SFS 2017:1253 Förordning om ändring i förordningen (2015:406) om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder

171253.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2015:406) om stöd för
landsbygdsutvecklingsåtgärder;

utfärdad den 23 november 2017.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2015:406) om stöd för

landsbygdsutvecklingsåtgärder

dels att 1 kap. 20�23 §§, 3 kap. 3 och 4 §§, 6 kap. 2, 10 och 15 §§, 10 kap.

6 §, 12 kap. 2 och 5 §§ och bilaga 1 och 3 ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas två nya paragrafer, 1 kap. 6 a § och 8 kap. 24 a § av

följande lydelse.

1 kap.

6 a §

Den myndighet som beslutar om stöd får ställa som villkor för stödet

att stödmottagaren har den offentliga finansiering som behövs när en sådan
ytterligare finansiering är en förutsättning för att stödet ska kunna lämnas.

20 §

1

Jordbruksverket prövar ansökningar om stöd, åtaganden och utbetal-

ning av stöd enligt 8 kap. 28 och 32 §§ och 11 kap. samt om stöd för att bilda
innovationsgrupper och för innovationsprojekt inom Europeiska innovations-
partnerskapet (EIP) enligt 12 kap. 5 §.

Jordbruksverket prövar även ansökningar om stöd och utbetalning av stöd

enligt 3 kap., 6 kap. och 12 kap. 1�4 §§ i ärenden där det med hänsyn till
åtgärdernas omfattning, karaktär eller av administrativa skäl är lämpligt att
prövningen sker samlat.

21 §

Skogsstyrelsen prövar ansökningar om stöd och utbetalning av stöd

enligt 7 kap. och enligt 3 kap. och 12 kap. 1�4 §§ när det gäller skogsbruk,
om inte något annat följer av 20 § andra stycket.

22 §

2

Sametinget prövar ansökningar om stöd och utbetalning av stöd när

det gäller stöd till rennäringsföretag och annan verksamhet med anknytning
till renskötsel eller annat samiskt närings-, kultur- eller samhällsliv enligt
3 kap., 4 kap. 2 och 4 §§, 5 kap. 2 och 5 §§, 6 kap. 2, 8, 9, 13, 15 och 19 §§
samt 12 kap. 1�4 §§, om inte något annat följer av 20 § andra stycket.

1 Senaste lydelse 2016:16.

2 Senaste lydelse 2016:16.

SFS 2017:1253

Utkom från trycket
den 15 december 2017

background image

2

SFS 2017:1253

23 §

Tillväxtverket prövar ansökningar om stöd och utbetalning av stöd för

lokal serviceutveckling enligt 3 kap. och 12 kap. 1�4 §§, om inte något annat
följer av 20 § andra stycket.

3 kap.

3 §

För rådgivningstjänster inom fokusområde 2 a, 3 a, 6 a och 6 b samt för

tvärvillkors- och förgröningsrådgivning inom fokusområde 4, 5 c och 5 d i
artikel 5 i förordning (EU) nr 1305/2013 ska den som tar emot rådgivningen
betala 30 procent av det upphandlade priset eller stödmyndighetens motsva-
rande kostnader i de fall myndigheten genomför rådgivningen i egen regi.

För rådgivningstjänster för energieffektiviseringsrådgivning inom fokus-

område 5 c i samma artikel ska den som tar emot rådgivningen betala 10 pro-
cent av det upphandlade priset eller stödmyndighetens motsvarande kostnader
i de fall myndigheten genomför rådgivningen i egen regi.

För andra rådgivningstjänster inom fokusområde 4, 5 c och 5 d i samma

artikel får en avgift tas ut för tjänsterna.

4 §

För stöd till kompetensutveckling inom fokusområde 2 a, 3 a, 6 a och

6 b ska en deltagaravgift om lägst 500 kronor tas ut.

För stöd till kompetensutveckling inom fokusområde 4, 5 c och 5 d får en

deltagaravgift tas ut.

6 kap.

2 §

Stöd får lämnas för investeringar i småskalig infrastruktur med 90 pro-

cent av de stödberättigande utgifterna och inom de ramar som anges i
andra stycket, 3 § och i bilaga 1.

Stöd enligt första stycket lämnas endast om de stödberättigande utgifterna

enligt ansökan understiger 200 000 euro.

