SFS 2017:1241 Förordning om ändring i förordningen (1990:717) om undersökning av olyckor

171241.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1990:717) om
undersökning av olyckor;

utfärdad den 7 december 2017.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1990:717)

1 om undersök-

ning av olyckor att det ska införas en ny paragraf, 20 a §, av följande lydelse.

20 a §

Om Transportstyrelsen i egenskap av tillsynsmyndighet tar emot en

rapport enligt 6 kap. 14 § sjölagen (1994:1009) som gäller ett sådant vrak som
avses i 11 a kap. sjölagen, ska Transportstyrelsen informera Sjöfartsverket om
rapporten.

Denna förordning träder i kraft den 3 februari 2018.

På regeringens vägnar

TOMAS ENEROTH

Jonas Ragell
(Näringsdepartementet)

1 Förordningen omtryckt 2007:491.

SFS 2017:1241

Utkom från trycket
den 15 december 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017