SFS 2017:1196 Lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)

171196.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200);

utfärdad den 30 november 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om mervärdesskattelagen

(1994:200)

2

dels att 1 kap. 13 a §, 2 kap. 3 och 5 §§, 2 a kap. 7 §, 3 kap. 21�22 och

24 §§, 5 kap. 3 a och 19 §§, 8 kap. 9 §, 9 d kap. 3 §, 10 kap. 11 och 12 §§ och
19 kap. 1 § ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas en ny paragraf, 3 kap. 21 b §, av följande lydelse.

1 kap.

13 a §

Med nya transportmedel förstås

1. motordrivna marktransportmedel som är avsedda för transporter till

lands av personer eller varor och som har en motor med en cylindervolym om
mer än 48 kubikcentimeter eller en effekt om mer än 7,2 kilowatt, om de om-
sätts inom sex månader efter det att de första gången tagits i bruk eller före
omsättningen har körts högst 6 000 kilometer,

2. fartyg vars längd överstiger 7,5 meter, utom sådana fartyg som anges i

3 kap. 21 a §, om de omsätts inom tre månader efter det att de första gången
tagits i bruk eller före omsättningen har färdats högst 100 timmar, och

3. luftfartyg vars startvikt överstiger 1 550 kilogram, utom sådana luftfar-

tyg som anges i 3 kap. 21 §, om de omsätts inom tre månader efter det att de
första gången tagits i bruk eller före omsättningen har flugits högst 40 tim-
mar.

2 kap.

3 §

3

Vad som sägs i 2 § om uttag av varor gäller endast om den beskatt-

ningsbara personen har haft rätt till avdrag för eller återbetalning enligt
10 kap. 9�13 §§ av den ingående skatten vid förvärvet av varan.

Om den omsättning genom vilken den beskattningsbara personen förvärvat

varan eller, när varan förts in till Sverige, den beskattningsbara personens
unionsinterna förvärv eller import undantagits från skatteplikt enligt 3 kap. 21
eller 21 a § tillämpas dock 2 §.

1 Prop. 2017/18:16, bet. 2017/18:SkU3, rskr. 2017/18:79.

2 Lagen omtryckt 2000:500.

3 Senaste lydelse 2013:368.

SFS 2017:1196

Utkom från trycket
den 8 december 2017

background image

2

SFS 2017:1196

5 §

4

Med uttag av tjänst förstås att en beskattningsbar person

1. utför eller på annat sätt tillhandahåller en tjänst för sitt eget eller perso-

nalens privata bruk eller annars för annat ändamål än den egna verksamheten,
om tjänsten tillhandahålls utan ersättning,

2. använder eller låter personalen använda en vara som hör till verksam-

heten för privat bruk eller annars för annat ändamål än den egna verksam-
heten, om omsättningen, det unionsinterna förvärvet eller importen av varan
undantagits från skatteplikt enligt 3 kap. 21, 21 a eller 21 b § eller om den
beskattningsbara personen haft rätt till avdrag för eller återbetalning enligt
10 kap. 9, 11 eller 11 c�13 §§ av den ingående skatten vid förvärvet, tillverk-
ningen eller förhyrningen av varan, eller

3. för privat ändamål själv använder eller låter någon annan använda en

personbil eller motorcykel som utgör en tillgång i eller har förhyrts för verk-
samheten och den beskattningsbara personen har haft rätt till avdrag för eller
återbetalning enligt 10 kap. 9, 11 eller 11 c�13 §§ av den ingående skatten vid
förvärvet, tillverkningen eller, i fråga om förhyrning, av hela den ingående
skatten som hänför sig till hyran.

Första stycket 2 och 3 gäller endast om värdet av användandet är mer än

ringa.

2 a kap.

7 §

5

En vara ska anses förvärvad enligt 2 § 3, om

� den som för över varan är en beskattningsbar person som bedriver verk-

samhet i ett annat EU-land,

� överföringen görs för dennes verksamhet, och
� överföringen görs genom att varan transporteras från det EU-landet till

Sverige av den beskattningsbara personen eller för dennes räkning.