10 §

När det gäller stöd till kommersiell service får stöd lämnas med 50 pro-

cent av de stödberättigande utgifterna eller med 90 procent av dessa om det
finns särskilda skäl. Särskilda skäl för att stöd ska få lämnas med 90 procent
är att stödet gäller

1. investeringar i förbättrad tillgänglighet,
2. investeringar vid nystart av nedlagd butik,
3. investeringar för bättre miljö och klimat som exempelvis energieffektivi-

sering,

4. investeringar som görs för att komplettera ett försäljningsställe för dag-

ligvaror eller drivmedel med andra grundläggande servicefunktioner, eller

5. investeringar som ryms inom prioriterat område i länsstyrelsens hand-

lingsplan utifrån de regionala serviceprogrammen och görs i ett försäljnings-
ställe för dagligvaror eller drivmedel.

En ersättningsinvestering för kyl- och frysutrustning får inte lämnas med

90 procent om den inte kan motiveras utifrån första stycket 1�4.

15 §

Stöd får lämnas till utveckling av natur- och kulturmiljöer med 50, 90

och 100 procent av de stödberättigande utgifterna och inom de ramar som an-
ges i bilaga 1.

background image

3

SFS 2017:1253

8 kap.

24 a §

Den som söker stöd ska äga eller arrendera marken eller ha ett nytt-

janderättsavtal med markägaren.

Marken ska vara jordbruksmark av ägoslaget åkermark.

10 kap.

6 §

3

För att jordbrukarens areal med grovfodergrödor ska ingå i typ 1, 2

eller 3 ska lantbrukaren sköta all sin areal med grovfodergrödor genom att för
varje hektar ha djurhållning av minst följande djurenheter av tackor, getter av
honkön samt nötkreatur som är äldre än sex månader:

Lantbrukarens hela areal med grovfodergrödor ingår i antingen typ 1, 2

eller 3, beroende på vilken som motsvarar högst krav och som lantbrukaren
uppfyller kravet för. Uppfylls inte kravet för typ 3 ingår hela arealen med
grovfodergrödor i typ 5. En lantbrukare har aldrig foderareal i mer än en typ
av jordbruk.

12 kap.

2 §

Stöd får lämnas med minst 70 och högst 100 procent av de stödberätti-

gande utgifterna och i enlighet med bilaga 1.

Stödnivån för en investering inom ett projekt ska vara samma som om

investeringen sökts enligt 4, 5 eller 6 kap. För övriga delar i projektet lämnas
stöd med 100 procent av de stödberättigande utgifterna.

5 §

För stöd för att bilda innovationsgrupper och för innovationsprojekt

inom Europeiska innovationspartnerskapet (EIP) gäller att innovationsgrup-
pen ska ha ett samarbetsavtal om det inte är obehövligt att gruppen har ett
sådant avtal.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2018.

På regeringens vägnar

SVEN-ERIK BUCHT

Jacob Wichmann
(Näringsdepartementet)

3 Senaste lydelse 2016:16.

Område

Typ 1

Typ 2

Typ 3

1�5 0,65 0,3

0,1

6�12 1

0,4

0,1

background image

4

SFS 2017:1253

Bilaga 1

4

1 Stöd som avser investeringar kopplade till ett innovationsprojekt inom ramen för det
europeiska innovationspartnerskapet (EIP) ska höjas med ytterligare 10 procent.

2 Stödmyndigheten beslutar det exakta högsta stödbeloppet inom detta intervall utifrån
regionala förutsättningar och prioriteringar. En stödmottagare kan sammanlagt endast
få stöd upp till det högsta stödbeloppet inom en period av tre år. Detta gäller per delåt-
gärd och fokusområde och tiden räknas från den först inkomna ansökan.

3 Stöd till renvaktarstugor.

4 Stöd inom Norrbottens, Västerbottens, Jämtlands, Västernorrlands, Gävleborgs,
Dalarnas och Värmlands län (exklusive rennäringsföretag) får höjas med ytterligare 10
procent i de fall där investeringen är kopplad till betande djur och jordbrukets konkur-
renskraft.

5 Fleråriga energigrödor enligt enhetskostnad och renvaktarstugor.

1 Stödmyndigheten beslutar det exakta högsta stödbeloppet inom detta intervall utifrån
regionala förutsättningar och prioriteringar. En stödmottagare kan sammanlagt endast

Investeringar i fysiska tillgångar (4 kap.)

