SFS 2017:1199 Lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)

171199.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244);

utfärdad den 30 november 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 26 kap. 33 e § skatteförfarandelagen

(2011:1244) ska ha följande lydelse.

26 kap.

33 e §

2

Den som saknar möjlighet att lämna mervärdesskattedeklaration i

rätt tid på grund av ett beslut enligt 33 c § eller enligt 9 d kap. 6 § mervär-
desskattelagen (1994:200) ska lämna deklarationen senast den 12 i månaden
efter beslutet, i januari eller augusti senast den 17.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Annica Axén Linderl
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2017/18:16, bet. 2017/18:SkU3, rskr. 2017/18:79.

2 Senaste lydelse 2013:1068.

SFS 2017:1199

Utkom från trycket
den 8 december 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017