En vara ska inte anses förvärvad enligt 2 § 3, om överföringen
1. görs för omsättning på fartyg, luftfartyg eller tåg under färd med

avgångsort i ett EU-land och ankomstort i ett annat EU-land,

2. utgör ett led i omsättningen av en tjänst som utförs åt den som för över

varan och tjänsten avser arbete på eller värdering av varan i Sverige, om
transporten av varan avslutas i Sverige och varan, sedan arbetet eller värde-
ringen utförts, skickas tillbaka till den beskattningsbara personen i det EU-
land som varan ursprungligen överförts från,

3. görs för att den överförda varan ska användas för omsättningen av tjäns-

ter i Sverige och varan därför ska användas tillfälligt här i landet,

4. görs för att den överförda varan tillfälligt, högst två år, ska användas i

Sverige, under förutsättning att motsvarande import skulle ha varit skattefri
här i landet enligt vad som gäller för temporär import från ett icke medlems-
land,

5. görs för sådan omsättning som anges i 5

kap.

3 a §, 3

kap.

21

a,

30 a eller 30 c §,

6. görs för sådan omsättning som anges i 5 kap. 2 § första stycket 2 eller 4,

eller

7. görs för sådan omsättning som anges i 5 kap. 2 c eller 2 d §.

4 Senaste lydelse 2013:368.

5 Senaste lydelse 2015:888.

background image

3

SFS 2017:1196

När någon av de förutsättningar som anges i andra stycket inte längre före-

ligger, ska varorna anses ha överförts enligt reglerna i första stycket.

3 kap.

21 §

6

Från skatteplikt undantas omsättning av

1. luftfartyg som ska användas av flygbolag som huvudsakligen bedriver

internationell flygtrafik mot betalning,

2. tjänster, såsom ombyggnad, reparation, underhåll, befraktning och ut-

hyrning som avser sådana luftfartyg,

3. delar, tillbehör eller utrustning till sådana luftfartyg, när varan
� säljs eller hyrs ut till den som äger luftfartyget eller den som varaktigt

nyttjar luftfartyget enligt avtal med ägaren, eller

� förs in till landet för ägarens eller nyttjanderättshavarens räkning, och
4. tjänster som avser delar, tillbehör eller utrustning som anges i 3.

21 a §

Från skatteplikt undantas omsättning av

1. fartyg som används på öppna havet och fraktar passagerare mot betal-

ning eller används för handels-, industri- eller fiskeriverksamhet,

2. fartyg som används för sjöräddning eller assistans eller för kustfiske,
3. utrustning, inklusive fiskeriutrustning, som utgör en del av eller används

i ett fartyg som anges i 1 eller 2,

4. varor för förbrukning ombord på fartyg som anges i 1,
5. varor för försäljning ombord på fartyg som anges i 1
a) i andra fall än som avses i 5 kap. 2 b §,
b) i de fall som avses i 5 kap. 2 b §, om varorna är sådana livsmedel som

anges i artikel 2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/
2002 av den 28 januari 2002 om allmänna principer och krav för livsmed-
elslagstiftning, om inrättande av Europeiska myndigheten för livs-
medelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet,
och

6. varor för förbrukning eller försäljning ombord på fartyg som anges i 2,

dock inte fartygsproviant för fartyg som används för kustfiske.

I fråga om punktskattepliktiga varor gäller första stycket 4 och 5 a endast

om omsättningen uppfyller villkoren för proviantering i 7�9 §§ lagen
(1999:446) om proviantering av fartyg och luftfartyg. Första stycket 5 b gäller
inte i fråga om punktskattepliktiga varor.

Omsättning av varor för försäljning ombord på fartyg på linjer mellan Sve-

rige och Norge eller mellan Sverige och �&land undantas från skatteplikt enligt
första stycket 5 endast om omsättningen inte strider mot 5 och 6 §§ lagen om
proviantering av fartyg och luftfartyg.

