SFS 2017:1244 Förordning om ändring i författningssamlingsförordningen (1976:725)

171244.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i författningssamlingsförordningen
(1976:725);

utfärdad den 7 december 2017.

Regeringen föreskriver att 6 § författningssamlingsförordningen

(1976:725)

1 ska ha följande lydelse.

6 §

De notiser som anges i 5 § och som under ett kalenderår har förts in i

SFS ska efter årets utgång samlas i SFS.

I SFS ska det dessutom tas in uppgifter om
1. vilka centrala myndigheter under regeringen som under året har låtit ge

ut en författningssamling,

2. vilka andra myndigheter under regeringen som under året har låtit ta in

författningar eller allmänna råd i en sådan författningssamling,

3. vilka centrala myndigheter under regeringen som under året har kungjort

författningar på annat sätt än i en författningssamling eller publicerat all-
männa råd enligt 28 §,

SFS ska också innehålla uppgifter om vilka författningssamlingar som

under året har getts ut av riksdagsförvaltningen och av förvaltnings-
myndigheter under riksdagen samt uppgifter om vilka andra myndigheter
under riksdagen som under året har låtit ta in författningar i en sådan författ-
ningssamling. I SFS ska det vidare anges att det finns en författningssamling
för varje län.

Myndigheter som avses i andra stycket ska senast den 15 januari varje år

lämna utgivaren de uppgifter som enligt andra stycket ska tas in i SFS.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2018.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Mathias Säfsten
(Justitiedepartementet)

1 Förordningen omtryckt 2006:66.

SFS 2017:1244

Utkom från trycket
den 15 december 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017