SFS 2017:1217 Lag om ändring i lagen (2011:1200) om elcertifikat

171217.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2011:1200) om elcertifikat;

utfärdad den 30 november 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 4 kap. 5 § lagen (2011:1200) om

elcertifikat ska ha följande lydelse.

4 kap.

5 §

Vid beräkning av kvotplikten beaktas inte el som

1. matats in på det elektriska nätet i syfte att upprätthålla nätets funktion

(förlustel),

2. en elleverantör har levererat till en elanvändare utan ersättning i enlighet

med ett avtal om intrångsersättning, om leveransen sker vid en lägre effekt än
50 kilowatt (frikraft),

3. har använts i den industriella tillverkningsprocessen i en registrerad

sådan elintensiv industri som avses i 1 kap. 2 § första stycket 8 a eller b,

4. får dras av eller återbetalas enligt 11 kap. 9 § första stycket 2, 3 eller 5

eller 13 a § första stycket 2, 3 eller 4 lagen (1994:1776) om skatt på energi,
om elen har använts i en registrerad sådan elintensiv industri som avses i
1 kap. 2 § första stycket 8 c,

5. en elanvändare själv har producerat och använt, i en anläggning som har

en installerad effekt om högst 50 kilowatt,

6. har använts i produktionen av el (hjälpkraft), eller
7. en elanvändare själv har producerat och använt, om den använda mäng-

den el inte uppgår till mer än 60 megawattimmar per beräkningsår.

Om kvotplikten för en elintensiv industri endast omfattar sådan el som inte

ska beaktas enligt första stycket 3 eller 4 och övrig el inte överstiger 60 me-
gawattimmar per år, beaktas inte heller den övriga elen vid beräkning av kvot-
plikten.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.
2. �ldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig

till tiden före ikraftträdandet.

1 Prop. 2017/18:1, bet. 2017/18:FiU1, rskr. 2017/18:54.

SFS 2017:1217

Utkom från trycket
den 8 december 2017

background image

2

SFS 2017:1217

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

På regeringens vägnar

IBRAHIM BAYLAN

Egon Abresparr
(Miljö- och energidepartementet)