21 b §

Från skatteplikt undantas omsättning av

1. tjänster i form av ombyggnad, reparation, underhåll, befraktning och ut-

hyrning av fartyg som anges i 21 a § första stycket 1 eller 2,

2. tjänster i form av uthyrning, reparation och underhåll av sådan utrust-

ning som avses i 21 a § första stycket 3,

6 Senaste lydelse 2013:1105. �ndringen innebär bl.a. att andra�fjärde styckena tas
bort.

background image

4

SFS 2017:1196

3. andra tjänster än de som avses i 1 eller 2 för att täcka direkta behov för

de fartyg som anges i 21 a § första stycket 1 eller 2 och deras laster.

22 §

Från skatteplikt undantas omsättning av tjänster som tillhandahålls av

sådana mäklare och andra förmedlare som handlar för någon annans räkning i
dennes namn, om tjänsten avser en sådan omsättning som anges i 21, 21 a
eller 21 b §.

24 §

7

Från skatteplikt undantas överlåtelse av andra tillgångar än omsätt-

ningstillgångar, om

1. den som överlåter tillgången kan visa att han varken har haft någon rätt

till avdrag för eller återbetalning enligt 10 kap. 9�13 §§ av ingående skatt vid
förvärvet av tillgången eller vid mera betydande förvärv av varor eller tjänster
som tillförts tillgången, eller

2. överföring av tillgången från en verksamhet till en annan verksamhet har

medfört skattskyldighet enligt 2 kap. 2 § 2.

Vid tillämpning av första stycket anses som omsättningstillgångar inte till-

gångar som är avsedda att förbrukas i en verksamhet.

Undantaget från skatteplikt enligt denna paragraf omfattar inte försäkrings-

företags överlåtelse av tillgångar som övertagits i samband med skaderegle-
ring och inte heller finansieringsföretags överlåtelse av tillgångar som företa-
get har återtagit med stöd av ett av företaget övertaget köpeavtal. Undantaget
gäller inte heller om den omsättning genom vilken den skattskyldige förvär-
vat varan eller, om varan förts in till landet, det unionsinterna förvärvet eller
importen undantagits från skatteplikt enligt 3 kap. 21 eller 21 a §.

5 kap.

3 a §

8

En omsättning enligt 2, 2 a, 2 b eller 3 § av en vara anses som en om-

sättning utomlands, om

1. säljaren levererar varan till en plats utanför EU,
2. direkt utförsel av varan till en plats utanför EU ombesörjs av en speditör

eller fraktförare,

3. en utländsk beskattningsbar person förvärvar varan för sin verksamhet i

utlandet och hämtar den för direkt utförsel till en plats utanför EU,

4. varan levereras till ett luftfartyg i utrikes trafik för bruk ombord på ett

sådant luftfartyg eller för sådan omsättning som anges i 1 § tredje stycket,

4 a. varan levereras till ett luftfartyg i de fall som avses i 2 b § för försälj-

ning ombord och avser sådana livsmedel som anges i artikel 2 i Europaparla-
mentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 av den 28 januari 2002 om
allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättande av
Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor
som gäller livsmedelssäkerhet, dock inte punktskattepliktiga varor,

5. varan omsätts på fartyg eller luftfartyg i de fall som avses i 2 b § för kon-

sumtion ombord,

6. det är fråga om en leverans av obeskattade unionsvaror av de slag som

avses i 4 § andra stycket lagen (1999:445) om exportbutiker och varorna är
avsedda för försäljning i en sådan butik,

