SFS 2017:1247 Förordning om ändring i förordningen (2007:1205) med instruktion för Läkemedelsverket

171247.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:1205) med
instruktion för Läkemedelsverket;

utfärdad den 7 december 2017.

Regeringen föreskriver att det i förordningen (2007:1205) med instruktion

för Läkemedelsverket ska införas en ny paragraf, 4 c §, av följande lydelse.

4 c §

Läkemedelsverket ska fortlöpande föra och offentliggöra en förteck-

ning över följande information om läkemedel för vilka sådana försäljnings-
uppehåll gäller som har meddelats myndigheten enligt 4 kap. 18 § första
stycket läkemedelslagen (2015:315):

Uppgifter om
1. läkemedlets namn, läkemedelsform, berörda styrkor och förpacknings-

storlekar,

2. uppgifter om aktuell status för försäljningsuppehållet och under vilken

period uppehållet förväntas pågå, datum för första anmälan enligt 4 kap. 18 §
första stycket läkemedelslagen, datum för publicering samt datum för när
läkemedlet åter är till försäljning, och

3. uppgifter om namn och övriga kontaktuppgifter avseende innehavaren

av godkännandet för försäljning av läkemedlet.

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2018.

På regeringens vägnar

ANNIKA STRANDHÄLL

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

SFS 2017:1247

Utkom från trycket
den 15 december 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

;