SFS 2017:1246 Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

171246.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:JJKAKD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:JJKALD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:JJKALD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:JJKAKD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:15px;font-family:JJKALD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:14px;font-family:JJKALD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:7px;font-family:JJKAKD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;font-family:JJKAKD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;line-height:19px;font-family:JJKALD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;line-height:17px;font-family:JJKAKD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;line-height:15px;font-family:JJKAKD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:JJKAKD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:192px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>Lag<br/>om �ndring i offentlighets- och sekretesslagen <br/>(2009:400);</b></p> <p style="position:absolute;top:268px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 7 december 2017.</p> <p style="position:absolute;top:303px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:301px;left:228px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs att 33 kap. 3 � offentlighets- och sekre-</p> <p style="position:absolute;top:320px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">tesslagen (2009:400) ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:364px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>33 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:390px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>3 �</b></p> <p style="position:absolute;top:390px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft10">Sekretessen enligt 2 � hindrar inte att Barnombudsmannen g�r anm�lan</p> <p style="position:absolute;top:407px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">och l�mnar uppgift till socialn�mnden eller l�mnar uppgift till Inspektionen<br/>f�r v�rd och omsorg enligt vad som f�reskrivs i lagen (1993:335) om Barn-<br/>ombudsman.</p> <p style="position:absolute;top:478px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2018. </p> <p style="position:absolute;top:512px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:547px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">MORGAN JOHANSSON</p> <p style="position:absolute;top:565px;left:307px;white-space:nowrap" class="ft19">Kerstin Bynander<br/>(Justitiedepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:923px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">1 Prop. 2017/18:19, bet. 2017/18:SoU12, rskr. 2017/18:85.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2017:1246</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft110">Utkom fr�n trycket<br/>den 15 december 2017</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:946px;left:573px;white-space:nowrap" class="ft20">Wolters Kluwer</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:534px;white-space:nowrap" class="ft20">Elanders Sverige AB, 2017</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400);

utf�rdad den 7 december 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs att 33 kap. 3 � offentlighets- och sekre-

tesslagen (2009:400) ska ha f�ljande lydelse.

33 kap.

3 �

Sekretessen enligt 2 � hindrar inte att Barnombudsmannen g�r anm�lan

och l�mnar uppgift till socialn�mnden eller l�mnar uppgift till Inspektionen
f�r v�rd och omsorg enligt vad som f�reskrivs i lagen (1993:335) om Barn-
ombudsman.

Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2018.

P� regeringens v�gnar

MORGAN JOHANSSON

Kerstin Bynander
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2017/18:19, bet. 2017/18:SoU12, rskr. 2017/18:85.

SFS 2017:1246

Utkom fr�n trycket
den 15 december 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

;