SFS 2017:1216 Lag om ändring i lagen (2010:598) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen

171216.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2010:598) om
hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande
biobränslen;

utfärdad den 30 november 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 3 a kap. 2 § lagen (2010:598) om

hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen ska ha följande
lydelse.

3 a kap.

2 §

2

Kontrollsystemet ska visa att ett biodrivmedel som läggs till grund för

avdrag enligt 7 kap. 3 a, 3 b eller 4 § lagen (1994:1776) om skatt på energi

1. inte är livsmedelsbaserat, eller
2. är livsmedelsbaserat men har producerats i en anläggning som tagits i

drift före den 31 december 2013 och inte är fullständigt avskriven.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.
2. �ldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig

till tiden före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

IBRAHIM BAYLAN

Egon Abresparr
(Miljö- och energidepartementet)

1 Prop. 2017/18:1, bet. 2017/18:FiU1, rskr. 2017/18:54.

2 Senaste lydelse 2015:838.

SFS 2017:1216

Utkom från trycket
den 8 december 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017