SFS 2017:1218 Lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)

171218.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244);

utfärdad den 30 november 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om skatteförfarandelagen

(2011:1244)

2

dels att 3 kap. 4 §, 11 kap. 5 och 7 §§, 12 kap. 3 §, 15 kap. 5 och 7 §§,

22 kap. 1 §, 23 kap. 2 §, 26 kap. 23 §, 31 kap. 1 §, 34 kap. 6 §, 37 kap. 10 §,
39 kap. 1 § och 41 kap. 2 § och rubrikerna närmast före 11 kap. 5 § och
15 kap. 5 § ska ha följande lydelse,

dels att rubriken närmast före 31 kap. 33 § ska lyda ⬝Skattereduktion⬝ och

att rubriken närmast före 37 kap. 8 § ska lyda ⬝Kontroll av någon annans upp-
giftsskyldighet eller av uppgifter vid återbetalning av eller kompensation för
punktskatt⬝,

dels att det ska införas fem nya paragrafer, 22 kap. 26 §, 31 kap. 33 b §,

37 kap. 7 a och 9 a §§ och 39 kap. 3 a §, och närmast före 22 kap. 26 § och
39 kap. 3 a § nya rubriker av följande lydelse.

3 kap.

4 §

3

Vad som avses med beskattningsår framgår av följande uppställning:

1 Prop. 2017/18:1, bet. 2017/18:FiU1, rskr. 2017/18:54.

2 Senaste lydelse av rubriken närmast före 31 kap. 33 § 2015:768.

3 Senaste lydelse 2016:1075.

För

avses med beskattningsår

1. skatt enligt
a) inkomstskattelagen

(1999:1229),

b) lagen (1984:1052) om statlig

fastighetsskatt,

c)

lagen (1990:661) om avkast-

ningsskatt på pensionsmedel i fall
som avses i 2 § första stycket
1�4, och

d) lagen (1991:687) om särskild

löneskatt på pensionskostnader, samt
avgift enligt

e) lagen (2007:1398) om kommu-

nal fastighetsavgift

beskattningsår enligt 1 kap. 13�15 §§
inkomstskattelagen eller, för svenska
handelsbolag, räkenskapsåret

SFS 2017:1218

Utkom från trycket
den 8 december 2017

background image

2

SFS 2017:1218

Med beskattningsår för fysisk person avses dock i fråga om preliminär

skatt alltid kalenderår.

2. skatt enligt lagen om avkast-

ningsskatt på pensionsmedel i fall
som avses i 2 § första stycket 6�10

det kalenderår som skatten ska beta-
las för eller det beskattningsår då
skatteunderlag för avkastningsskatt
ska tas upp enligt 13 § lagen om
avkastningsskatt på pensionsmedel

3.

skatt enligt lagen (1991:586)

om särskild inkomstskatt för utom-
lands bosatta och lagen (1991:591)
om särskild inkomstskatt för utom-
lands bosatta artister m.fl.

det kalenderår då ersättningen beta-
las ut

4.

skatt enligt mervärdesskatte-

lagen (1994:200) som ska redovisas
för redovisningsperioder

beskattningsår enligt 1

kap. 14 §

mervärdesskattelagen

5. annan mervärdesskatt

det kalenderår då den felaktiga debi-
teringen har gjorts, eller förvärvet
eller omsättningen har skett

6. punktskatt som ska redovisas

för redovisningsperioder

beskattningsår enligt 1

kap. 14 §

mervärdesskattelagen

7. punktskatt enligt
a) beslut som avses i 53 kap. 5 §,
b) 27�28 §§ lagen (1994:1563) om

tobaksskatt,

c) 26�27 §§ lagen (1994:1564) om

alkoholskatt, eller

d) 4 kap.

2�2 b §§

lagen

(1994:1776) om skatt på energi

det kalenderår under vilket beslutet
om återbetalning eller kompensation,
eller beslutet om beskattning vid
oegentlighet, har meddelats

8. annan punktskatt

det kalenderår då den händelse som
medför skattskyldighet har inträffat

9. övriga skatter

det kalenderår som skatten ska beta-
las för

10. arbetsgivaravgifter och avgif-

ter som ingår i slutlig skatt

det kalenderår som avgiften ska beta-
las för.

background image

3

SFS 2017:1218

11 kap.

