SFS 2017:1201 Lag om reduktion av växthusgasutsläpp genom inblandning av biodrivmedel i bensin och dieselbränslen

171201.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om reduktion av växthusgasutsläpp genom
inblandning av biodrivmedel i bensin och
dieselbränslen;

utfärdad den 30 november 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs följande.

1 §

Denna lag innehåller bestämmelser om en skyldighet att minska växt-

husgasutsläppen från bensin och dieselbränslen genom inblandning av bio-
drivmedel.

2 §

I denna lag betyder

bensin: ett bränsle som är avsett för motordrift och omfattas av KN-nr

2710 11 41, 2710 11 45, 2710 11 49, 2710 11 51 eller 2710 11 59,

biodrivmedel: ett vätskeformigt bränsle som framställs av biomassa och

som är avsett för motordrift,

biomassa: den biologiskt nedbrytbara delen av produkter, avfall och rest-

produkter av biologiskt ursprung från jordbruk, skogsbruk och därmed för-
knippad industri inklusive fiske och vattenbruk, liksom den biologiskt ned-
brytbara delen av industriavfall och kommunalt avfall,

dieselbränsle: ett bränsle som är avsett för motordrift och omfattas av KN-

nr 2710 19 41 eller 2710 19 45,

koldioxidekvivalent: den mängd växthusgas som medför en lika stor kli-

matpåverkan som ett kilogram koldioxid,

KN-nr: nummer i Kombinerade nomenklaturen enligt kommissionens för-

ordning (EG) nr 2031/2001 av den 6 augusti 2001 om ändring av bilaga I till
rådets förordning (EEG) nr 2658/87 om tulltaxe- och statistik-nomenklaturen
och om gemensamma tulltaxan,

reduktionsplikt: en skyldighet att minska utsläppen av växthusgaser i ett

livscykelperspektiv per energienhet från reduktionspliktigt drivmedel genom
inblandning av biodrivmedel,

reduktionspliktigt drivmedel: ett drivmedel som innehåller högst 98 volym-

procent biodrivmedel och som skattskyldighet har inträtt för enligt 5 kap.
lagen (1994:1776) om skatt på energi, om drivmedlet är

– en bensin som inte är en alkylatbensin enligt 5 § drivmedelslagen

(2011:319), eller

– ett dieselbränsle som inte har försetts med märk- eller färgämnen enligt

2 kap. 8 § lagen om skatt på energi,

1 Prop. 2017/18:1, bet. 2017/18:FiU1, rskr. 2017/18:54.

SFS 2017:1201

Utkom från trycket
den 8 december 2017

background image

2

SFS 2017:1201

reduktionspliktig energimängd: den energimängd som motsvarar volymen

reduktionspliktigt drivmedel under ett kalenderår,

växthusgas: koldioxid, metan och dikväveoxid.

3 §

Den myndighet som regeringen bestämmer (tillsynsmyndigheten) prö-

var frågor enligt denna lag och utövar tillsyn över att lagen och föreskrifter
som har meddelats i anslutning till lagen följs.

Reduktionsplikt

4 §

Den som är skattskyldig enligt 4 kap. 1 § 1 och 2 lagen (1994:1776) om

skatt på energi för ett reduktionspliktigt drivmedel har reduktionsplikt och ska
anmäla det till tillsynsmyndigheten senast två veckor efter det att reduktions-
plikten började.

5 §

Den som har reduktionsplikt ska för varje kalenderår se till att utsläppen

av växthusgaser från den reduktionspliktiga energimängden jämfört med
utsläppen från motsvarande energimängd fossil bensin eller fossilt diesel-
bränsle minskar med

1. minst 2,6 procent för bensin, och
2. minst 19,3 procent för dieselbränsle.

6 §

De biodrivmedel som används för att uppfylla reduktionsplikten ska

omfattas av ett hållbarhetsbesked enligt 3 kap. lagen (2010:598) om hållbar-
hetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen.

Överlåtelse av utsläppsminskning

7 §

Om den som har reduktionsplikt har minskat utsläppen på det sätt som

anges i denna lag och mer än vad som krävs enligt 5 §, får överskottet genom
en överenskommelse överlåtas till någon annan som har reduktionsplikt för
samma typ av drivmedel och för samma år så att denne kan tillgodoräkna sig
minskningen.

Redovisning av reduktionsplikt

8 §

Den som har reduktionsplikt ska senast den 1 april varje år redovisa till

tillsynsmyndigheten i vilken utsträckning och hur reduktionsplikten har upp-
fyllts under det föregående kalenderåret. Överlåtelse och förvärv av en
utsläppsminskning ska framgå av redovisningen.

Förseningsavgift

9 §

Tillsynsmyndigheten ska ta ut en förseningsavgift av den som har re-

duktionsplikt och inte redovisar enligt 8 § i rätt tid. Avgiften får vara högst
5 000 kronor.

Tillsynsmyndigheten får besluta att sätta ned eller avstå från att ta ut avgif-

ten, om det finns synnerliga skäl.

background image

3

SFS 2017:1201

Reduktionspliktsavgift

10 §

Tillsynsmyndigheten ska ta ut en reduktionspliktsavgift av den som

har reduktionsplikt och inte har uppfyllt plikten för ett kalenderår. Avgiften
får vara högst 7 kronor per kilogram koldioxidekvivalenter som i fråga om
minskade växthusgasutsläpp kvarstår för att reduktionsplikten ska vara upp-
fylld.

Tillsynsmyndigheten får besluta att sätta ned eller avstå från att ta ut avgif-

ten, om det finns synnerliga skäl.

Indrivning

11 §

Om en förseningsavgift eller en reduktionspliktsavgift inte har betalats

efter betalningsuppmaning ska avgiften lämnas för indrivning. Indrivningen
får verkställas enligt utsökningsbalken.

Skyldighet att spara uppgifter

12 §

Den som har eller har haft reduktionsplikt ska spara uppgifter som har

betydelse för reduktionsplikten i tio år från utgången av det kalenderår som
uppgifterna avser.

Tillsyn

13 §

Den som har eller har haft reduktionsplikt ska på tillsynsmyndighetens

begäran lämna de upplysningar och de handlingar som myndigheten behöver
för tillsynen.

14 §

Tillsynsmyndigheten får besluta de förelägganden som behövs för till-

synen och för att se till att den som har reduktionsplikt fullgör sina skyldighe-
ter enligt denna lag och enligt föreskrifter som har meddelats i anslutning till
lagen.

Ett beslut om föreläggande får förenas med vite.

Bemyndiganden

15 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-

dela föreskrifter om

1. hur reduktionsplikten ska uppfyllas,
2. beräkning av den reduktionspliktiga energimängden,
3. beräkning av växthusgasutsläpp och koldioxidekvivalenter, och
4. redovisning av reduktionsplikt.

16 §

Regeringen får meddela ytterligare föreskrifter om förseningsavgiften

och reduktionspliktsavgiften.

Överklagande

17 §

Tillsynsmyndighetens beslut om förseningsavgift enligt 9 §, reduk-

tionspliktsavgift enligt 10 § och om föreläggande enligt 14 § får överklagas
till allmän förvaltningsdomstol.

background image

4

SFS 2017:1201

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.
2. År 2018 ska den reduktionspliktiga energimängden omfatta månaderna

juli–december.

På regeringens vägnar

MARGOT WALLSTRÖM

IBRAHIM BAYLAN
(Miljö- och energidepartementet)