Engångsröjning av
betesmark

Ersättningsnivå

5 000 kr/ha

Lägsta ersättningsnivå
(kr)

1 000

Reglerbar dränering

Ersättningsnivå

8 000 kr/brunn

Lägsta ersättningsnivå
(kr)

8 000

Stängsel mot rovdjur

Ersättningsnivå

50 kr/m

Lägsta ersättningsnivå
(kr)

1 000

Förädlingsstöd

Ersättning av utgift (%) 40

1

Lägsta stödberätti-
gande utgifter (kr)

100 000

Högsta ersättningsnivå
(kr)

600 000�4 000 000

2

Investeringar i
jordbruk

Ersättning av utgift (%) 40

1, 4

Lägsta stödberätti-
gande utgifter (kr)

50 000

5, 100 000

Högsta ersättningsnivå
(kr)

1 000 000�7 000 000

2

100 000

3

4 Senaste lydelse 2017:243.

Jordbruks- och affärsutveckling (5 kap.)

Skapa och utveckla
annan verksamhet
än jordbruk

Ersättning av utgift (%)

40

Lägsta stödberättigande
utgifter (kr)

100 000

Högsta ersättningsnivå

Förnybar energi:
1 000 000 kr�
200 000 euro

1

Gödselbaserad biogas:
40 000 000 kr
Jobbskapande:
600 000 kr�200 000
euro

1

background image

5

SFS 2017:1253

få stöd upp till det högsta stödbeloppet inom en period av tre år. Detta gäller per delåt-
gärd och fokusområde och tiden räknas från den först inkomna ansökan.

Grundläggande tjänster och förnyelse av samhällen på landsbygden
(6 kap.)

Bredband

Ersättning av utgift (%) 40�90

1

Lägsta stödberätti-
gande utgifter (kr)

100 000

Högsta ersättningsnivå

10 000 000 euro/
projekt

Infrastruktur för
rekreation och
turistinformation

Ersättning av utgift (%) 90

2

Lägsta stödberätti-
gande utgifter (kr)

100 000

Högsta ersättningsnivå
(kr)

�

Service och fritid
på landsbygden

Ersättning av utgift (%) 90, 50

Lägsta stödberätti-
gande utgifter (kr)

100 000

4, 50 000,

30 000

3

Högsta ersättningsnivå
(kr)

600 000�4 000 000

5

Småskalig
infrastruktur

Ersättning av utgift (%) 90

Lägsta stödberätti-
gande utgifter (kr)

100 000

Högsta ersättningsnivå
(kr)

�

Utveckling av natur-
och kulturvärden

Ersättning av utgift (%) 100

6,7, 908, 508

Lägsta stödberätti-
gande utgifter (kr)

30 000, 50 000

9

Högsta ersättningsnivå
(kr)

Våtmarker och dam-
mar:
200 000 kr/ha
(400 000 kr/ha)

10

Tvåstegsdiken:
1 000 kr/m
Högsta belopp per
projekt:
�&terställa och restau-
rera kulturmiljöer i ren-
skötselområdet,
250 000 kr
�vriga miljöinveste-
ringar inom utveckling
av natur- och kultur-
värden (fokusområde
4 a, 4b, och 4 c),
15 000 000

11

Investeringar inom ut-
veckling av natur- och
kulturvärden (6b), �

background image

6

SFS 2017:1253

1 Stödandelen fastställs per län utifrån riktlinjer från Jordbruksverket. Procentandelen
ska anges i stödmyndigheternas handlingsplaner. En och samma stödprocent tillämpas
i alla projekt inom ett län och kan justeras på begäran av länen om förutsättningarna
ändras.

2 Stöd till stigar och leder genom skog och mark beräknas utifrån enhetskostnad enligt
föreskrifter som Jordbruksverket meddelar med stöd av 1 kap. 41 och 42 §§.

3 Gäller om investeringen avser förbättrad tillgänglighet, nystart av nedlagd butik, för-
säljningsställe för dagligvaror, drivmedel eller servicepunkt som är högt priorite-rad i
länsstyrelsens handlingsplan utifrån de regionala serviceprogrammen samt investe-
ringar vars huvudsyfte är förbättrad miljö och klimat.

4 Investeringar i idrotts- och fritidsanläggningar samt samlingslokaler.

5 Stödmyndigheten beslutar det exakta högsta stödbeloppet inom detta intervall utifrån
regionala förutsättningar och prioriteringar. Beloppet ska anges i stödmyndigheternas
handlingsplaner. En stödmottagare kan sammanlagt endast få stöd upp till det högsta
stödbeloppet inom en period av tre år. Detta gäller per delåtgärd och fokusområde och
tiden räknas från den först inkomna ansökan.

