SFS 2017:1198 Lag om ändring i lagen (1999:446) om proviantering av fartyg och luftfartyg

171198.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1999:446) om proviantering av
fartyg och luftfartyg;

utfärdad den 30 november 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2 och 3 §§ lagen (1999:446) om

proviantering av fartyg och luftfartyg ska ha följande lydelse.

2 §

2

I denna lag förstås med obeskattade varor:

a) varor som inte har beskattats med mervärdesskatt eller, i fråga om

punktskattepliktiga varor, punktskatt i Sverige, och

b) varor som har beskattats i Sverige men där varorna sedan blivit befriade

från punktskatt eller mervärdesskatt,

unionsvaror: detsamma som i artikel 5.23 i Europaparlamentets och rådets

förordning (EU) nr 952/2013 av den 9 oktober 2013 om fastställande av en
tullkodex för unionen,

icke-unionsvaror: detsamma som i artikel 5.24 i förordning (EU) nr 952/

2013,

EU:s tullområde: de områden som anges i artikel 4 i förordning (EU) nr

952/2013,

EU:s skatteområde: det område inom vilket unionens bestämmelser om en

viss skatt är tillämpliga.

3 §

3

Proviantering med obeskattade unionsvaror får ske för försäljning om-

bord vid resa till en plats utanför EU:s skatteområde och för förbrukning om-
bord vid resa till utländsk ort.

Proviantering med icke-unionsvaror får ske för förbrukning ombord vid

resa till utländsk ort över det fria havet, om varorna består av animaliska livs-
medel och provianteringen sker enligt gällande föreskrifter om kontroll av
livsmedel som importeras från ett land utanför EU.

I fråga om mervärdesskatt får proviantering ske i de fall som avses i 3 kap.

21 a § första stycket 4 eller 5 eller 5 kap. 3 a § första stycket 4 eller 4 a mer-
värdesskattelagen (1994:200).

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.
2. �ldre bestämmelser gäller fortfarande för mervärdesskatt som hänför sig

till tiden före ikraftträdandet.

1 Prop. 2017/18:16, bet. 2017/18:SkU3, rskr. 2017/18:79.

2 Senaste lydelse 2016:273.

3 Senaste lydelse 2011:292.

SFS 2017:1198

Utkom från trycket
den 8 december 2017

background image

2

SFS 2017:1198

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Monica Falck
(Finansdepartementet)