7 Senaste lydelse 2007:1376.

8 Senaste lydelse 2015:221. �ndringen innebär bl.a. att tredje stycket tas bort.

background image

5

SFS 2017:1196

6 a. det är fråga om en sådan försäljning som avses i 4 § första stycket

lagen om exportbutiker,

7. varan är en personbil eller motorcykel som vid leveransen är tillfälligt

registerad enligt 23 § första stycket 1 lagen (2001:558) om vägtrafikregister,
under förutsättning att

a) fordonet levereras till en fysisk person som är bosatt eller stadigvarande

visats i ett annat land än ett EU-land, och

b) säljaren kan visa att fordonet varaktigt förts till en plats utanför EU före

utgången av den sjätte månaden efter den månad då fordonet levererades,
eller

8. varan levereras här i landet till en fysisk person som är bosatt eller sta-

digvarande vistas i ett annat land än ett EU-land, under förutsättning att

a) ersättningen utgör minst 200 kronor, och
b) säljaren kan visa att köparen har medfört varan vid resa till en plats utan-

för EU före utgången av tredje månaden efter den månad under vilken leve-
ransen av varan gjordes.

Vid leverans av en vara inom landet till en fysisk person som är bosatt i

Norge eller på �&land anses omsättningen som en omsättning utomlands en-
dast om

1. leveransen avser en vara eller en grupp av varor som normalt utgör en

helhet och ersättningen utgör minst 1 000 kronor efter avdrag för skatt enligt
denna lag som hänför sig till ersättningen, och

2. säljaren kan visa att köparen i nära anslutning till leveransen fört in

varan eller varorna till Norge eller till �&land och därvid enligt tullräkning
eller liknande handling betalat skatt motsvarande skatt enligt denna lag.

En leverans som avses i första stycket 4 av punktskattepliktiga varor ska

anses som en omsättning utomlands endast om leveransen uppfyller de villkor
som gäller för proviantering i 7�9 §§ lagen (1999:446) om proviantering av
fartyg och luftfartyg.

19 §

9

En omsättning av tjänster enligt någon av 4�18 §§ eller 9 b kap. 4 §

första stycket anses som omsättning utomlands när det är fråga om

1. tjänster som avser luftfartyg i utrikes trafik, inräknat upplåtelse av flyg-

platser, eller tjänster som avser utrustning eller andra varor för användning på
sådana luftfartyg,

2. lastning, lossning, transport eller andra tjänster i direkt samband med
a) export av varor från Sverige eller ett annat EU-land,
b) import av varor som omfattas av
� 9 c kap. 1 §, eller
� ett förfarande för tillfällig införsel med fullständig befrielse från tull eller

extern transitering,

c) försändelse, transport eller införsel av varor i fri omsättning, vilka införs

i Sverige från ett tredje territorium som utgör en del av unionens tullområde,
om varorna

� förflyttas här i landet under ett förfarande för intern unionstransitering

enligt unionens tullbestämmelser, om varorna hänfördes till samma förfa-
rande genom en deklaration när de fördes in i landet samt försändelsen eller
transporten av dem avslutas utanför Sverige, eller

9 Senaste lydelse 2016:261.

background image

6

SFS 2017:1196

� när de förs in i Sverige hade omfattats av 9 c kap. 1 § eller ett förfarande

för tillfällig införsel med fullständig befrielse från importtullar, om de hade
importerats, eller

d) införsel av varor till ett annat EU-land om dessa omfattas av det landets

tillämpning av artikel 61 eller 157.1 a i direktiv 2006/112/EG,

3. tjänster som består av arbete på lös egendom, om egendomen förvärvats

eller importerats för att undergå sådant arbete inom EU och egendomen efter
det att arbetet utförts, transporteras ut ur EU av den som tillhandahåller tjäns-
terna, eller av kunden om denne inte är etablerad inom landet eller för någon-
deras räkning,

4. förmedling av varor eller tjänster som görs för någon annans räkning i

dennes namn, när omsättningen av dessa anses som en omsättning utanför EU
antingen enligt 1 § första stycket eller enligt förevarande paragraf eller 3 a §,
och

5. en varutransporttjänst eller en tjänst som avses i 12 §, om tjänsten till-

handahålls en beskattningsbar person och den uteslutande nyttjas eller på
annat sätt tillgodogörs utanför EU.

8 kap.

