SFS 2017:1248 Förordning om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

171248.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i offentlighets- och
sekretessförordningen (2009:641);

utfärdad den 7 december 2017.

Regeringen föreskriver att bilagan till offentlighets- och sekretessförord-

ningen (2009:641) ska ha följande lydelse.

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2018.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Kerstin Bynander
(Justitiedepartementet)

SFS 2017:1248

Utkom från trycket
den 15 december 2017

background image

2

SFS 2017:1248

Bilaga

1

1 Senaste lydelse 2017:898.

Verksamheten består i

Särskilda begränsningar i sekretessen

33. utredning, tillståndsgivning och
tillsyn enligt läkemedelslagen
(2015:315) eller enligt motsvarande
äldre bestämmelser, utredning, till-
ståndsgivning och tillsyn enligt lagen
(1993:584) om medicintekniska pro-
dukter eller enligt motsvarande äldre
bestämmelser, tillståndsgivning och
tillsyn enligt lagen (2006:496) om
blodsäkerhet och lagen (2008:286)
om kvalitets- och säkerhetsnormer
vid hantering av mänskliga vävnader
och celler, tillståndsgivning och till-
syn enligt lagen (2009:366) om
handel med läkemedel eller enligt
motsvarande äldre bestämmelser, till-
syn enligt rådets förordning (EG) nr
953/2003 av den 26 maj 2003 om för-
hindrande av att handeln med vissa
viktiga mediciner avleds till Europe-
iska unionen, tillsyn enligt Europa-
parlamentets och rådets förordning
(EG) nr 726/2004 av den 31 mars
2004 om inrättande av gemenskaps-
förfaranden för godkännande av och
tillsyn över humanläkemedel och
veterinärmedicinska läkemedel samt
om inrättande av en europeisk läke-
medelsmyndighet eller enligt motsva-
rande äldre bestämmelser, tillsyn en-
ligt Europaparlamentets och rådets
förordning (EG) nr 816/2006 av den
17 maj 2006 om tvångslicensiering
av patent för tillverkning av läkeme-
delsprodukter för export till länder
med folkhälsoproblem samt tillsyn
enligt Europaparlamentets och rådets
förordning (EG) nr 1901/2006 av den
12 december 2006 om läkemedel för
pediatrisk användning och om änd-
ring av förordning (EEG) nr 1768/
92, direktiv 2001/20/EG, direktiv
2001/83/EG och förordning (EG) nr
726/2004

sekretessen enligt 9 § första stycket 1
gäller inte vid tillsyn över produkt-
säkerheten hos varor som är avsedda
för konsumenter eller kan antas
komma att användas av konsumenter,
om intresset av allmän kännedom om
förhållande som rör risk för skada på
person har sådan vikt att uppgiften
bör lämnas ut

sekretessen enligt 9 § första stycket 1
gäller inte för uppgifter i tillsynsverk-
samhet vad gäller anmälda organ som
avses i 9 a § första stycket lagen
(1993:584) om medicintekniska pro-
dukter om intresset av allmän känne-
dom om förhållande som rör männi-
skors hälsa, miljön eller redligheten i
handeln eller ett liknande allmänin-
tresse har sådan vikt att de bör läm-
nas ut

sekretessen enligt 9 § första stycket 1
gäller inte heller för uppgifter som
ska offentliggöras enligt 4 c § förord-
ningen (2007:1205) med instruktion
för Läkemedelsverket

background image

3

SFS 2017:1248

Sakregister till bilagan

Siffrorna avser punkter i bilagan

Läkemedelslagen

33

Läkemedelsverket

33, 34, 41, 46, 82, 115, 126

Länsstyrelser

24, 31, 88, 106

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017