SFS 2017:1240 Förordning om ansvar för vrak

171240.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ansvar för vrak;

utfärdad den 7 december 2017.

Regeringen föreskriver följande.

Inledande bestämmelser

1 §

Denna förordning innehåller kompletterande bestämmelser till 11 a kap.

sjölagen (1994:1009) om ansvar för vrak. Förordningen är meddelad med
stöd av 11 a kap. 15 § sjölagen och 8 kap. 7 § regeringsformen.

De termer och uttryck som används i denna förordning har samma bety-

delse som i 11 a kap. sjölagen.

Rapporteringsskyldighet

2 §

En rapport enligt 11 a kap. 6 § sjölagen (1994:1009) ska innehålla upp-

gift om fartygsägarens namn och adressen där denne bedriver sin huvudsak-
liga verksamhet. Rapporten ska även innehålla uppgifter om

1. vrakets position,
2. vrakets typ, storlek och konstruktion,
3. skadans omfattning och vrakets skick,
4. arten av och mängden last ombord, inbegripet farliga och skadliga

ämnen,

5. typen av och mängden olja ombord, inbegripet bunkerolja och smörjolja,

och

6. andra omständigheter av betydelse för att fastställa om vraket utgör en

fara.

Åtgärder med anledning av ett vrak

3 §

Vid fastställande av om ett vrak utgör en fara enligt 11 a kap. 8 § sjö-

lagen (1994:1009) ska följande särskilt beaktas:

1. vrakets typ, storlek och konstruktion samt akustiska och magnetiska

egenskaper hos vraket,

2. vattendjupet, strömmarna och bottentopografin i området samt rådande

meteorologiska och hydrografiska förhållanden,

3. minsta djup över vraket eller dess höjd över vattenytan,
4. om det finns särskilt känsliga havsområden som identifierats och i före-

kommande fall pekats ut i enlighet med riktlinjer som har antagits av den
internationella sjöfartsorganisationen, eller om det i enlighet med arti-

SFS 2017:1240

Utkom från trycket
den 15 december 2017

background image

2

SFS 2017:1240

kel 211.6 i Förenta nationernas havsrättskonvention av den 10 december 1982
finns ett klart avgränsat område i den ekonomiska zonen för vilket särskilda
obligatoriska åtgärder krävs,

5. arten av och mängden last respektive olja ombord på vraket samt den

skada lasten eller oljan kan förväntas orsaka om den släpps ut i den marina
miljön,

6. vrakets närhet till farleder, sjövägar och ruttsystem samt sjötrafikens typ,

täthet och omfattning i området,

7. vrakets påverkan på hamnar i området,
8. vrakets närhet till anläggningar, rörledningar, kablar för telekommunika-

tion och liknande anordningar utanför kusten, och

9. andra omständigheter som kan göra det nödvändigt att avlägsna vraket

eller att vidta någon annan åtgärd för att undanröja faran.

4 §

Innan Sjöfartsverket vidtar en åtgärd eller uppställer villkor för fartygs-

ägarens åtgärder enligt 11 a kap. 11 § andra stycket och 12 § sjölagen
(1994:1009) beträffande ett utländskt fartyg i den ekonomiska zonen, ska
samråd ske med behörig myndighet i fartygets registreringsstat. Om ett vrak
kan påverka en annan stat än fartygets registreringsstat, ska samråd ske även
med behörig myndighet i den staten. Utrikesdepartementet ansvarar för sam-
råd i sådana fall. En omedelbar åtgärd enligt 11 a kap. 12 § 3 sjölagen får
dock vidtas utan samråd om det är nödvändigt.

5 §

Innan en omedelbar åtgärd enligt 11 a kap. 12 § 3 sjölagen (1994:1009)

vidtas ska Sjöfartsverket, om det är möjligt, underrätta fartygets ägare om att
en sådan åtgärd kan komma att vidtas och, om det är fråga om ett utländskt
fartyg, även underrätta behörig myndighet i fartygets registreringsstat.

Försäkring eller annan säkerhet för ett svenskt fartyg

6 §

Frågor om godkännande av en försäkring eller en säkerhet som avses i

11 a kap. 20 § första stycket sjölagen (1994:1009) prövas av Transportstyrel-
sen.

Ett certifikat som avses i 11 a kap. 20 § tredje stycket sjölagen utfärdas av

Transportstyrelsen.

7 §

En ansökan om ett certifikat görs hos Transportstyrelsen.

8 §

En ansökan om ett certifikat ska innehålla ett intyg av försäkringsgiva-

ren eller den som har ställt annan säkerhet. Av intyget ska det framgå att för-
säkringen eller säkerheten

1. täcker det ansvar som avses i 11 a kap. 20 § första stycket sjölagen

(1994:1009), och

2. under certifikatets giltighetstid kan upphöra att gälla tidigare än tre

månader från den dag ett skriftligt meddelande om tiden för försäkringens
eller säkerhetens upphörande kom in till Transportstyrelsen endast om certifi-
katet har getts in till Transportstyrelsen eller ett nytt certifikat har utfärdats.

