SFS 2017:1239 Förordning om ändring i miljötillsynsförordningen (2011:13)

171239.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i miljötillsynsförordningen (2011:13);

utfärdad den 30 november 2017.

Regeringen föreskriver att 2 kap. 19, 21, 30 och 32 §§ och 3 kap. 6 § miljö-

tillsynsförordningen (2011:13) ska ha följande lydelse.

2 kap.

19 §

1

I 20–35 §§ fördelas ansvaret för tillsynen i fråga om

1. miljöfarliga verksamheter enligt 9 kap. miljöbalken,
2. föroreningsskador och miljöskador enligt 10 kap. miljöbalken,
3. vattenverksamheter enligt 11 kap. miljöbalken,
4. jordbruk och andra verksamheter enligt 12 kap. 10 § miljöbalken,
5. kemiska produkter, biotekniska organismer och varor enligt 14 kap.

miljöbalken samt utrustning avsedd för hantering av växtskyddsmedel,

6. avfall enligt 15 kap. miljöbalken,
7. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 648/2004 av den

31 mars 2004 om tvätt- och rengöringsmedel,

8. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 850/2004 av den

29 april 2004 om långlivade organiska föroreningar och om ändring av direk-
tiv 79/117/EEG,

9. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 517/2014 av den

16 april 2014 om fluorerade växthusgaser och om upphävande av förordning
(EG) nr 842/2006,

10. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1013/2006 av den

14 juni 2006 om transport av avfall,

11. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den

18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begräns-
ning av kemikalier (Reach), inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet,
ändring av direktiv 1999/45/EG och upphävande av rådets förordning (EEG)
nr 793/93 och kommissionens förordning (EG) nr 1488/94 samt rådets direk-
tiv 76/769/EEG och kommissionens direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG,
93/105/EG och 2000/21/EG,

12. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 av den

16 december 2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen
och blandningar, ändring och upphävande av direktiven 67/548/EEG och
1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 1907/2006,

1 Senaste lydelse 2016:1131.

SFS 2017:1239

Utkom från trycket
den 12 december 2017

background image

2

SFS 2017:1239

13. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1005/2009 av den

16 september 2009 om ämnen som bryter ned ozonskiktet,

14. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 av den

21 oktober 2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden och om
upphävande av rådets direktiv 79/117/EEG och 91/414/EEG,

15. förordning (EG) nr 1223/2009,
16. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012 av den

22 maj 2012 om tillhandahållande på marknaden och användning av biocid-
produkter,

17. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 649/2012 av den

4 juli 2012 om export och import av farliga kemikalier,

18. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1257/2013 av den

20 november 2013 om återvinning av fartyg och om ändring av förordning
(EG) nr 1013/2006 och direktiv 2009/16/EG, och

19. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/852 av den

17 maj 2017 om kvicksilver och om upphävande av förordning (EG) nr
1102/2008.

21 §

2

Kemikalieinspektionen har, när det gäller 14 kap. miljöbalken och de

EU-förordningar som anges i 19 § 7–9, 11–14, 16, 17 och 19, ansvar för till-
synen i fråga om

1. primärleverantörers utsläppande på marknaden av kemiska produkter

och biotekniska organismer samt primärleverantörers skyldighet att anmäla
kemiska produkter, biotekniska organismer och varor till produktregistret,

2. utsläppande av varor på marknaden, och
3. att sådana representanter som avses i artikel 8 i förordning (EG) nr

1907/2006 fullgör sina skyldigheter enligt den förordningen.

Kemikalieinspektionens tillsynsansvar enligt första stycket omfattar inte

den tillsyn som Livsmedelsverket har ansvar för enligt 22 § eller som Läke-
medelsverket har ansvar för enligt 23 §.

30 §

3

Om länsstyrelsen har ansvar för en viss verksamhet enligt 29 § första

stycket 1 eller 2, ska länsstyrelsen också ansvara för tillsynen över verksam-
heten när det gäller

1. bestämmelserna i 14 kap. miljöbalken och de EU-förordningar som an-

ges i 19 § 7–9, 11–14, 16, 17 och 19 i fråga om

a) primärleverantörers hantering av kemiska produkter, biotekniska orga-

nismer och varor som inte innebär utsläppande på marknaden,

b) andras än primärleverantörers hantering av kemiska produkter eller bio-

tekniska organismer, och

c) andras än primärleverantörers hantering av varor som inte innebär ut-

släppande på marknaden,

2. att föreskrifter meddelade med stöd av 12 kap. 10 § miljöbalken följs,

och

3. avfall, farligt avfall och producentansvar.
Länsstyrelsens tillsynsansvar enligt första stycket omfattar inte den tillsyn

som Arbetsmiljöverket har ansvar för enligt 20 §, Livsmedelsverket har an-
svar för enligt 22 § eller Transportstyrelsen har ansvar för enligt 27 §.

2 Senaste lydelse 2014:430.

3 Senaste lydelse 2014:430.

background image

3

SFS 2017:1239

32 §

4

Om en kommunal nämnd har ansvar för tillsynen över en viss verk-

samhet enligt 26 kap. 3 § tredje stycket miljöbalken eller enligt 1 kap. 19 och
20 §§ denna förordning, ska nämnden också ansvara för tillsynen över verk-
samheten när det gäller

1. bestämmelserna i 14 kap. miljöbalken och de EU-förordningar som an-

ges i 19 § 7–9, 11–14, 16, 17 och 19 i fråga om

a) primärleverantörers hantering av kemiska produkter, biotekniska orga-

nismer och varor som inte innebär utsläppande på marknaden, och

b) andras än primärleverantörers hantering av kemiska produkter, biotek-

niska organismer och varor, och

2. att föreskrifter meddelade med stöd av 12 kap. 10 § miljöbalken följs.
Nämndens tillsynsansvar enligt första stycket omfattar inte den tillsyn som

Arbetsmiljöverket har ansvar för enligt 20 §, Livsmedelsverket har ansvar för
enligt 22 § eller Transportstyrelsen har ansvar för enligt 27 §.

3 kap.

6 §

5

Kemikalieinspektionen ska, när det gäller 14 kap. miljöbalken och de

EU-förordningar som anges i 2 kap. 19 § 7–9, 11–14, 16, 17 och 19 denna
förordning, ge tillsynsvägledning i frågor om utsläppande på marknaden, in-
försel och utförsel av kemiska produkter, biotekniska organismer och varor
samt allmänhetens hantering av sådana produkter, organismer eller varor.

Första stycket gäller inte frågor som omfattas av Boverkets väglednings-

område enligt 4 § eller Läkemedelsverkets vägledningsområde enligt 7 §.

Denna förordning träder i kraft den 26 december 2017.

På regeringens vägnar

ISABELLA LÖVIN

Egon Abresparr
(Miljö- och energidepartementet)

4 Senaste lydelse 2014:430.

5 Senaste lydelse 2014:430.

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017