SFS 2017:1226 Lag om ändring i lagen (2017:387) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)

171226.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:EBACBI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:EBACBJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:EBACBJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:EBACBI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:15px;font-family:EBACBJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:14px;font-family:EBACBJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:7px;font-family:EBACBI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;font-family:EBACBI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;line-height:19px;font-family:EBACBJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;line-height:17px;font-family:EBACBI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;line-height:15px;font-family:EBACBI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:EBACBI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft21{font-size:15px;font-family:EBACBJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:14px;font-family:EBACBJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;line-height:17px;font-family:EBACBI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:14px;font-family:EBACBI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft31{font-size:15px;font-family:EBACBJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft32{font-size:14px;line-height:17px;font-family:EBACBI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft40{font-size:8px;font-family:EBACBI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:192px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>Lag<br/>om �ndring i lagen (2017:387) om �ndring i <br/>skattef�rfarandelagen (2011:1244);</b></p> <p style="position:absolute;top:268px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 30 november 2017.</p> <p style="position:absolute;top:303px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:301px;left:233px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs att 22 kap. 1 �, 23 kap. 2 �, 26 kap.</p> <p style="position:absolute;top:320px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">19 b och 19 d �� och 34 kap. 6 � skattef�rfarandelagen (2011:1244) i st�llet<br/>f�r lydelsen enligt lagen (2017:387) om �ndring i skattef�rfarandelagen ska<br/>ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:398px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>22 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:425px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>1 �</b> I detta kapitel finns best�mmelser om skyldighet att l�mna kontroll-<br/>uppgift om</p> <p style="position:absolute;top:459px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10"> �verl�telse av privatbostadsr�tt och andelar i vissa bostadsf�retag (2 och</p> <p style="position:absolute;top:476px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">3 ��), </p> <p style="position:absolute;top:494px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft19"> samf�llighet (5 och 6 ��), <br/> r�ntebidrag (7 �),<br/> pensionsf�rs�kringar och pensionssparkonton (8 och 9 ��), <br/> avskattning av pensionsf�rs�kring (10 �),<br/> tj�nstepensionsavtal (11 �), <br/> underlag f�r avkastningsskatt p� livf�rs�kringar (12 �), <br/> skattereduktion f�r f�rm�n av hush�llsarbete (13 �), <br/> elcertifikat (14 �), <br/> utsl�ppsr�tter, utsl�ppsminskningsenheter och certifierade utsl�pps-</p> <p style="position:absolute;top:651px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">minskningar (15 �),</p> <p style="position:absolute;top:668px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft19"> schablonint�kt vid innehav av ett investeringssparkonto (16 �),<br/> schablonint�kt vid innehav av andelar i v�rdepappersfonder, fondf�retag,</p> <p style="position:absolute;top:703px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">specialfonder och utl�ndska specialfonder (1721 ��),</p> <p style="position:absolute;top:720px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft19"> investeraravdrag (23 och 24 ��), <br/> skattereduktion f�r mikroproduktion av f�rnybar el (25 �), och<br/> utnyttjande av vissa personaloptioner (26 �).</p> <p style="position:absolute;top:799px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>23 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:825px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>2 �</b> Kontrolluppgifter enligt 15 kap., 16 kap. 1 � om ers�ttning som avses i<br/>16 kap. 3 � 2 samt 4 � 1 a, 2 a och 3 a, 17, 19, 20, 21 kap., 22 kap. 2, 3, 911,<br/>1721 och 2326 ��, 22 a kap. samt 22 b kap. ska �ven l�mnas f�r fysiska<br/>personer som �r begr�nsat skattskyldiga.</p> <p style="position:absolute;top:923px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">1 Prop. 2017/18:1, bet. 2017/18:FiU1, rskr. 2017/18:54.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2017:1226</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft110">Utkom fr�n trycket<br/>den 8 december 2017</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2017:1226</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Kontrolluppgift enligt 22 kap. 10 � ska ocks� avse omst�ndigheter som</p> <p style="position:absolute;top:68px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23">medf�r eller kan medf�ra avskattning enligt 5 � f�rsta stycket 6, 6 a eller 7<br/>lagen (1991:586) om s�rskild inkomstskatt f�r utomlands bosatta.