6 I särskilt motiverade fall kan stöd ges för 100 procent (våtmark och dammar, två-
stegsdiken och förbättrad vattenkvalitet).

7 Stöd ges till 100 procent av stödberättigande utgifter om offentliga aktörer är sökande
av projekt inom utveckling av natur- och kulturmiljöer samt kulturhistoriska byggna-
der. I dessa fall ska minst 30 procent av de stödberättigande utgifterna vara övrigt na-
tionellt offentligt stöd.

8 Stöd ges med 50 procent för miljöinvesteringar med begränsad miljönytta och till
projekt inom fokusområde 6b där den sökande är ett företag som inte är en offentlig
aktör samt äger fastigheten där investeringen genomförs. Stöd ges med 90 procent för
övriga projekt där sökanden inte är en offentlig aktör.

9 Utveckling av natur- och kulturmiljöer samt kulturhistoriska byggnader.

10 För våtmarker och dammar är gränsen 200 000 kr/ha. I särskilt motiverade fall kan
stöd ges för 100 procent av stödberättigande utgifter upp till 400 000 kr/ha.

11 Stödmyndigheten beslutar det exakta högsta stödbeloppet utifrån regionala förutsätt-
ningar och prioriteringar. Beloppet ska anges i stödmyndigheternas handlingsplaner.

.

Investeringar i utveckling av skogsområden och förbättring av skogars
livskraft (7 kap.)

Skogens miljövärden

Ersättningsnivå

Naturvårdsbränning:
28 000 kr/bränning,
9 000 kr/ha
Rensa stenmur:
8,50 kr/m
Rensa kulturmiljöer:
1 300 kr/st
Gallra fram ädellöv-
och lövrik skog:
9 000 kr/ha
Sköta natur- och kultur-
miljöer i skog:
9 000 kr/ha
Skapa våtmark i skog:
15 000 kr/ha

Lägsta ersättningsnivå
(kr)

5 000

Högsta ersättningsnivå

60 000 000

1

�&terställande av
skadad skog

Ersättning av utgift (%) 100

Lägsta ersättningsnivå
(kr)

50 000

Högsta ersättningsnivå
(kr)

�

background image

7

SFS 2017:1253

1 Stödmyndigheten beslutar det högsta stödbeloppet utifrån regionala förutsättningar
och prioriteringar. Beloppet ska anges i stödmyndighetens handlingsplaner. Det får
dock inte överstiga 60 miljoner kronor.

Miljö- och klimatvänligt jordbruk (8 kap.)

Betesmarker och slåtterängar

Markklass

Ersättningsnivå

1

Betesmarker och slåtterängar med
allmän skötsel

1 000 kr/ha

Betesmarker med särskild skötsel

2 800 kr/ha

Slåtterängar med särskild skötsel

4 500 kr/ha

Alvarbete

1 000 kr/ha

Skogsbete

2 500 kr/ha

Gräsfattiga marker

1 700 kr/ha

Mosaikbetesmarker

1 700 kr/ha

Betesmarker och slåtterängar � Kompletterande insatser

Komplement

Ersättningsnivå

1

Efterbete

700 kr/ha

Lövtäkt

100 kr/ha

2

Bränning

800 kr/ha

Höhantering

1 700 kr/ha

Lieslåtter

7 000 kr/ha

Svårtillgängliga platser

1 000 kr/ha

Fäbodar

Delåtgärdens delar

Ersättningsnivå

3

Fäbod i bruk: Huvudfäbod

3 333 kr/ha, där en fäbod i bruk
består av 6 hektar

Fäbod i bruk: Kompletterande

500 kr/ha, där en kompletterande
fäbod består av 6 hektar

Fäbodbete

1 000 kr/ha

Komplement särskild skötsel av fä-
bodbete

1 200 kr/ha

Hotade husdjursraser

Djurslag

Ersättningsnivå

3

Getter

1 450 kr/djurenhet

Svin

2 050 kr/djurenhet

Nöt

1 450 kr/djurenhet

Får

1 450 kr/djurenhet

Minskat kväveläckage

Delåtgärdens delar

Ersättningsnivå

3

Fånggröda

1 100 kr/ha

Vårbearbetning 600

kr/ha

background image

8

SFS 2017:1253

1 Beräknade stödbelopp för betesmarker och slåtterängar, inklusive komplement, som
är lägre än 1 000 kronor per stödår betalas inte ut.

2 I genomsnitt finns 10 fastställda lövtäktsträd per hektar, vilket ger en ersättningsnivå
på 1 000 kr/ha. Det får vara högst 20 fastställda lövtäktsträd per hektar.

