SFS 2017:1219 Lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)

171219.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244);

utfärdad den 30 november 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 22 kap. 26 § skatteförfarandelagen

(2011:1244) ska ha följande lydelse.

22 kap.

26 §

2

Kontrolluppgift ska lämnas om utnyttjande av en sådan personal-

option som avses i 11 a kap. inkomstskattelagen (1999:1229).

Kontrolluppgift ska dock inte lämnas, om uppgift om utnyttjande har redo-

visats eller skulle ha redovisats av den kontrolluppgiftsskyldige i en arbets-
givardeklaration.

Kontrolluppgift ska lämnas för fysiska personer och dödsbon av den i vars

tjänst personaloptionen har förvärvats.

I kontrolluppgiften ska uppgift lämnas om att en personaloption har utnytt-

jats för förvärv av andel.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.
2. Bestämmelserna i 22 kap. 26 § i den nya lydelsen tillämpas första

gången på uppgifter som avser kalenderåret 2019.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Annica Axén Linderl
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2017/18:1, bet. 2017/18:FiU1, rskr. 2017/18:54.

2 Senaste lydelse 2017:1218.

SFS 2017:1219

Utkom från trycket
den 8 december 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017