SFS 2017:1249 Förordning om medinflytande för totalförsvarspliktiga

171249.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om medinflytande för totalförsvarspliktiga;

utfärdad den 7 december 2017.

Regeringen föreskriver följande.

Inledande bestämmelser

1 §

Denna förordning gäller för de totalförsvarspliktiga som genomgår

längre grundutbildning än 60 dagar enligt lagen (1994:1809) om totalför-
svarsplikt.

2 §

De totalförsvarspliktiga utövar medinflytande i syfte att utveckla verk-

samheten i enlighet med utbildningens mål och i syfte att i övrigt främja goda
utbildningsförhållanden.

3 §

Innan den som totalförsvarsplikten fullgörs hos fattar beslut i en fråga

av vikt, ska de totalförsvarspliktiga som direkt berörs av beslutet ges tillfälle
att lämna synpunkter.

4 §

Om det inte finns möjlighet att inhämta de totalförsvarspliktigas syn-

punkter inför beslut som avses i 3 §, ska de informeras om beslutet i nära
anslutning till beslutstillfället.

5 §

Förtroendevalda enligt denna förordning har rätt att få den utbildning,

information och tid som de behöver för att fullfölja uppdraget. Att fullfölja ett
förtroendeuppdrag enligt denna förordning ska inte försvåra för de förtroen-
devalda att uppnå målen med grundutbildningen.

Medinflytande på lokal nivå

6 §

De totalförsvarspliktiga ska utse en förtroendevald och en suppleant för

varje

– pluton eller motsvarande enhet med minst 10 totalförsvarspliktiga,
– kompani,
– förband eller motsvarande enhet med minst 50 totalförsvarspliktiga.
Den förtroendevalda på respektive pluton, kompani, förband eller enhet ska

föra de totalförsvarspliktigas talan gentemot chefen på samma ställe.

7 §

Den chef som avses i 6 § ska regelbundet samla de totalförsvarspliktiga

för information om och utvärdering av verksamheten. Vid dessa tillfällen ska

SFS 2017:1249

Utkom från trycket
den 15 december 2017

background image

2

SFS 2017:1249

chefen eller befattningshavare som denne har utsett vara ordförande och de
totalförsvarspliktiga vara i majoritet.

8 §

En del av den tid som avsatts för information och utvärdering enligt 7 §

får användas av de totalförsvarspliktiga för egna överläggningar under led-
ning av den förtroendevalda.

9 §

De förtroendevalda ska ges tillfälle att, efter överenskommelse med

ansvarig chef, få samlas för förberedande sammanträde på tjänstetid.

Medinflytande på central nivå

10 §

För totalförsvarspliktiga som genomgår grundutbildning ska det årli-

gen anordnas en kongress. Vid kongressen ska ombud för de totalförsvars-
pliktiga delta.

De ledamöter som utses med stöd av 16 § får anordna kongressen. Om

dessa av något skäl inte anordnar någon kongress ska Försvarsmakten i sam-
råd med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap i stället anordna kon-
gressen.

11 §

Kongressens syfte är att ge ombuden tillfälle att diskutera frågor av

betydelse för de totalförsvarspliktiga. Kongressen leds av de totalförsvars-
pliktiga.

12 §

Ombuden vid kongressen ska utses genom direkta val av dem som full-

gör grundutbildning enligt lagen om totalförsvarsplikt. Valet ska genomföras
på tjänstetid.

13 §

Valet till kongressen får överklagas av dem som fullgör värnplikt till

Försvarsmakten och av dem som fullgör civilplikt till Myndigheten för sam-
hällsskydd och beredskap. Överklagandet ska göras inom en vecka från det att
protokoll över valresultatet har anslagits i enlighet med vad Försvarsmakten
för värnpliktiga respektive Myndigheten för samhällsskydd och beredskap för
civilpliktiga föreskrivit. Beslut som fattats av Försvarsmakten respektive
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får inte överklagas.

14 §

Varje totalförsvarspliktig som fullgör grundutbildning har rätt att

lämna förslag som ska behandlas på kongressen.

15 §

De totalförsvarspliktigas deltagande i kongressen ska anses som en

tjänsteuppgift.

16 §

Ombuden vid kongressen får bland sig utse högst fem totalförsvars-

pliktiga med uppgift att under det närmaste året efter kongressen företräda de
totalförsvarspliktiga.

Högst två av de avgående ledamöterna får väljas om.

17 §

Avgående ledamöter får tjänstgöra för att skola in nya ledamöter under

sammanlagt högst 20 veckor.

background image

3

SFS 2017:1249

18 §

Den grupp av ledamöter som utses enligt 16 § ska vara administrativt

ansluten till Försvarsmakten. Den ska genom Försvarsmaktens försorg ha till-
gång till kansli och kanslistöd.

19 §

Ledamöterna har rätt att fullgöra återstående grundutbildning vid det

kansli som avses i 18 §.

20 §

De ledamöter som inte längre fullgör grundutbildning och de avgående

ledamöter som tjänstgör för att skola in nya ledamöter ska behålla sina förmå-
ner enligt förordningen (1995:239) om förmåner till totalförsvarspliktiga.
Dagersättningen ska dock alltid bestämmas till 300 kronor. Någon utbild-
ningspremie lämnas inte för tiden efter fullgjord grundutbildning.

Bestämmelser om rätt till ersättning för skada eller sjukdom som en leda-

mot eller avgående ledamot får under tjänstgöringen finns i 6 § förordningen
(1977:284) om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd och
lagen (1977:266) om statlig ersättning vid ideell skada m.m.

Verkställighetsföreskrifter

21 §

Försvarsmakten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

får för värnpliktiga respektive civilpliktiga meddela föreskrifter i fråga om

1. totalförsvarspliktigas medverkan i arbetsmiljöarbetet, och
2. verkställigheten i övrigt av denna förordning.

1. Denna förordning träder i kraft den 12 januari 2018.
2. Genom förordningen upphävs förordningen (1995:808) om medinfly-

tande för totalförsvarspliktiga.

På regeringens vägnar

PETER HULTQVIST

Maria Hedegård
(Försvarsdepartementet)

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017