 20)

H

Tillstånd för ett värdepappersinstitut att skjuta upp
offentliggörandet av uppgifter om transaktioner
avseende obligationer, strukturerade finansiella
produkter, utsläppsrätter och derivat (artikel 21)

H

Tillstånd för en handelsplats att få tillträde till en
central motpart (artikel 35.2)

J

Tillstånd för en central motpart att använda sig av
övergångsarrangemang när det gäller överlåtbara
värdepapper och penningmarknadsinstrument för att
inte omfattas av kraven i artikel 35 (artikel 35.5)

H

Tillstånd för en central motpart att få tillträde
till en handelsplats (artikel 36.2)

J

Undantag för en handelsplats från att tillämpa
artikel 36 när det gäller börshandlade derivat (artikel 36.5)

H

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/592 av den 1 mars
2016 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning
(EU) nr 648/2012 vad gäller tekniska standarder för tillsyn avseende
clearingkravet

Underrättelse om undantag från clearingskyldighet
(artikel 3.2 andra stycket e)

J

background image

6

SFS 2017:1192

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/824 av den 25 maj
2016 om fastställande av tekniska standarder för genomförande med
avseende på innehållet och formatet vad gäller beskrivningen av multi-
laterala handelsplattformars och organiserade handelsplattformars
funktionssätt och anmälan till Europeiska värdepappers- och marknads-
myndigheten enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU
om marknader för finansiella instrument

Underrättelse från den som driver en MTF-plattform
om att de krav enligt Europaparlamentets och rådets direktiv
2014/65/EU och Europaparlamentets och rådets förordning
(EU) nr 600/2014 som inte gällde för MTF-plattformen
före ikraftträdandet är uppfyllda (artikel 4 b)

J

Underrättelse från den som driver en handelsplattform
om väsentliga förändringar av tidigare lämnad
information (artikel 8)

J

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1178 av den 10 juni
2016 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning
(EU) nr 648/2012 vad gäller tekniska tillsynsstandarder avseende
clearingkravet

Underrättelse om undantag från clearingkrav
(artikel 3.2 andra stycket e)

J

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/571 av den 2 juni
2016 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv
2014/65/EU avseende tekniska tillsynsstandarder när det gäller auk-
torisation, organisatoriska krav och publicering av transaktioner för
leverantörer av datarapporteringstjänster

Anmälan från en leverantör av datarapporteringstjänster
om utkontraktering av kritiska funktioner (artikel 6.6)

M

Anmälan från leverantör av datarapporteringstjänster om
planerade större ändringar av it-system (artikel 8.3)

G

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/584 av den 14 juli
2016 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv
2014/65/EU avseende tekniska tillsynsstandarder som specificerar or-
ganisatoriska krav för handelsplatser

Anmälan från en handelsplats om avsikt att utkontraktera
operativa funktioner till en tjänsteproducent som
tillhandahåller samma tjänst till andra handelsplatser (artikel 6.5 a)

G

Anmälan från en handelsplats om godkännande av
utkontraktering av kritiska operativa funktioner för
en handelsplats (artikel 6.5 b)

M

Anmälan från en handelsplats om att uppdragsavtal har
ingåtts i annat fall än det som avses i artikel 6.5 (artikel 6.7)

D

background image

7

SFS 2017:1192

Anmälan från en handelsplats om planerade åtgärder
för utökad kapacitet i handelssystemet och den tid
som krävs för att genomföra åtgärderna (artikel 11.3)

G

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1011 av den
8 juni 2016 om index som används som referensvärden för finansiella
instrument och finansiella avtal eller för att mäta investeringsfonders
resultat, och om ändring av direktiven 2008/48/EG och 2014/17/EU och
förordning (EU) nr 596/2014

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017