Förmån av personaloption

5 §

En förmån som utgörs av en personaloption ska anses utgiven av den i

vars tjänst personaloptionen har förvärvats.

7 §

En ersättning eller en annan förmån än som avses i 5 § som har getts ut

av en fysisk person som är bosatt utomlands eller av en utländsk juridisk per-
son, ska anses utgiven av den hos vilken mottagaren är eller har varit anställd
i Sverige om

1. ersättningen eller förmånen kan anses ha sin grund i anställningen, och
2. det inte finns något anställningsförhållande mellan utgivaren och motta-

garen.

12 kap.

3 §

De allmänna skattetabellerna ska grundas på att

1. inkomsten är oförändrad under kalenderåret,
2. mottagaren bara kommer att beskattas för den inkomst som anges i

tabellen,

3. mottagaren inte ska betala någon annan skatt eller avgift än
a) kommunal inkomstskatt,
b) statlig inkomstskatt på förvärvsinkomster,
c) begravningsavgift enligt begravningslagen (1990:1144),
d) avgift enligt lagen (1994:1744) om allmän pensionsavgift, och
e) avgift som avses i lagen (1999:291) om avgift till registrerat tros-

samfund,

4. mottagaren inte kommer att medges något annat avdrag än grundavdrag

vid beskattningen, och

5. mottagaren kommer att medges skattereduktion för
a) allmän pensionsavgift och arbetsinkomst enligt 67 kap. 4�9 §§ inkomst-

skattelagen (1999:1229), eller

b) sjukersättning och aktivitetsersättning enligt 67 kap. 9 a § inkomst-

skattelagen.

Tabellerna ska också ange skatteavdraget för
1. den som är född 1938 eller senare och inte är skyldig att betala allmän

pensionsavgift enligt 67 kap. 4 § inkomstskattelagen, och

2. den som inte har rätt till skattereduktion för arbetsinkomst enligt 67 kap.

5�9 §§ inkomstskattelagen.

Bestämmelserna i första stycket ska också tillämpas för den som är född

1937 eller tidigare och har rätt till skattereduktion för arbetsinkomst enligt
67 kap. 5�9 §§ inkomstskattelagen.

15 kap.

Förmån av personaloption

5 §

Om förmånen utgörs av en personaloption, ska kontrolluppgift lämnas

av den i vars tjänst personaloptionen har förvärvats.

background image

4

SFS 2017:1218

7 §

Om en ersättning eller en annan förmån än som avses i 5 § har getts ut

av en fysisk person som är bosatt utomlands eller av en utländsk juridisk per-
son, ska kontrolluppgift lämnas av den hos vilken mottagaren är eller har varit
anställd i Sverige om

1. ersättningen eller förmånen kan anses ha sin grund i anställningen, och
2. det inte finns något anställningsförhållande mellan utgivaren och motta-

garen.

22 kap.

1 §

4

I detta kapitel finns bestämmelser om skyldighet att lämna kontroll-

uppgift om

� överlåtelse av privatbostadsrätt och andelar i vissa bostadsföretag (2 och

3 §§),

� upplåtelse av privatbostad eller bostad som innehas med hyresrätt (4 §),
� samfällighet (5 och 6 §§),
� räntebidrag (7 §),
� pensionsförsäkringar och pensionssparkonton (8 och 9 §§),
� avskattning av pensionsförsäkring (10 §),
� tjänstepensionsavtal (11 §),
� underlag för avkastningsskatt på livförsäkringar (12 §),
� skattereduktion för förmån av hushållsarbete (13 §),
� elcertifikat (14 §),
� utsläppsrätter, utsläppsminskningsenheter och certifierade utsläpps-

minskningar (15 §),

� schablonintäkt vid innehav av ett investeringssparkonto (16 §),
� schablonintäkt vid innehav av andelar i värdepappersfonder, fondföretag,

specialfonder och utländska specialfonder (17�21 §§),

� investeraravdrag (23 och 24 §§),
� skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el (25 §), och
� utnyttjande av vissa personaloptioner (26 §).