3 Beräknade stödbelopp som är lägre än 1 000 kronor per stödår betalas inte ut.

Lantrasföreningar

Stöd ges till 100 procent av stödberättigande utgifter. Stöd beviljas inte till
ansökningar om stöd med mindre än 50 000 kronor i stödberättigande utgif-
ter.

Restaurering av betesmarker och slåtterängar

Ersättningsnivå

3

3 600 kr/ha

Skyddszoner

Delåtgärdens delar

Ersättningsnivå

3

Skyddszon mot vattendrag

3 000 kr/ha

Anpassade skyddszoner

3 000 kr/ha

Skötsel av våtmarker och dammar

Delåtgärdens delar

Ersättningsnivå

3

Skötsel av våtmarker och dammar

4 000 kr/ha

Markersättning i hela landet utom
Götalands Södra Slättbygder, åker-
mark

1 000 kr/ha

Markersättning i Götalands Södra
Slättbygder, åkermark

3 000 kr/ha

Vallodling

Ersättningsnivå

3

500 kr/ha

Ekologiskt jordbruk (9 kap.)

Ekologisk produktion

Produktionskategori

Ersättningsnivå

1

Spannmål/oljeväxter/proteingrödor
m.m. (ej vallodling på åkermark)

1 500 kr/ha

Potatis och grönsaker

5 000 kr/ha

Frukt och bär

7 500 kr/ha

Djurersättning

1 600 kr/ha åkermark, där 1 hektar
åkermark motsvarar 1 djurenhet.
800 kr/ha betesmark, där 2 hektar
betesmark motsvarar 1 djurenhet

Omställning till ekologisk produktion

Produktionskategori

Ersättningsnivå

1

Spannmål/oljeväxter/proteingrödor
m.m. (ej vallodling på åkermark)

1 500 kr/ha

Potatis och grönsaker

5 000 kr/ha

Frukt och bär

7 500 kr/ha

background image

9

SFS 2017:1253

1 Beräknade stödbelopp som är lägre än 1 000 kronor per stödår betalas inte ut.

1 Beräknade stödbelopp som är lägre än 1 000 kronor per stödår betalas inte ut.

2 För lantbrukarens stödberättigande areal över 200 hektar inom typ 1, 2 eller 3 trappas
stödet ned till 80 procent av ersättningsnivån. Om stödet vid nedtrappningen blir
mindre än 210 kronor betalas inget stöd för arealen över 200 hektar.

3 För lantbrukarens stödberättigande areal över 70 hektar inom typ 4 trappas stödet ned
till 80 procent av ersättningsnivån.

4 För lantbrukarens stödberättigande areal över 70 hektar inom typ 5 trappas stödet ned
till 80 procent av ersättningsnivån. Om stödet vid nedtrappning blir mindre än 210 kro-
nor, betalas inget stöd för arealen över 70 hektar.

Djurersättning

1 600 kr/ha åkermark, där 1 hektar
åkermark motsvarar 1 djurenhet.
800 kr/ha betesmark, där 2 hektar
betesmark motsvarar 1 djurenhet

Stöd till områden med naturliga eller andra särskilda begränsningar
(10 kap.)

Kompensationsstöd i bergsområden

1, 2, 3, 4

Område/
Jordbrukstyp

1

2

3

4

5

Jordbruk
med
betesdjur
och foder-
grödor
på åker-
mark

Jordbruk
med be-
tesdjur
och natur-
betes-
mark

Jordbruk
med be-
tesdjur
och andra
mycket
extensiva
natur-
betes-
marker

Jordbruk
med
växt-
odling

Extensivt
jordbruk

1

5 400

2 600

1 000

1 200

400

2

4 100

2 300

1 000

1 200

300

3

3 900

2 100

800

1 200

250

4

3 300

1 700

700

1 200

250

5

3 000

1 500

600

1 200

250

Kompensationsstöd i områden med naturliga begränsningar

1, 2, 3

Område/
Jordbrukstyp

1

2

3

4

5

6

2 100

1 000

300

800

0

7

1 600

700

250

800

0

8

1 200

600

250

600

0

9

800

400

0

700

0

10

600

300

0

800

0

Kompensationsstöd i områden med särskilda begränsningar

1, 2, 3

Område/
Jordbrukstyp

1

2

3

4

5

11

1 000

400

0

800

0

12

1 600

500

0

700

0

background image

10

SFS 2017:1253

1 Projekt för ökad konkurrenskraft i jordbruket, trädgårdsnäringen och rennäringen,
ökad djurvälfärd, tillväxt i livsmedelskedjan och stärkt konkurrenskraft för småföretag
i livsmedelskedjan.