Intyget ska vara skrivet på svenska eller engelska.
Om Transportstyrelsen begär det, ska sökanden lämna in andra handlingar

som visar att försäkringsskyldigheten eller skyldigheten att ställa säkerhet är
uppfylld.

background image

3

SFS 2017:1240

9 §

Ett certifikat som avses i 11 a kap. 20 § tredje stycket sjölagen

(1994:1009) ska utfärdas på ett formulär enligt bilagan till denna förordning.
För ett fartyg som ägs av staten ska formulär 1 användas och för ett annat
svenskt fartyg formulär 2.

Transportstyrelsen ska sända certifikatet till fartygets ägare.

Försäkring eller annan säkerhet för ett utländskt fartyg

10 §

För ett utländskt fartyg som är registrerat i en konventionsstat och inte

ägs av en främmande stat ska ett certifikat som avses i 11 a kap. 21 § andra
stycket sjölagen (1994:1009) vara utfärdat eller bestyrkt av en behörig myn-
dighet i registreringsstaten.

Certifikatet ska vara skrivet på engelska eller franska eller innehålla en

översättning till ett av dessa språk.

Certifikatet ska innehålla de uppgifter som anges i formulär 2 i bilagan till

denna förordning.

11 §

För ett utländskt fartyg som inte är registrerat i en konventionsstat och

inte ägs av en främmande stat ska ett certifikat som avses i 11 a kap. 21 §
andra stycket sjölagen (1994:1009) utfärdas av Transportstyrelsen.

En ansökan om ett certifikat görs hos Transportstyrelsen senast trettio

dagar innan fartyget kan förväntas komma till en svensk hamn eller en
tilläggsplats som är belägen inom svenskt sjöterritorium.

Ansökan ska vara skriven på svenska eller engelska och innehålla uppgift

om

1. fartygets namn, registerbeteckning, IMO-identifikationsnummer, natio-

nalitet och hemort,

2. fartygsägarens namn och den adress där denne bedriver sin huvudsakliga

verksamhet,

3. försäkringens eller säkerhetens art och giltighetstid, samt
4. namn på försäkringsgivaren eller den som har ställt annan säkerhet och

den adress där denne bedriver sin huvudsakliga verksamhet samt den adress
där försäkringen har utfärdats eller säkerheten ställts.

12 §

En ansökan om ett certifikat som avses i 11 § ska innehålla ett intyg av

försäkringsgivaren eller den som har ställt annan säkerhet. Av intyget ska det
framgå att försäkringen eller säkerheten

1. täcker det ansvar som avses i 11 a kap. 21 § första stycket sjölagen

(1994:1009), och

2. under certifikatets giltighetstid kan upphöra att gälla tidigare än tre

månader från den dag ett skriftligt meddelande om tiden för försäkringens
eller säkerhetens upphörande kom in till Transportstyrelsen endast om certifi-
katet har getts in till Transportstyrelsen eller ett nytt certifikat har utfärdats.

Intyget ska vara skrivet på svenska eller engelska.
Om Transportstyrelsen begär det, ska sökanden lämna in andra handlingar

som visar att försäkringsskyldigheten eller skyldigheten att ställa säkerhet är
uppfylld.

background image

4

SFS 2017:1240

13 §

Om Transportstyrelsen anser att försäkringen eller säkerheten för ett

fartyg som avses i 11 § är betryggande, ska ett certifikat utfärdas på formu-
lär 2 i bilagan till denna förordning.

Transportstyrelsen ska sända certifikatet till fartygets ägare.

14 §

Ett certifikat som har utfärdats i en annan konventionsstat för ett fartyg

som avses i 11 § ska jämställas med ett certifikat som har utfärdats av Trans-
portstyrelsen enligt 13 §.

15 §

För ett fartyg som ägs av en främmande stat ska ett certifikat som avses

i 11 a kap. 21 § andra stycket sjölagen (1994:1009) vara utfärdat av en behö-
rig myndighet i den staten.

Övriga bestämmelser

16 §

Transportstyrelsen ska i samarbete med Tullverket och Kustbevak-

ningen kontrollera att den skyldighet att ha försäkring eller ställa säkerhet
som föreskrivs i 11 a kap. sjölagen (1994:1009) fullgörs. Det ska också kont-
rolleras att certifikat medförs ombord på fartyg enligt 11 a kap. 20 eller 21 §
samma lag.

17 §

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om rapporteringsskyldig-

het, utfärdande av varningar, fastställande av vrakets position, fastställande av
fara och utmärkning samt om avlägsnande av vrak och andra åtgärder för att
undanröja faran. Innan Transportstyrelsen meddelar sådana föreskrifter ska
Sjöfartsverket yttra sig.

