SFS 2017:1235 Förordning om ändring i förordningen (2010:178) om skatt på energi

171235.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2010:178) om skatt på
energi;

utfärdad den 30 november 2017.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2010:178) om skatt på en-

ergi

1

dels att 13 a och 15 c §§ ska upphöra att gälla,
dels att 2, 7, 15, 15 a, 15 b och 16 §§ ska ha följande lydelse.

2 §

2

Skatteverket får meddela föreskrifter om

1. förfarandet vid märkning och färgning enligt 14 §,
2. godkännande av skatteupplag,
3. säkerhet enligt lagen (1994:1776) om skatt på energi,
4. inbetalning av särskild avgift enligt 10 kap. 5 § lagen om skatt på energi,
5. det tekniska förfarandet för uppgiftslämnande i det datoriserade syste-

met,

6. hantering och dokumentation av alternativa bevis enligt 6 kap. 8 a § la-

gen om skatt på energi, dokument i reservsystemet och ledsagardokument,

7. inköp av bränsle befriat från skatt enligt 8 kap. 1 § tredje stycket lagen

om skatt på energi,

8. avdrag för skatt på bränsle enligt 7 kap. 1 § första stycket 3–5 lagen om

skatt på energi,

9. upplagshavares och skattebefriade förbrukares bokföring enligt 4 kap.

3 a § och 8 kap. 2 § lagen om skatt på energi, och

10. hantering av mottagningsrapporter, när bränsle tas emot av mottagare

som avses i 3 a kap. 2 § första stycket 1 d lagen om skatt på energi.

Skatteverket får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för verk-

ställigheten av lagen om skatt på energi.

7 §

I en ansökan om godkännande som upplagshavare, registrerad varumot-

tagare, tillfälligt registrerad varumottagare eller registrerad avsändare eller av
skatteupplag, ska anges vilket eller vilka bränslen sökanden avser att godkän-
nandet ska omfatta.

I ett beslut om godkännande ska anges för vilket eller vilka bränslen god-

kännandet gäller.

1 Senaste lydelse av
13 a § 2016:1082
15 c § 2017:411.

2 Senaste lydelse 2016:507.

SFS 2017:1235

Utkom från trycket
den 8 december 2017

background image

2

SFS 2017:1235

Bränslet ska anges enligt de koder som finns i bilaga II i kommissionens

förordning (EG) 684/2009 av den 24 juli 2009 om genomförande av rådets
direktiv 2008/118/EG vad gäller datoriserade förfaranden för flyttning av
punktskattepliktiga varor under punktskatteuppskov.

15 §

3

Skatteverket får medge att en ansökan om återbetalning av skatt enligt

9 kap. 7 § lagen (1994:1776) om skatt på energi får göras per kalenderkvartal
om årsförbrukningen för vilken återbetalning kan medges beräknas uppgå till

1. minst 15 kubikmeter för eldningsolja och dieselbrännolja,
2. minst 15 000 kilogram för gasol och kolbränslen, eller
3. minst 15 000 kubikmeter för metan och naturgas.

15 a §

4

Den som ansöker om återbetalning av skatt på bränsle och enligt

9 kap. 2 § andra stycket lagen (1994:1776) om skatt på energi är skyldig att
lämna sådana uppgifter om stödmottagare för sin verksamhet som avses i
1 kap. 13 § 2 och 3 den lagen ska vid fullgörandet av sin uppgiftsskyldighet
för respektive stödordning ange

1. den region på NUTS 2-nivå där företagets huvudsakliga verksamhet be-

drivits under den period ansökan avser, och

2. det verksamhetsområde som företaget hör till på Nace-gruppnivå för den

huvudsakliga verksamhet som återbetalning av skatt söks för.

15 b §

5

Den som yrkar avdrag för eller ansöker om återbetalning av skatt

och enligt 9 kap. 8 § tredje stycket eller 11 kap. 17 § lagen (1994:1776) om
skatt på energi är skyldig att lämna sådana uppgifter om stödmottagare som
avses i 1 kap. 13 § 2 och 3 den lagen ska vid fullgörandet av sin uppgiftsskyl-
dighet för respektive stödordning ange

1. den region på NUTS 2-nivå där stödmottagaren har förbrukat de bräns-

len och den elektriska kraft som skattenedsättningen avser, och

2. det verksamhetsområde på Nace-gruppnivå inom vilket stödmottagaren

har förbrukat de bränslen och den elektriska kraft som skattenedsättningen
avser.

Om bränsle eller elektrisk kraft har förbrukats i flera regioner eller inom

flera verksamhetsområden ska uppgifterna enligt första stycket avse den
region respektive det verksamhetsområde där förbrukningen motsvarar den
största andelen av stödmottagarens skattenedsättning. Motsvarande gäller om
både bränsle och elektrisk kraft har förbrukats i flera regioner eller inom flera
verksamhetsområden.

16 §

I ett beslut om godkännande av skattebefriad förbrukare ska Skattever-

ket ange

1. för vilka ändamål förbrukaren har rätt att ta emot bränsle befriat från

skatt,

2. vilka bränslen som får tas emot med skattebefrielse,
3. skattebefrielsens storlek, och
4. vilka villkor som gäller för godkännandet.

3 Senaste lydelse 2016:1082. Ändringen innebär bl.a. att andra stycket tas bort.

4 Senaste lydelse 2016:507.

5 Senaste lydelse 2016:1082.

background image

3

SFS 2017:1235

1. Denna förordning träder i kraft den 15 december 2017 i fråga om 13 a §

och i övrigt den 1 januari 2018.

2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig

till tiden före i kraftträdandet.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Agneta Bergqvist
(Finansdepartementet)

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017