SFS 2017:1226 Lag om ändring i lagen (2017:387) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)

171226.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2017:387) om ändring i
skatteförfarandelagen (2011:1244);

utfärdad den 30 november 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 22 kap. 1 §, 23 kap. 2 §, 26 kap.

19 b och 19 d §§ och 34 kap. 6 § skatteförfarandelagen (2011:1244) i stället
för lydelsen enligt lagen (2017:387) om ändring i skatteförfarandelagen ska
ha följande lydelse.

22 kap.

1 § I detta kapitel finns bestämmelser om skyldighet att lämna kontroll-
uppgift om

� överlåtelse av privatbostadsrätt och andelar i vissa bostadsföretag (2 och

3 §§),

� samfällighet (5 och 6 §§),
� räntebidrag (7 §),
� pensionsförsäkringar och pensionssparkonton (8 och 9 §§),
� avskattning av pensionsförsäkring (10 §),
� tjänstepensionsavtal (11 §),
� underlag för avkastningsskatt på livförsäkringar (12 §),
� skattereduktion för förmån av hushållsarbete (13 §),
� elcertifikat (14 §),
� utsläppsrätter, utsläppsminskningsenheter och certifierade utsläpps-

minskningar (15 §),

� schablonintäkt vid innehav av ett investeringssparkonto (16 §),
� schablonintäkt vid innehav av andelar i värdepappersfonder, fondföretag,

specialfonder och utländska specialfonder (17�21 §§),

� investeraravdrag (23 och 24 §§),
� skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el (25 §), och
� utnyttjande av vissa personaloptioner (26 §).

23 kap.

2 § Kontrolluppgifter enligt 15 kap., 16 kap. 1 § om ersättning som avses i
16 kap. 3 § 2 samt 4 § 1 a, 2 a och 3 a, 17, 19, 20, 21 kap., 22 kap. 2, 3, 9�11,
17�21 och 23�26 §§, 22 a kap. samt 22 b kap. ska även lämnas för fysiska
personer som är begränsat skattskyldiga.

1 Prop. 2017/18:1, bet. 2017/18:FiU1, rskr. 2017/18:54.

SFS 2017:1226

Utkom från trycket
den 8 december 2017

background image

2

SFS 2017:1226

Kontrolluppgift enligt 22 kap. 10 § ska också avse omständigheter som

medför eller kan medföra avskattning enligt 5 § första stycket 6, 6 a eller 7
lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta.

26 kap.

19 b § En arbetsgivardeklaration ska för varje betalningsmottagare som
uppgifter lämnas om enligt 19 a § också innehålla följande uppgifter:

1. uppgift om annan ersättning än som avses i 19 a §, om ersättningen är

sådan ersättning eller förmån som avses i 15 kap. 2 § och ersättningen eller
förmånen har getts ut av den deklarationsskyldige eller ska anses utgiven av
denne enligt 11 kap. 5�7 §§,

2. antalet dagar med sjöinkomst samt på vilket fartyg och i vilket fart-

område tjänstgöringen har ägt rum,

3. om Skatteverket har bestämt värdet av en förmån enligt 2 kap. 10 b eller

10 c § socialavgiftslagen (2000:980),

4. arbetsställenummer enligt lagen (1984:533) om arbetsställenummer

m.m., om ett sådant har tilldelats,

5. det underlag för skattereduktion för förmån av hushållsarbete enligt

67 kap. inkomstskattelagen (1999:1229) som har getts ut av den deklara-
tionsskyldige, om den som utför arbetet var godkänd för F-skatt vid någon av
de tidpunkter som anges i 67 kap. 16 § 1 inkomstskattelagen eller har ett intyg
eller någon annan handling som avses i 67 kap. 17 § samma lag,

6. hur stor del av underlaget enligt 5 som avser sådant hushållsarbete som

anges i 67 kap. 13 § inkomstskattelagen,

7. uppgift om att en sådan personaloption som avses i 11 a kap. inkomst-

skattelagen har utnyttjats för förvärv av andel, om personaloptionen har för-
värvats i den deklarationsskyldiges tjänst, och

8. den ersättning eller förmån för upplåtelse av en privatbostad eller en bo-

stad som innehas med hyresrätt som har getts ut av den deklarationsskyldige.

Om det som har betalats ut är ett sådant engångsbelopp på grund av person-

skada som avses i 11 kap. 38 § inkomstskattelagen, ska det i arbetsgivar-
deklarationen anges om engångsbelopp på grund av samma skada har getts ut
tidigare samt i så fall med vilket belopp och under vilket utbetalningsår.

Om det som har betalats ut är en ersättning eller en förmån som inte ska tas

upp till beskattning men är avgiftspliktig enligt socialavgiftslagen, ska värdet
på sådan ersättning eller förmån anges särskilt i arbetsgivardeklarationen.

19 d § �ven om det inte finns någon skyldighet enligt 19 a�19 c §§ att
lämna uppgifter om en viss betalningsmottagare i en arbetsgivardeklaration
får sådana uppgifter ändå lämnas, om uppgifter om mottagaren annars ska
lämnas i en kontrolluppgift enligt 15 kap. eller 22 kap. 13 eller 26 §§.

Det gäller dock inte uppgifter om sådan ersättning som avses i 10 kap. 5 §

första stycket 4 och 5 inkomstskattelagen (1999:1229).

34 kap.

6 § Den som har utnyttjat eller överlåtit en personaloption ska till den kon-
trolluppgiftsskyldige eller den som är skyldig att lämna uppgifter om betal-
ningsmottagare i en arbetsgivardeklaration lämna de uppgifter som behövs
för att uppgiftsskyldigheten ska kunna fullgöras.

background image

3

SFS 2017:1226

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Annica Axén Linderl
(Finansdepartementet)

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017