18 §

Transportstyrelsen får meddela de föreskrifter som behövs för verk-

ställigheten av 6–15 §§ och om avgifter för prövningen av ansökningar om
certifikat. Transportstyrelsen får efter samråd med Tullverket och Kustbevak-
ningen meddela de föreskrifter som behövs för verkställigheten av 16 §.

Denna förordning träder i kraft den 3 februari 2018.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Mikael Hjort
(Justitiedepartementet)

background image

5

SFS 2017:1240

Bilaga

FORMULÄR 1

Certifikat för försäkring eller annan ekonomisk säkerhet om ansvar för
avlägsnande av vrak
Certificate of insurance or other financial security in respect of liability
for the removal of wrecks

Utfärdat enligt bestämmelserna i artikel 12 i 2007 års internationella Nairobi-
konvention om avlägsnande av vrak
Issued in accordance with the provisions of article 12 of the Nairobi Interna-
tional Convention on the Removal of Wrecks, 2007

Härmed intygas att ovan angivna fartyg ägs av den svenska staten och att sta-
ten täcker dess ansvarighet inom de gränser som anges i artikel 12.1 i 2007 års
internationella Nairobikonvention om avlägsnande av vrak.
This is to certify that the above-named ship is owned by the State of Sweden
and that the ship’s liability is covered within the limits prescribed by article
12, paragraph 1, of the Nairobi International Convention on the Removal of
Wrecks, 2007.

Fartygets
namn

Brutto-
dräktighet

Bokstäver
eller siffror
som identi-
fierar far-
tyget

IMO-
nummer

Hemort

Den regi-
strerade
ägarens
namn samt
fullständig
adress där
denne be-
driver sin
huvudsak-
liga verk-
samhet

Name of
Ship

Gross
tonnage

Distinctive
number or
letters

IMO Ship
Identifica-
tion Number

Port of
Registry

Name and
full
address of
the princi-
pal place
of business
of the re-
gistered
owner

background image

6

SFS 2017:1240

Detta certifikat gäller till ...................................................................................
This certificate is valid until

Utfärdat enligt den svenska regeringens bemyndigande av Transportstyrelsen
Issued under the authority of the Government of Sweden by the Swedish
Transport Agency

I .........................................................

den .....................................................

At

(ort)

on

(datum)

(place)

(date)

...........................................................

(den utfärdande tjänstemannens
namnteckning och titel)
(signature and title of issuing offi-
cial)

background image

7

SFS 2017:1240

FORMULÄR 2

Certifikat för försäkring eller annan ekonomisk säkerhet om ansvar för
avlägsnande av vrak
Certificate of insurance or other financial security in respect of liability
for the removal of wrecks

Utfärdat enligt bestämmelserna i artikel 12 i 2007 års internationella Nairobi-
konvention om avlägsnande av vrak
Issued in accordance with the provisions of article 12 of the Nairobi Interna-
tional Convention on the Removal of Wrecks, 2007

Härmed intygas att för ovan angivna fartyg gäller en försäkring eller en annan
ekonomisk säkerhet som uppfyller föreskrifterna i artikel 12 i 2007 års inter-
nationella Nairobikonvention om avlägsnande av vrak.
This is to certify that there is in force in respect of the above-named ship a
policy of insurance or other financial security satisfying the requirements of
article 12 of the Nairobi International Convention on the Removal of Wrecks,
2007.

Säkerhetens art

..............................................................................................

Type of security

Säkerhetens giltighetstid

................................................................................

Duration of security

Fartygets
namn

Brutto-
dräktighet

Bokstäver
eller siffror
som identi-
fierar far-
tyget

IMO-
nummer

Hemort

Den regi-
strerade
ägarens
namn samt
fullständig
adress där
denne be-
driver sin
huvudsak-
liga verk-
samhet

Name of
Ship

Gross
tonnage

Distinctive
number or
letters

IMO Ship
Identifica-
tion Number

Port of
Registry

Name and
full
address of
the princi-
pal place
of business
of the re-
gistered
owner

background image

8

SFS 2017:1240

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

Namn och adress för försäkringsgivaren och/eller den (de) person(er)
som har ställt annan ekonomisk säkerhet
Name and address of the insurer(s) and/or guarantor(s)

Namn

..............................................................................................................

Name

Adress

............................................................................................................

Address

Detta certifikat gäller till ...................................................................................
This certificate is valid until

Utfärdat enligt den svenska regeringens bemyndigande av Transportstyrelsen
Issued under the authority of the Government of Sweden by the Swedish
Transport Agency

I .........................................................

den .....................................................

At

(ort)

on

(datum)

(place)

(date)

...........................................................

(den utfärdande tjänstemannens
namnteckning och titel)
(signature and title of issuing offi-
cial)