</p> <p style="position:absolute;top:129px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>26 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:155px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>19 b �</b> En arbetsgivardeklaration ska f�r varje betalningsmottagare som<br/>uppgifter l�mnas om enligt 19 a � ocks� inneh�lla f�ljande uppgifter: </p> <p style="position:absolute;top:190px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">1. uppgift om annan ers�ttning �n som avses i 19 a �, om ers�ttningen �r</p> <p style="position:absolute;top:207px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23">s�dan ers�ttning eller f�rm�n som avses i 15 kap. 2 � och ers�ttningen eller<br/>f�rm�nen har getts ut av den deklarationsskyldige eller ska anses utgiven av<br/>denne enligt 11 kap. 57 ��, </p> <p style="position:absolute;top:259px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">2. antalet dagar med sj�inkomst samt p� vilket fartyg och i vilket fart-</p> <p style="position:absolute;top:277px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">omr�de tj�nstg�ringen har �gt rum, </p> <p style="position:absolute;top:294px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">3. om Skatteverket har best�mt v�rdet av en f�rm�n enligt 2 kap. 10 b eller</p> <p style="position:absolute;top:312px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">10 c � socialavgiftslagen (2000:980), </p> <p style="position:absolute;top:329px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">4. arbetsst�llenummer enligt lagen (1984:533) om arbetsst�llenummer</p> <p style="position:absolute;top:346px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">m.m., om ett s�dant har tilldelats, </p> <p style="position:absolute;top:364px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">5. det underlag f�r skattereduktion f�r f�rm�n av hush�llsarbete enligt</p> <p style="position:absolute;top:381px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23">67 kap. inkomstskattelagen (1999:1229) som har getts ut av den deklara-<br/>tionsskyldige, om den som utf�r arbetet var godk�nd f�r F-skatt vid n�gon av<br/>de tidpunkter som anges i 67 kap. 16 � 1 inkomstskattelagen eller har ett intyg<br/>eller n�gon annan handling som avses i 67 kap. 17 � samma lag,</p> <p style="position:absolute;top:451px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">6. hur stor del av underlaget enligt 5 som avser s�dant hush�llsarbete som</p> <p style="position:absolute;top:468px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">anges i 67 kap. 13 � inkomstskattelagen, </p> <p style="position:absolute;top:486px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">7. uppgift om att en s�dan personaloption som avses i 11 a kap. inkomst-</p> <p style="position:absolute;top:503px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23">skattelagen har utnyttjats f�r f�rv�rv av andel, om personaloptionen har f�r-<br/>v�rvats i den deklarationsskyldiges tj�nst, och</p> <p style="position:absolute;top:538px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">8. den ers�ttning eller f�rm�n f�r uppl�telse av en privatbostad eller en bo-</p> <p style="position:absolute;top:555px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">stad som innehas med hyresr�tt som har getts ut av den deklarationsskyldige.</p> <p style="position:absolute;top:573px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Om det som har betalats ut �r ett s�dant eng�ngsbelopp p� grund av person-</p> <p style="position:absolute;top:590px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23">skada som avses i 11 kap. 38 � inkomstskattelagen, ska det i arbetsgivar-<br/>deklarationen anges om eng�ngsbelopp p� grund av samma skada har getts ut<br/>tidigare samt i s� fall med vilket belopp och under vilket utbetalnings�r. </p> <p style="position:absolute;top:642px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Om det som har betalats ut �r en ers�ttning eller en f�rm�n som inte ska tas</p> <p style="position:absolute;top:660px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23">upp till beskattning men �r avgiftspliktig enligt socialavgiftslagen, ska v�rdet<br/>p� s�dan ers�ttning eller f�rm�n anges s�rskilt i arbetsgivardeklarationen.</p> <p style="position:absolute;top:712px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>19 d �</b> �ven om det inte finns n�gon skyldighet enligt 19 a19 c �� att<br/>l�mna uppgifter om en viss betalningsmottagare i en arbetsgivardeklaration<br/>f�r s�dana uppgifter �nd� l�mnas, om uppgifter om mottagaren annars ska<br/>l�mnas i en kontrolluppgift enligt 15 kap. eller 22 kap. 13 eller 26 ��.</p> <p style="position:absolute;top:781px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Det g�ller dock inte uppgifter om s�dan ers�ttning som avses i 10 kap. 5 �</p> <p style="position:absolute;top:799px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">f�rsta stycket 4 och 5 inkomstskattelagen (1999:1229).</p> <p style="position:absolute;top:843px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>34 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:869px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>6 �</b> Den som har utnyttjat eller �verl�tit en personaloption ska till den kon-<br/>trolluppgiftsskyldige eller den som �r skyldig att l�mna uppgifter om betal-<br/>ningsmottagare i en arbetsgivardeklaration l�mna de uppgifter som beh�vs<br/>f�r att uppgiftsskyldigheten ska kunna fullg�ras.</p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft30">3</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>SFS 2017:1226</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:85px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">PER BOLUND</p> <p style="position:absolute;top:103px;left:307px;white-space:nowrap" class="ft32">Annica Ax�n Linderl<br/>(Finansdepartementet)</p> </div> <div id="page4-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:946px;left:573px;white-space:nowrap" class="ft40">Wolters Kluwer</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:534px;white-space:nowrap" class="ft40">Elanders Sverige AB, 2017</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i lagen (2017:387) om �ndring i
skattef�rfarandelagen (2011:1244);

