SFS 2017:1234 Lag om ändring i lagen (2017:813) om ändring i lagen (2011:1200) om elcertifikat

171234.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:JBIFNJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:JBIFNK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:JBIFNK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:JBIFNJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:15px;font-family:JBIFNK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:14px;font-family:JBIFNK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:14px;font-family:JBIFOK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:7px;font-family:JBIFNJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:12px;font-family:JBIFNJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;line-height:19px;font-family:JBIFNK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;line-height:17px;font-family:JBIFNJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft111{font-size:12px;line-height:15px;font-family:JBIFNJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:JBIFNJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft21{font-size:15px;font-family:JBIFNK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:8px;font-family:JBIFNJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;line-height:17px;font-family:JBIFNJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:192px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>Lag<br/>om �ndring i lagen (2017:813) om �ndring i lagen <br/>(2011:1200) om elcertifikat;</b></p> <p style="position:absolute;top:268px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 30 november 2017.</p> <p style="position:absolute;top:303px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:301px;left:228px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs att 1 kap. 2 � lagen (2011:1200) om el-</p> <p style="position:absolute;top:320px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft110">certifikat i st�llet f�r lydelsen enligt lagen (2017:813) om �ndring i lagen<br/>(2011:1200) om elcertifikat ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:381px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>1 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:407px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>2 �</b></p> <p style="position:absolute;top:407px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft10">I denna lag betyder</p> <p style="position:absolute;top:424px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">1. <i>f�rnybar el</i>: elektricitet som produceras av f�rnybara energik�llor eller</p> <p style="position:absolute;top:442px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">torv,</p> <p style="position:absolute;top:459px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">2. <i>f�rnybar energik�lla</i>: biobr�nsle, geotermisk energi, solenergi, vatten-</p> <p style="position:absolute;top:476px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">kraft, vindkraft och v�genergi,</p> <p style="position:absolute;top:494px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">3. <i>anl�ggning</i>: elproduktionsanl�ggning med en eller flera produktionsen-</p> <p style="position:absolute;top:511px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">heter bakom samma m�tpunkt,</p> <p style="position:absolute;top:529px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">4. <i>elcertifikat</i>: bevis som har utf�rdats enligt denna lag eller av en annan</p> <p style="position:absolute;top:546px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft110">stat enligt en s�dan internationell �verenskommelse som avses i 5 �, och som<br/>inneh�ller uppgift om att f�rnybar el har producerats,</p> <p style="position:absolute;top:581px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">5. <i>kvotplikt</i>: skyldighet att inneha och annullera elcertifikat i f�rh�llande till</p> <p style="position:absolute;top:598px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">f�rs�ljning eller anv�ndning av el,</p> <p style="position:absolute;top:616px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">6. <i>ber�knings�r</i>: det kalender�r som f�reg�r den annullering som enligt</p> <p style="position:absolute;top:633px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">4 kap. 11 � sker den 1 april,</p> <p style="position:absolute;top:651px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">7. <i>elleverant�r</i>: den som yrkesm�ssigt levererar el i en elanv�ndares uttags-</p> <p style="position:absolute;top:668px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">punkt,</p> <p style="position:absolute;top:685px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">8. <i>elintensiv industri</i>: f�retag eller del av ett f�retag som utg�r en egen</p> <p style="position:absolute;top:703px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">verksamhet eller verksamhetsgren, d�r det</p> <p style="position:absolute;top:720px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">a) bedrivs och under de senaste tre �ren har bedrivits industriell tillverk-</p> <p style="position:absolute;top:737px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft110">ning i en process d�r det anv�nts i genomsnitt minst 190 megawattimmar el<br/>f�r varje miljon kronor av f�r�dlingsv�rdet,</p> <p style="position:absolute;top:772px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">b) bedrivs ny verksamhet med industriell tillverkning i en process d�r det</p> <p style="position:absolute;top:790px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft110">anv�nds eller ber�knas anv�ndas i genomsnitt minst 190 megawattimmar el<br/>f�r varje miljon kronor av f�r�dlingsv�rdet, eller</p> <p style="position:absolute;top:825px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">c) bedrivs verksamhet f�r vilken avdrag eller �terbetalning f�r g�ras f�r</p> <p style="position:absolute;top:842px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft110">skatt p� elektrisk kraft enligt 11 kap. 9 � f�rsta stycket 2, 3 eller 5 eller 13 a �<br/>f�rsta stycket 2, 3 eller 4 lagen (1994:1776) om skatt p� energi,</p> <p style="position:absolute;top:877px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">9. <i>f�r�dlingsv�rde</i>: skillnaden mellan den elintensiva industrins</p> <p style="position:absolute;top:923px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft17">1 Prop. 2017/18:1, bet.2017/18:FiU1, rskr.2017/18:54.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2017:1234</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft111">Utkom fr�n trycket<br/>den 8 december 2017</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2017:1234</b></p> <p style="position:absolute;top:946px;left:571px;white-space:nowrap" class="ft22">Wolters Kluwer</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:532px;white-space:nowrap" class="ft22">Elanders Sverige AB, 2017</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20"> sammanlagda oms�ttning, det vill s�ga int�kter fr�n f�rs�lda varor och</p> <p style="position:absolute;top:68px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23">utf�rda tj�nster, inr�knat egna uttag, som ing�r i f�retagets normala verksam-<br/>het (nettooms�ttningen), f�r�ndring av varulager, aktiverat arbete f�r egen<br/>r�kning, �vriga r�relseint�kter samt r�nteint�kter, och</p> <p style="position:absolute;top:120px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20"> sammanlagda ink�p, det vill s�ga alla r�relsekostnader, inr�knat avskriv-</p> <p style="position:absolute;top:138px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23">ningar och nedskrivningar p� tillg�ngar, samt r�ntekostnader dock inte perso-<br/>nalkostnader, inr�knat arbetsgivaravgifter och kostnader f�r inhyrd personal.</p> <p style="position:absolute;top:172px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r meddela</p> <p style="position:absolute;top:190px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">f�reskrifter om vad som avses med biobr�nsle i f�rsta stycket 2.</p> <p style="position:absolute;top:225px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:259px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">IBRAHIM BAYLAN</p> <p style="position:absolute;top:277px;left:412px;white-space:nowrap" class="ft23">Egon Abresparr<br/>(Milj�- och energidepartementet)</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i lagen (2017:813) om �ndring i lagen
(2011:1200) om elcertifikat;

