SFS 2017:1234 Lag om ändring i lagen (2017:813) om ändring i lagen (2011:1200) om elcertifikat

171234.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2017:813) om ändring i lagen
(2011:1200) om elcertifikat;

utfärdad den 30 november 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 kap. 2 § lagen (2011:1200) om el-

certifikat i stället för lydelsen enligt lagen (2017:813) om ändring i lagen
(2011:1200) om elcertifikat ska ha följande lydelse.

1 kap.

2 §

I denna lag betyder

1. förnybar el: elektricitet som produceras av förnybara energikällor eller

torv,

2. förnybar energikälla: biobränsle, geotermisk energi, solenergi, vatten-

kraft, vindkraft och vågenergi,

3. anläggning: elproduktionsanläggning med en eller flera produktionsen-

heter bakom samma mätpunkt,

4. elcertifikat: bevis som har utfärdats enligt denna lag eller av en annan

stat enligt en sådan internationell överenskommelse som avses i 5 §, och som
innehåller uppgift om att förnybar el har producerats,

5. kvotplikt: skyldighet att inneha och annullera elcertifikat i förhållande till

försäljning eller användning av el,

6. beräkningsår: det kalenderår som föregår den annullering som enligt

4 kap. 11 § sker den 1 april,

7. elleverantör: den som yrkesmässigt levererar el i en elanvändares uttags-

punkt,

8. elintensiv industri: företag eller del av ett företag som utgör en egen

verksamhet eller verksamhetsgren, där det

a) bedrivs och under de senaste tre åren har bedrivits industriell tillverk-

ning i en process där det använts i genomsnitt minst 190 megawattimmar el
för varje miljon kronor av förädlingsvärdet,

b) bedrivs ny verksamhet med industriell tillverkning i en process där det

används eller beräknas användas i genomsnitt minst 190 megawattimmar el
för varje miljon kronor av förädlingsvärdet, eller

c) bedrivs verksamhet för vilken avdrag eller återbetalning får göras för

skatt på elektrisk kraft enligt 11 kap. 9 § första stycket 2, 3 eller 5 eller 13 a §
första stycket 2, 3 eller 4 lagen (1994:1776) om skatt på energi,

9. förädlingsvärde: skillnaden mellan den elintensiva industrins

1 Prop. 2017/18:1, bet.2017/18:FiU1, rskr.2017/18:54.

SFS 2017:1234

Utkom från trycket
den 8 december 2017

background image

2

SFS 2017:1234

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

� sammanlagda omsättning, det vill säga intäkter från försålda varor och

utförda tjänster, inräknat egna uttag, som ingår i företagets normala verksam-
het (nettoomsättningen), förändring av varulager, aktiverat arbete för egen
räkning, övriga rörelseintäkter samt ränteintäkter, och

� sammanlagda inköp, det vill säga alla rörelsekostnader, inräknat avskriv-

ningar och nedskrivningar på tillgångar, samt räntekostnader dock inte perso-
nalkostnader, inräknat arbetsgivaravgifter och kostnader för inhyrd personal.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om vad som avses med biobränsle i första stycket 2.

På regeringens vägnar

IBRAHIM BAYLAN

Egon Abresparr
(Miljö- och energidepartementet)