SFS 2017:1213 Lag om ändring i socialavgiftslagen (2000:980)

171213.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i socialavgiftslagen (2000:980);

utfärdad den 30 november 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2 kap. 1 och 3 §§ socialavgiftslagen

(2000:980) ska ha följande lydelse.

2 kap.

1 §

2

Den som utger avgiftspliktig ersättning ska betala arbetsgivaravgifter

enligt bestämmelserna i detta kapitel.

Förmån av personaloption som avses i 10 kap. 11 § andra stycket inkomst-

skattelagen (1999:1229) ska anses utgiven av den i vars tjänst personaloptio-
nen förvärvades.

Bestämmelser om avgiftspliktig ersättning finns i 10 och 11 §§.

3 §

3

Bestämmelsen i 1 § första stycket ska inte tillämpas om en annan

avgiftspliktig ersättning än sådan förmån som avses i 1 § andra stycket utges
av en fysisk person som är bosatt utomlands eller en utländsk juridisk person
och ersättningen har sin grund i en anställning i Sverige hos någon annan än
den som har utgett ersättningen. I sådant fall ska arbetsgivaravgifter i stället
betalas av den hos vilken mottagaren är eller har varit anställd i Sverige.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Niklas Ekstrand
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2017/18:1, bet. 2017/18:FiU1, rskr. 2017/18:54.

2 Senaste lydelse 2008:824.

3 Senaste lydelse 2008:824.

SFS 2017:1213

Utkom från trycket
den 8 december 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017