utf�rdad den 30 november 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs att 22 kap. 1 �, 23 kap. 2 �, 26 kap.

19 b och 19 d �� och 34 kap. 6 � skattef�rfarandelagen (2011:1244) i st�llet
f�r lydelsen enligt lagen (2017:387) om �ndring i skattef�rfarandelagen ska
ha f�ljande lydelse.

22 kap.

1 � I detta kapitel finns best�mmelser om skyldighet att l�mna kontroll-
uppgift om

 �verl�telse av privatbostadsr�tt och andelar i vissa bostadsf�retag (2 och

3 ��),

 samf�llighet (5 och 6 ��),
 r�ntebidrag (7 �),
 pensionsf�rs�kringar och pensionssparkonton (8 och 9 ��),
 avskattning av pensionsf�rs�kring (10 �),
 tj�nstepensionsavtal (11 �),
 underlag f�r avkastningsskatt p� livf�rs�kringar (12 �),
 skattereduktion f�r f�rm�n av hush�llsarbete (13 �),
 elcertifikat (14 �),
 utsl�ppsr�tter, utsl�ppsminskningsenheter och certifierade utsl�pps-

minskningar (15 �),

 schablonint�kt vid innehav av ett investeringssparkonto (16 �),
 schablonint�kt vid innehav av andelar i v�rdepappersfonder, fondf�retag,

specialfonder och utl�ndska specialfonder (1721 ��),

 investeraravdrag (23 och 24 ��),
 skattereduktion f�r mikroproduktion av f�rnybar el (25 �), och
 utnyttjande av vissa personaloptioner (26 �).

23 kap.

2 � Kontrolluppgifter enligt 15 kap., 16 kap. 1 � om ers�ttning som avses i
16 kap. 3 � 2 samt 4 � 1 a, 2 a och 3 a, 17, 19, 20, 21 kap., 22 kap. 2, 3, 911,
1721 och 2326 ��, 22 a kap. samt 22 b kap. ska �ven l�mnas f�r fysiska
personer som �r begr�nsat skattskyldiga.

1 Prop. 2017/18:1, bet. 2017/18:FiU1, rskr. 2017/18:54.

SFS 2017:1226

Utkom fr�n trycket
den 8 december 2017

background image

2

SFS 2017:1226

Kontrolluppgift enligt 22 kap. 10 � ska ocks� avse omst�ndigheter som

medf�r eller kan medf�ra avskattning enligt 5 � f�rsta stycket 6, 6 a eller 7
lagen (1991:586) om s�rskild inkomstskatt f�r utomlands bosatta.

