SFS 2017:1193 Förordning om ändring i förordningen (2007:1135) om årliga avgifter för finansiering av Finansinspektionens verksamhet

171193.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:1135) om årliga
avgifter för finansiering av Finansinspektionens
verksamhet;

utfärdad den 30 november 2017.

Regeringen föreskriver att 6 § och rubriken närmast före 6 § förordningen

(2007:1135) om årliga avgifter för finansiering av Finansinspektionens verk-
samhet ska ha följande lydelse.

Avgiftsgrupp 1 � Banker, kreditmarknadsföretag, värdepappersbolag,
Svenska skeppshypotekskassan och leverantörer av datarapporteringstjänster

6 §

1

Avgift beräknad enligt 5 § ska betalas av svenska företag, om de

1. har tillstånd att driva bank- eller finansieringsrörelse enligt lagen
(2004:297) om bank- och finansieringsrörelse,

2. har tillstånd att driva värdepappersrörelse enligt lagen (2007:528) om

värdepappersmarknaden och är värdepappersbolag,

3. har tillstånd att driva verksamhet enligt lagen (1980:1097) om Svenska

skeppshypotekskassan, eller

4. enbart har tillstånd att tillhandahålla datarapporteringstjänster enligt

lagen om värdepappersmarknaden.

Svenska skeppshypotekskassan och företag som enbart tillhandahåller

datarapporteringstjänster enligt lagen om värdepappersmarknaden ska betala
den lägsta avgiften.

Denna förordning träder i kraft den 3 januari 2018.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Tord Gransbo
(Finansdepartementet)

1 Senaste lydelse 2017:1191.

SFS 2017:1193

Utkom från trycket
den 8 december 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017