SFS 2017:1246 Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

171246.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400);

utfärdad den 7 december 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 33 kap. 3 § offentlighets- och sekre-

tesslagen (2009:400) ska ha följande lydelse.

33 kap.

3 §

Sekretessen enligt 2 § hindrar inte att Barnombudsmannen gör anmälan

och lämnar uppgift till socialnämnden eller lämnar uppgift till Inspektionen
för vård och omsorg enligt vad som föreskrivs i lagen (1993:335) om Barn-
ombudsman.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Kerstin Bynander
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2017/18:19, bet. 2017/18:SoU12, rskr. 2017/18:85.

SFS 2017:1246

Utkom från trycket
den 15 december 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017