SFS 2017:1224 Lag om ändring i lagen (2016:1077) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)

171224.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2016:1077) om ändring i
skatteförfarandelagen (2011:1244);

utfärdad den 30 november 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 53 kap. 5 § skatteförfarandelagen

(2011:1244) i stället för lydelsen enligt lagen (2016:1077) om ändring i
skatteförfarandelagen ska ha följande lydelse.

53 kap.

5 §

Som beslut om punktskatt anses också

1. beslut om återbetalning av skatt enligt
a) 25 § lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam,
b) 29 eller 30 § lagen (1994:1563) om tobaksskatt, eller
c) 28, 29 eller 30 § lagen (1994:1564) om alkoholskatt, och
2. beslut om återbetalning eller kompensation enligt 9 kap. 2, 3, 4, 5, 5 a, 6,

8 a, 10 eller 11 § eller 11 kap. 12�15 §§ lagen (1994:1776) om skatt på
energi.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Annica Axén Linderl
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2017/18:1, bet. 2017/18:FiU1, rskr. 2017/18:54.

SFS 2017:1224

Utkom från trycket
den 8 december 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017