SFS 2017:1194 Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)

171194.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229);

utfärdad den 30 november 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 57 kap. 3 § inkomstskattelagen

(1999:1229)

2 ska ha följande lydelse.

57 kap.

3 §

Vid bedömningen av om ett företag är ett fåmansföretag eller ett få-

manshandelsbolag gäller vid tillämpning av detta kapitel, utöver vad som sägs
i 56 kap. 2�5 §§, följande.

Flera delägare ska anses som en enda delägare, om de själva eller genom

någon närstående är eller under något av de fem föregående beskattningsåren
har varit verksamma i betydande omfattning i

1. företaget eller i ett av företaget helt eller delvis, direkt eller indirekt, ägt

fåmansföretag eller fåmanshandelsbolag,

2. ett företag som helt eller delvis, direkt eller indirekt, äger företaget, eller
3. ett annat fåmansföretag eller fåmanshandelsbolag som helt eller delvis,

direkt eller indirekt, ägs av ett sådant företag som avses i 2.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.
2. Lagen tillämpas första gången för beskattningsår som börjar efter den

31 december 2017.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Johanna Mihaic
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2017/18:8, bet. 2017/18:SkU4, rskr. 2017/18:80.

2 Lagen omtryckt 2008:803.

SFS 2017:1194

Utkom från trycket
den 8 december 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017