SFS 2017:1217 Lag om ändring i lagen (2011:1200) om elcertifikat

171217.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:CNNIJI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:CNNIJJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:CNNIJJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:CNNIJI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:15px;font-family:CNNIJJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:14px;font-family:CNNIJJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:7px;font-family:CNNIJI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;font-family:CNNIJI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;line-height:19px;font-family:CNNIJJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;line-height:17px;font-family:CNNIJI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;line-height:15px;font-family:CNNIJI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:CNNIJI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft21{font-size:15px;font-family:CNNIJJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:8px;font-family:CNNIJI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;line-height:17px;font-family:CNNIJI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:192px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>Lag<br/>om �ndring i lagen (2011:1200) om elcertifikat;</b></p> <p style="position:absolute;top:248px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 30 november 2017.</p> <p style="position:absolute;top:283px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:281px;left:232px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs att 4 kap. 5 � lagen (2011:1200) om</p> <p style="position:absolute;top:300px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">elcertifikat ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:344px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>4 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:370px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>5 �</b></p> <p style="position:absolute;top:370px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft10">Vid ber�kning av kvotplikten beaktas inte el som</p> <p style="position:absolute;top:387px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">1. matats in p� det elektriska n�tet i syfte att uppr�tth�lla n�tets funktion</p> <p style="position:absolute;top:405px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">(f�rlustel),</p> <p style="position:absolute;top:422px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">2. en elleverant�r har levererat till en elanv�ndare utan ers�ttning i enlighet</p> <p style="position:absolute;top:440px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">med ett avtal om intr�ngsers�ttning, om leveransen sker vid en l�gre effekt �n<br/>50 kilowatt (frikraft),</p> <p style="position:absolute;top:474px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">3. har anv�nts i den industriella tillverkningsprocessen i en registrerad</p> <p style="position:absolute;top:492px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">s�dan elintensiv industri som avses i 1 kap. 2 � f�rsta stycket 8 a eller b,</p> <p style="position:absolute;top:509px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">4. f�r dras av eller �terbetalas enligt 11 kap. 9 � f�rsta stycket 2, 3 eller 5</p> <p style="position:absolute;top:527px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">eller 13 a � f�rsta stycket 2, 3 eller 4 lagen (1994:1776) om skatt p� energi,<br/>om elen har anv�nts i en registrerad s�dan elintensiv industri som avses i<br/>1 kap. 2 � f�rsta stycket 8 c,</p> <p style="position:absolute;top:579px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">5. en elanv�ndare sj�lv har producerat och anv�nt, i en anl�ggning som har</p> <p style="position:absolute;top:596px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">en installerad effekt om h�gst 50 kilowatt,</p> <p style="position:absolute;top:614px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft19">6. har anv�nts i produktionen av el (hj�lpkraft), eller<br/>7. en elanv�ndare sj�lv har producerat och anv�nt, om den anv�nda m�ng-</p> <p style="position:absolute;top:648px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">den el inte uppg�r till mer �n 60 megawattimmar per ber�knings�r.</p> <p style="position:absolute;top:666px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Om kvotplikten f�r en elintensiv industri endast omfattar s�dan el som inte</p> <p style="position:absolute;top:683px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">ska beaktas enligt f�rsta stycket 3 eller 4 och �vrig el inte �verstiger 60 me-<br/>gawattimmar per �r, beaktas inte heller den �vriga elen vid ber�kning av kvot-<br/>plikten.</p> <p style="position:absolute;top:754px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft19">1. Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2018.<br/>2. �ldre best�mmelser g�ller fortfarande f�r f�rh�llanden som h�nf�r sig</p> <p style="position:absolute;top:789px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">till tiden f�re ikrafttr�dandet.</p> <p style="position:absolute;top:923px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">1 Prop. 2017/18:1, bet. 2017/18:FiU1, rskr. 2017/18:54.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2017:1217</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft110">Utkom fr�n trycket<br/>den 8 december 2017</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2017:1217</b></p> <p style="position:absolute;top:946px;left:571px;white-space:nowrap" class="ft22">Wolters Kluwer</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:532px;white-space:nowrap" class="ft22">Elanders Sverige AB, 2017</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:85px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">IBRAHIM BAYLAN</p> <p style="position:absolute;top:103px;left:412px;white-space:nowrap" class="ft23">Egon Abresparr<br/>(Milj�- och energidepartementet)</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i lagen (2011:1200) om elcertifikat;

utf�rdad den 30 november 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs att 4 kap. 5 � lagen (2011:1200) om

elcertifikat ska ha f�ljande lydelse.

4 kap.

5 �

Vid ber�kning av kvotplikten beaktas inte el som

1. matats in p� det elektriska n�tet i syfte att uppr�tth�lla n�tets funktion

(f�rlustel),

2. en elleverant�r har levererat till en elanv�ndare utan ers�ttning i enlighet

med ett avtal om intr�ngsers�ttning, om leveransen sker vid en l�gre effekt �n
50 kilowatt (frikraft),

3. har anv�nts i den industriella tillverkningsprocessen i en registrerad

s�dan elintensiv industri som avses i 1 kap. 2 � f�rsta stycket 8 a eller b,

4. f�r dras av eller �terbetalas enligt 11 kap. 9 � f�rsta stycket 2, 3 eller 5

eller 13 a � f�rsta stycket 2, 3 eller 4 lagen (1994:1776) om skatt p� energi,
om elen har anv�nts i en registrerad s�dan elintensiv industri som avses i
1 kap. 2 � f�rsta stycket 8 c,

5. en elanv�ndare sj�lv har producerat och anv�nt, i en anl�ggning som har

en installerad effekt om h�gst 50 kilowatt,

6. har anv�nts i produktionen av el (hj�lpkraft), eller
7. en elanv�ndare sj�lv har producerat och anv�nt, om den anv�nda m�ng-

den el inte uppg�r till mer �n 60 megawattimmar per ber�knings�r.

Om kvotplikten f�r en elintensiv industri endast omfattar s�dan el som inte

ska beaktas enligt f�rsta stycket 3 eller 4 och �vrig el inte �verstiger 60 me-
gawattimmar per �r, beaktas inte heller den �vriga elen vid ber�kning av kvot-
plikten.

1. Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2018.
2. �ldre best�mmelser g�ller fortfarande f�r f�rh�llanden som h�nf�r sig

till tiden f�re ikrafttr�dandet.

1 Prop. 2017/18:1, bet. 2017/18:FiU1, rskr. 2017/18:54.

SFS 2017:1217

Utkom fr�n trycket
den 8 december 2017

background image

2

SFS 2017:1217

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

P� regeringens v�gnar

IBRAHIM BAYLAN

Egon Abresparr
(Milj�- och energidepartementet)

;