26 kap.

19 b � En arbetsgivardeklaration ska f�r varje betalningsmottagare som
uppgifter l�mnas om enligt 19 a � ocks� inneh�lla f�ljande uppgifter:

1. uppgift om annan ers�ttning �n som avses i 19 a �, om ers�ttningen �r

s�dan ers�ttning eller f�rm�n som avses i 15 kap. 2 � och ers�ttningen eller
f�rm�nen har getts ut av den deklarationsskyldige eller ska anses utgiven av
denne enligt 11 kap. 57 ��,

2. antalet dagar med sj�inkomst samt p� vilket fartyg och i vilket fart-

omr�de tj�nstg�ringen har �gt rum,

3. om Skatteverket har best�mt v�rdet av en f�rm�n enligt 2 kap. 10 b eller

10 c � socialavgiftslagen (2000:980),

4. arbetsst�llenummer enligt lagen (1984:533) om arbetsst�llenummer

m.m., om ett s�dant har tilldelats,

5. det underlag f�r skattereduktion f�r f�rm�n av hush�llsarbete enligt

67 kap. inkomstskattelagen (1999:1229) som har getts ut av den deklara-
tionsskyldige, om den som utf�r arbetet var godk�nd f�r F-skatt vid n�gon av
de tidpunkter som anges i 67 kap. 16 � 1 inkomstskattelagen eller har ett intyg
eller n�gon annan handling som avses i 67 kap. 17 � samma lag,

6. hur stor del av underlaget enligt 5 som avser s�dant hush�llsarbete som

anges i 67 kap. 13 � inkomstskattelagen,

7. uppgift om att en s�dan personaloption som avses i 11 a kap. inkomst-

skattelagen har utnyttjats f�r f�rv�rv av andel, om personaloptionen har f�r-
v�rvats i den deklarationsskyldiges tj�nst, och

8. den ers�ttning eller f�rm�n f�r uppl�telse av en privatbostad eller en bo-

stad som innehas med hyresr�tt som har getts ut av den deklarationsskyldige.

Om det som har betalats ut �r ett s�dant eng�ngsbelopp p� grund av person-

skada som avses i 11 kap. 38 � inkomstskattelagen, ska det i arbetsgivar-
deklarationen anges om eng�ngsbelopp p� grund av samma skada har getts ut
tidigare samt i s� fall med vilket belopp och under vilket utbetalnings�r.

Om det som har betalats ut �r en ers�ttning eller en f�rm�n som inte ska tas

upp till beskattning men �r avgiftspliktig enligt socialavgiftslagen, ska v�rdet
p� s�dan ers�ttning eller f�rm�n anges s�rskilt i arbetsgivardeklarationen.

19 d � �ven om det inte finns n�gon skyldighet enligt 19 a19 c �� att
l�mna uppgifter om en viss betalningsmottagare i en arbetsgivardeklaration
f�r s�dana uppgifter �nd� l�mnas, om uppgifter om mottagaren annars ska
l�mnas i en kontrolluppgift enligt 15 kap. eller 22 kap. 13 eller 26 ��.

Det g�ller dock inte uppgifter om s�dan ers�ttning som avses i 10 kap. 5 �

f�rsta stycket 4 och 5 inkomstskattelagen (1999:1229).

34 kap.

6 � Den som har utnyttjat eller �verl�tit en personaloption ska till den kon-
trolluppgiftsskyldige eller den som �r skyldig att l�mna uppgifter om betal-
ningsmottagare i en arbetsgivardeklaration l�mna de uppgifter som beh�vs
f�r att uppgiftsskyldigheten ska kunna fullg�ras.

background image

3

SFS 2017:1226

P� regeringens v�gnar

PER BOLUND

Annica Ax�n Linderl
(Finansdepartementet)

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

;