SFS 2017:1237 Förordning om ränta på studielån för 2018

171237.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ränta på studielån för 2018

1;

utfärdad den 30 november 2017.

Regeringen föreskriver följande.

1 §

Den ränta som ska betalas på studielån enligt 4 kap. 1 § andra stycket

studiestödslagen (1999:1395) eller 8 kap. 2 § studiestödslagen (1973:349)
jämförd med punkten 1 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till
studiestödslagen (1999:1395) ska vara 0,13 procent.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2018.
2. Förordningen upphör att gälla vid utgången av 2018.

På regeringens vägnar

ANNA EKSTR�M

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)

1 Senaste förordning i ämnet 2016:1187.

SFS 2017:1237

Utkom från trycket
den 8 december 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017