SFS 2017:1238 Förordning om ändring i förordningen (1993:243) om undanförsel och förstöring

171238.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1993:243) om
undanförsel och förstöring;

utfärdad den 30 november 2017.

Regeringen föreskriver att 2 § förordningen (1993:243) om undanförsel

och förstöring ska ha följande lydelse.

2 §

1

Varje myndighet som är bevakningsansvarig myndighet enligt förord-

ningen (2015:1052) om krisberedskap och bevakningsansvariga myndig-
heters åtgärder vid höjd beredskap ska planera hur egendom som huvudsak-
ligen används inom myndighetens verksamhetsområde ska undanföras.

Försvarsmakten ska planlägga undanförseln av materiel till motorrepara-

tionstjänsten.

Följande myndigheter ska, var och en inom sitt ansvarsområde, planera hur

arkivhandlingar, böcker, konstverk, natur- och kulturhistoriska föremål ska
undanföras: Statens försvarshistoriska museer, Riksarkivet, Kungl. bibliote-
ket, Riksantikvarieämbetet, Statens historiska museer, Nationalmuseum,
Moderna museet, Statens musikverk, Livrustkammaren och Skoklosters slott
med Stiftelsen Hallwylska museet, Naturhistoriska riksmuseet, Statens
museer för världskultur, Statens maritima museer och Statens centrum för
arkitektur och design. Myndigheterna ska vid planläggningen samråda med
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska samordna planlägg-

ningen av undanförsel.

Denna förordning träder i kraft den 9 januari 2018.

På regeringens vägnar

PETER HULTQVIST

Maria Hedegård
(Försvarsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2015:1056.

SFS 2017:1238

Utkom från trycket
den 12 december 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017