9 §

10

Avdrag får inte göras för sådan ingående skatt som hänför sig till

1. stadgivarande bostad om inte annat följer av 10 §,
2. utgifter för representation och liknande ändamål för vilka den skattskyl-

dige inte har rätt att göra avdrag vid inkomstbeskattningen enligt 16 kap. 2 §
inkomstskattelagen (1999:1229),

3. förvärv av varor för försäljning från fartyg på linjer mellan Sverige och

Norge eller Sverige och �&land, eller

4. kostnader vid uttag av tjänst där beskattningsunderlaget beräknats enligt

7 kap. 5 § andra stycket.

För sådana utgifter som avses i första stycket 2 får avdrag dock göras för

ingående skatt som avser måltider eller liknande förtäring, om

1. utgifterna har ett sådant omedelbart samband med verksamheten som av-

ses i 16 kap. 2 § inkomstskattelagen,

2. avdraget inte överstiger vad som kan anses skäligt, och
3. avdraget högst uppgår till den ingående skatten på 300 kronor per person

och tillfälle.

Avdragsbegränsningen i första stycket 3 gäller inte om förvärven avser

spritdrycker, vin, starköl, öl, tobaksvaror, parfymer, kosmetiska preparat, toa-
lettmedel eller choklad- och konfektyrvaror. I fråga om punktskattepliktiga
varor är det dock en förutsättning för avdrag att varorna får provianteras utan
punktskatt enligt 5�9 §§ lagen (1999:446) om proviantering av fartyg och
luftfartyg.

I 9 a kap. 13 § och 9 b kap. 3 § finns ytterligare begränsningar av rätten till

avdrag för ingående skatt.

9 d kap.

3 §

11

I den omsättning som avses i 1 § ska följande inräknas:

10 Senaste lydelse 2016:1069.

11 Senaste lydelse 2016:1069.

background image

7

SFS 2017:1196

1. beskattningsunderlaget för skattepliktig omsättning av varor och tjänster

inom landet,

2. ersättning för omsättning som är undantagen från skatteplikt enligt

3 kap. 19 § 2, 21, 21 a, 21 b, 22, 23 § 2, 4 eller 7, 26 a, 30 c, 31 eller 31 a §,

3. ersättning för omsättning som är undantagen från skatteplikt enligt

3 kap. 2, 9 eller 10 §, om omsättningen inte endast har karaktären av en bi-
transaktion, och

4. ersättning för omsättning som anses gjord utomlands enligt 5 kap. 3 a §

första stycket 1, 2, 3, 7 eller 8 eller 19 § 2 a, 2 b, 3 eller 4.

Ersättning för omsättning av anläggningstillgångar ska inte ingå i omsätt-

ningen enligt första stycket.

10 kap.

11 §

12

Den som i en ekonomisk verksamhet omsätter varor eller tjänster

inom landet har rätt till återbetalning av ingående skatt för vilken denne sak-
nar rätt till avdrag enligt 8 kap. på grund av att omsättningen är undantagen
från skatteplikt enligt 3 kap. 19 § första stycket 2, 21 §, 21 a §, 21 b §, 22 §,
23 § 2, 4 eller 7, 26 a §, 30 a §, 30 c §, 30 e §, 31 §, 31 a §, 32 § eller enligt
9 c kap. 1 §.

Rätt till återbetalning föreligger också för ingående skatt som hänför sig till

sådan omsättning av varor och tjänster som avses i 3 kap. 9 § utom tredje
stycket 2, 10 § eller 23 § 1 om

1. förvärvaren är en beskattningsbar person som i ett land utanför EU har

antingen sätet för sin ekonomiska verksamhet eller ett fast etableringsställe
till vilket tjänsten tillhandahålls eller, om den beskattningsbara personen sak-
nar sådant säte eller etableringsställe i det landet, den beskattningsbara perso-
nen är bosatt eller stadigvarande vistas där,

2. förvärvaren inte är en beskattningsbar person och förvärvaren är bosatt

eller stadigvarande vistas i ett land utanför EU, eller

3. omsättningen har direkt samband med varor som ska exporteras till ett

land utanför EU.