Utnyttjande av vissa personaloptioner

26 §

Kontrolluppgift ska lämnas om utnyttjande av en sådan personaloption

som avses i 11 a kap. inkomstskattelagen (1999:1229).

Kontrolluppgift ska lämnas för fysiska personer och dödsbon av den i vars

tjänst personaloptionen har förvärvats.

I kontrolluppgiften ska uppgift lämnas om att en personaloption har utnytt-

jats för förvärv av andel.

23 kap.

2 §

5

Kontrolluppgifter enligt 15 kap., 16 kap. 1 § om ersättning som avses i

16 kap. 3 § 4 samt 4 § 1 a, 2 a och 3 a, 17, 19, 20, 21 kap., 22 kap. 2, 3, 9�11,
17�21 och 23�26 §§, 22 a kap. samt 22 b kap. ska även lämnas för fysiska
personer som är begränsat skattskyldiga.

4 Senaste lydelse 2015:768.

5 Senaste lydelse 2015:918.

background image

5

SFS 2017:1218

Kontrolluppgift enligt 22 kap. 10 § ska också avse omständigheter som

medför eller kan medföra avskattning enligt 5 § första stycket 6, 6 a eller 7
lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta.

26 kap.

23 §

Punktskatt ska redovisas för den redovisningsperiod då skattskyldig-

heten inträder.

Om skattskyldighet för energiskatt på elektrisk kraft inträder enligt 11 kap.

7 § första stycket 1 a lagen (1994:1776) om skatt på energi, ska dock skatten
redovisas för den redovisningsperiod som inleds en månad efter utgången av
den redovisningsperiod då skattskyldigheten inträder. Detta gäller dock inte
om redovisningsperioden för skatten är ett beskattningsår.

31 kap.

1 §

6

I detta kapitel finns bestämmelser om

� uppgifter som ska lämnas i samtliga inkomstdeklarationer (2 och 3 §§),
� uppgifter som fysiska personer och dödsbon ska underrättas om och god-

känna eller lämna (4 och 5 §§),

� uppgift som ska lämnas om inkomstslaget tjänst (6 §),
� uppgifter som ska lämnas om inkomstslaget näringsverksamhet

(7�15 a §§),

� uppgifter som ska lämnas om inkomstslaget kapital (16�19 b §§),
� uppgift om tillkommande belopp (20 §),
� uppgifter om vissa andelsavyttringar m.m. (21�24 §§),
� uppgifter för beräkning av egenavgifter (25 och 26 §§),
� uppgifter som fåmansföretag samt företagsledare och delägare ska lämna

(27�29 §§),

� uppgift om tillskott och uttag (30 §),
� uppgift om betalning till utlandet (31 §),
� uppgift som ekonomiska föreningar ska lämna (32 §),
� uppgifter om skattereduktion (33�33 b §§), och
� uppgifter om prissättningsbesked (34 §).

33 b §

Den som begär att utländsk ersättning ska medräknas i underlaget för

skattereduktion för sjukersättning och aktivitetsersättning enligt 67 kap. 9 b §
andra stycket inkomstskattelagen (1999:1229) ska lämna uppgift om under-
laget för skattereduktionen.

34 kap.

6 §

Den som har utnyttjat eller överlåtit en personaloption ska till den kon-

trolluppgiftsskyldige lämna de uppgifter som behövs för att kontroll-
uppgiftsskyldigheten ska kunna fullgöras.

6 Senaste lydelse 2016:888.

background image

6

SFS 2017:1218

37 kap.

7 a §

Skatteverket får förelägga den som har beviljats återbetalning av

punktskatt i de fall som avses i 53 kap. 5 § 1 b och c eller återbetalning av
eller kompensation för punktskatt i de fall som avses i 53 kap. 5 § 2 att lämna
uppgift som verket behöver för att kunna kontrollera att denne har lämnat
riktiga och fullständiga uppgifter i en ansökan om återbetalning av eller
kompensation för punktskatt.

9 a §

Skatteverket får förelägga den som är eller kan antas vara bokförings-

skyldig enligt bokföringslagen (1999:1078) eller som är en annan juridisk
person än ett dödsbo, att lämna uppgift om en rättshandling med någon annan.

