SFS 2017:1233 Lag om ändring i lagen (2017:1201) om reduktion av växthusgasutsläpp genom inblandning av biodrivmedel i bensin och dieselbränslen

171233.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2017:1201) om reduktion av
växthusgasutsläpp genom inblandning av
biodrivmedel i bensin och dieselbränslen;

utfärdad den 30 november 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 5 § lagen (2017:1201) om reduktion

av växthusgasutsläpp genom inblandning av biodrivmedel i bensin och die-
selbränslen ska ha följande lydelse.

5 §

2

Den som har reduktionsplikt ska för varje kalenderår se till att utsläp-

pen av växthusgaser från den reduktionspliktiga energimängden jämfört med
utsläppen från motsvarande energimängd fossil bensin eller fossilt diesel-
bränsle minskar med

1. minst 4,2 procent för bensin, och
2. minst 21 procent för dieselbränsle.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

IBRAHIM BAYLAN

Egon Abresparr
(Miljö- och energidepartementet)

1 Prop. 2017/18:1, bet. 2017/18:FiU1, rskr. 2017/18:54.

2 Senaste lydelse av 5 § 2017:1232.

SFS 2017:1233

Utkom från trycket
den 8 december 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017