utf�rdad den 30 november 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs att 1 kap. 2 � lagen (2011:1200) om el-

certifikat i st�llet f�r lydelsen enligt lagen (2017:813) om �ndring i lagen
(2011:1200) om elcertifikat ska ha f�ljande lydelse.

1 kap.

2 �

I denna lag betyder

1. f�rnybar el: elektricitet som produceras av f�rnybara energik�llor eller

torv,

2. f�rnybar energik�lla: biobr�nsle, geotermisk energi, solenergi, vatten-

kraft, vindkraft och v�genergi,

3. anl�ggning: elproduktionsanl�ggning med en eller flera produktionsen-

heter bakom samma m�tpunkt,

4. elcertifikat: bevis som har utf�rdats enligt denna lag eller av en annan

stat enligt en s�dan internationell �verenskommelse som avses i 5 �, och som
inneh�ller uppgift om att f�rnybar el har producerats,

5. kvotplikt: skyldighet att inneha och annullera elcertifikat i f�rh�llande till

f�rs�ljning eller anv�ndning av el,

6. ber�knings�r: det kalender�r som f�reg�r den annullering som enligt

4 kap. 11 � sker den 1 april,

7. elleverant�r: den som yrkesm�ssigt levererar el i en elanv�ndares uttags-

punkt,

8. elintensiv industri: f�retag eller del av ett f�retag som utg�r en egen

verksamhet eller verksamhetsgren, d�r det

a) bedrivs och under de senaste tre �ren har bedrivits industriell tillverk-

ning i en process d�r det anv�nts i genomsnitt minst 190 megawattimmar el
f�r varje miljon kronor av f�r�dlingsv�rdet,

b) bedrivs ny verksamhet med industriell tillverkning i en process d�r det

anv�nds eller ber�knas anv�ndas i genomsnitt minst 190 megawattimmar el
f�r varje miljon kronor av f�r�dlingsv�rdet, eller

c) bedrivs verksamhet f�r vilken avdrag eller �terbetalning f�r g�ras f�r

skatt p� elektrisk kraft enligt 11 kap. 9 � f�rsta stycket 2, 3 eller 5 eller 13 a �
f�rsta stycket 2, 3 eller 4 lagen (1994:1776) om skatt p� energi,

9. f�r�dlingsv�rde: skillnaden mellan den elintensiva industrins

1 Prop. 2017/18:1, bet.2017/18:FiU1, rskr.2017/18:54.

SFS 2017:1234

Utkom fr�n trycket
den 8 december 2017

background image

2

SFS 2017:1234

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

 sammanlagda oms�ttning, det vill s�ga int�kter fr�n f�rs�lda varor och

utf�rda tj�nster, inr�knat egna uttag, som ing�r i f�retagets normala verksam-
het (nettooms�ttningen), f�r�ndring av varulager, aktiverat arbete f�r egen
r�kning, �vriga r�relseint�kter samt r�nteint�kter, och

 sammanlagda ink�p, det vill s�ga alla r�relsekostnader, inr�knat avskriv-

ningar och nedskrivningar p� tillg�ngar, samt r�ntekostnader dock inte perso-
nalkostnader, inr�knat arbetsgivaravgifter och kostnader f�r inhyrd personal.

Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r meddela

f�reskrifter om vad som avses med biobr�nsle i f�rsta stycket 2.

P� regeringens v�gnar

IBRAHIM BAYLAN

Egon Abresparr
(Milj�- och energidepartementet)

;