Rätt till återbetalning föreligger också för ingående skatt avseende förvärv

och import som hänför sig till omsättning i ett annat EU-land under förutsätt-
ning att

1. omsättningen är skattepliktig eller medför återbetalningsrätt motsva-

rande den som avses i denna paragraf eller 12 § i det land där omsättningen
görs,

2. omsättningen skulle ha varit skattepliktig eller skulle ha medfört rätt en-

ligt denna paragraf eller 12 § till återbetalning om omsättningen gjorts här i
landet, och

3. rätten till återbetalning inte ska utövas genom en ansökan med stöd av 1

eller 2 §.

Den som omfattas av skattebefrielse enligt 9 d kap. har inte rätt till återbe-

talning av ingående skatt enligt första och andra styckena, utom för ingående
skatt som avser sådan omsättning av nya transportmedel som är undantagen
från skatteplikt enligt 3 kap. 30 a §.

12 Senaste lydelse 2016:1069.

background image

8

SFS 2017:1196

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

12 §

13

Den som omsätter varor eller tjänster genom export har rätt till åter-

betalning av ingående skatt för vilken han saknar rätt till avdrag enligt 8 kap.
på grund av att omsättningen sker utanför EU. Rätten till återbetalning gäller
under förutsättning att omsättningen är skattepliktig eller undantagen från
skatteplikt enligt 3 kap. 10 a §, 19 § första stycket 2, 21 §, 21 a §, 21 b §,
22 §, 23 § 2, 3 eller 4 eller 30 e §.

Rätt till återbetalning av ingående skatt enligt första stycket gäller inte den

som omfattas av skattebefrielse enligt 9 d kap.

19 kap.

1 §

14

En beskattningsbar person som är etablerad i ett annat EU-land och

som vill få återbetalning av ingående skatt enligt 10 kap. 1, 2, 3, 11 eller 12 §
ska ansöka om detta hos Skatteverket, om denne under den återbetalningspe-
riod som avses i 6 §

1. varken haft sätet för sin ekonomiska verksamhet i Sverige eller ett fast

etableringsställe här från vilket affärstransaktioner genomförts, eller, om ett
säte eller fast etableringsställe saknas, inte har varit bosatt eller stadigvarande
vistats i Sverige, och

2. inte har omsatt varor eller tjänster inom landet.
Utan hinder av bestämmelserna i första stycket om omsättning i Sverige får

den beskattningsbara personen under återbetalningsperioden inom landet ha
omsatt

1. transporttjänster eller stödtjänster till dessa som är undantagna från skat-

teplikt enligt 3 kap. 21 § första stycket 2, 21 b § första stycket 1, 30 c § andra
stycket, 30 e, 31, 31 a eller 32 § eller 9 c kap. 1 §,

2. varor eller tjänster som köparen är skattskyldig för enligt 1 kap. 2 § för-

sta stycket 2, 3, 4, 4 b eller 4 c, eller

3. telekommunikationstjänster, radio- och tv-sändningar och elektroniska

tjänster om mervärdesskatten för tillhandahållandet av dessa tjänster redovi-
sats enligt bestämmelser som i ett annat EU-land motsvarar den särskilda ord-
ningen i artiklarna 369a�369k i direktiv 2006/112/EG.

En ansökan enligt första stycket ska göras genom den elektroniska portal

som inrättats för detta ändamål i det EU-land där den beskattningsbara perso-
nen är etablerad. Om den beskattningsbara personen är eller ska vara registre-
rad enligt 7 kap. 1 § första stycket 3, 4, 5 eller 6 skatteförfarandelagen
(2011:1244), ska ansökan dock göras i enlighet med vad som föreskrivs i 34
och 35 §§.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.
2. �ldre bestämmelser gäller fortfarande för mervärdesskatt som hänför sig

till tiden före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Jan Larsson
(Finansdepartementet)

13 Senaste lydelse 2016:1069.

14 Senaste lydelse 2015:888.