Föreläggandet ska avse förhållanden som är av betydelse för kontroll av att

andra än den som föreläggs har lämnat riktiga och fullständiga uppgifter i en
ansökan om återbetalning av punktskatt i de fall som avses i 53 kap. 5 § 1 b
och c eller återbetalning av eller kompensation för punktskatt i de fall som
avses i 53 kap. 5 § 2.

10 §

Om det finns särskilda skäl får även någon annan person än som avses

i 9 och 9 a §§ föreläggas att lämna sådan uppgift som avses där.

39 kap.

1 §

7

I detta kapitel finns bestämmelser om

� definitioner (2 och 2 a §§),
� generell dokumentationsskyldighet (3 §),
� dokumentationsskyldighet som avser ansökan om återbetalning av eller

kompensation för punktskatt (3 a §),

� dokumentationsskyldighet som avser kassaregister (4�10 §§),
� dokumentationsskyldighet som avser personalliggare (11�12 §§),
� dokumentationsskyldighet som avser torg- och marknadshandel (13 §),
� dokumentationsskyldighet som avser omsättning av investeringsguld

(14 §),

� dokumentationsskyldighet som avser internprissättning (15�16 f §§), och
� föreläggande (17 §).

Ansökan om återbetalning av eller kompensation för punktskatt

3 a §

Den som har ansökt om återbetalning av eller kompensation för

punktskatt ska i skälig omfattning genom räkenskaper, anteckningar eller
annan lämplig dokumentation se till att det finns underlag för kontroll av upp-
gifterna i ansökan.

41 kap.

2 §

8

Skatteverket får besluta om revision för att kontrollera

1. att uppgiftsskyldighet enligt 15�35 kap. har fullgjorts,

7 Senaste lydelse 2017:185.

8 Senaste lydelse 2016:1075.

background image

7

SFS 2017:1218

2. att det finns förutsättningar att fullgöra uppgiftsskyldighet enligt 15�

35 kap. som kan antas uppkomma,

3.

skatteupplag enligt lagen (1994:1563) om tobaksskatt, lagen

(1994:1564) om alkoholskatt eller lagen (1994:1776) om skatt på energi,

4. att den som har ansökt om återbetalning av eller kompensation för

punktskatt i de fall som avses i 53 kap. 5 § 2 har lämnat riktiga och full-
ständiga uppgifter,

5. att den som har ansökt om återbetalning av punktskatt i de fall som avses

i 53 kap. 5 § 1 har lämnat riktiga och fullständiga uppgifter,

6. att den som har eller kan antas ha upplåtit en plats för torg- och mark-

nadshandel har fullgjort sina skyldigheter enligt 39 kap. 13 §, eller

7. att den som har eller kan antas ha omsatt investeringsguld har fullgjort

sina skyldigheter enligt 39 kap. 14 §.

Skatteverket får besluta om revision också för att inhämta uppgifter av

betydelse för kontroll enligt första stycket 1�4 av någon annan än den som
revideras.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.
2. Bestämmelserna i 12 kap. 3 § i den nya lydelsen tillämpas första gången

på beskattningsår som börjar efter den 31 december 2017.

3. Bestämmelserna i 23 kap. 2 § i den nya lydelsen tillämpas första gången

på uppgifter som avser kalenderåret 2018.

4. Bestämmelserna i 26 kap. 23 § i den nya lydelsen tillämpas första

gången på punktskatt där skattskyldighet har inträtt efter den 31 december
2017. För punktskatt där skattskyldighet har inträtt före ikraftträdandet gäller
bestämmelserna i den äldre lydelsen.

5. Bestämmelserna i 37 kap. 10 § i den nya lydelsen tillämpas första

gången på ansökningar om återbetalning av eller kompensation för punktskatt
som avser förhållanden efter ikraftträdandet.

6. Bestämmelserna i de nya 22 kap. 26 § och 31 kap. 33 b § tillämpas

första gången på uppgifter som avser kalenderåret 2018.

7. Bestämmelserna i de nya 37 kap. 7 a och 9 a §§ och 39 kap. 3 a § tilläm-

pas första gången på ansökningar om återbetalning av eller kompensation för
punktskatt som avser förhållanden efter ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Annica Axén Linderl
(Finansdepartementet)

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017