2 Projekt inom miljö, klimat och jobbskapande på landsbygden (annat än i not 1).

3 Transnationellt samarbete (inte tillämpbart för projekt inom området människors livs-
miljö).

4 Stödnivån för en investering inom ett projekt ska vara densamma som om investe-
ringen sökts inom relevant delåtgärd och fokusområde i åtgärderna 4, 6 eller 7.

5 Bildande av innovationsgrupper.

6 Projekt med landskapsperspektiv för ökad konkurrenskraft i skogen.

7 Projekt inom miljö.

8 Projekt inom området människors livsmiljö.

Djurens välbefinnande (11 kap.)

Extra djuromsorg får

Ersättningsnivå

2 000 kr/DE

Lägsta ersättningsnivå
(kr)

1 000

Extra djuromsorg
suggor

Ersättningsnivå

2 000 kr/DE

Lägsta ersättningsnivå
(kr)

1 000

Utökad klövhälsovård
för mjölkkor

Ersättningsnivå

220 kr/DE

Lägsta ersättningsnivå
(kr)

1 000

Samarbete (12 kap.)

Pilotprojekt

Ersättning av utgift (%) 70

1, 902, 100

Lägsta stödberätti-
gande utgift (kr)

100 000, 30 000

3

Högsta ersättningsnivå

�

Innovationsgrupper
och innovationsprojekt
(EIP)

Ersättning av utgift (%) 100

4

Lägsta stödberätti-
gande utgift (kr)

100 000, 50 000

5,

30 000

3

Högsta ersättningsnivå
(kr)

�

Miljö och klimat

Ersättning av utgift (%) 70

6, 907, 100

Lägsta stödberätti-
gande utgift (kr)

100 000, 50 000

8,

30 000

3

Högsta ersättningsnivå
(kr)

�

Korta leveranskedjor
och lokala marknader

Ersättning av utgift (%) 90

Lägsta stödberätti-
gande utgift (kr)

100 000, 30 000

3

Högsta ersättningsnivå
(kr)

�

Diversifiering

Ersättning av utgift (%) 90

Lägsta stödberätti-
gande utgift (kr)

100 000, 30 000

3

Högsta ersättningsnivå
(kr)

�

background image

11

SFS 2017:1253

Bilaga 3

Möjliga kombinationer av insatser � arealbaserade ersättningar

Betes-
marker
och slåtter-
ängar

Fäbodar

Restaure-
ring av
betesmar-
ker och
slåtter-
ängar

Vallodling

Skötsel av
våtmarker
och dammar

Minskat
kväve-
läckage

Skydds-
zoner

Omställ-
ning till
ekologisk
produk-
tion � växt

Ekologisk
produk-
tion � växt

Betes-
marker
och slåtte-
rängar

�

*

*

*

# betesmark
* övrig mark

*

*

*

*

Fäbodar

*

�

*

*

*

*

*

*

*

Restaure-
ring av
betesmar-
ker och
slåtterängar

*

*

�

*

*

*

*

*

*

Vallodling

*

*

*

�

*

vårbearbetning

* övrig mark

*

Skötsel av
våtmarker
och dam-
mar

# betesmark
* övrig mark

*

*

*

�

*

*

*

*

Minskat
kväve-
läckage

*

*

*

vårbearbetning

* övrig mark

*

�

*

Skydds-
zoner

*

*

*

*

*

*

�

*

*

Omställ-
ning till
ekologisk
produktion
� växt

*

*

*

*

*

�

*

Ekologisk
produktion
� växt

*

*

*

*

*

*

�

*

Insatserna kan kombineras på samma företag men inte på samma mark
Insatserna kan kombineras på samma mark

#

Insatserna kan kombineras på samma mark, under förutsättning att länsstyrelsen bedömer det lämpligt utifrån
syftet med båda ersättningarna

�

Insatserna är inte möjliga att kombineras

background image

12

SFS 2017:1253

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

M

öjliga kombinationer av insatser � djurbaserade ersättningar

Omställ-
ning till eko-
logisk pro-
duktion
� djur

Ekologisk
produktion
� djur

Hotade hus-
djursraser

Extra djur-
omsorg för
suggor

Utökad
klövhälso-
vård för
mjölkkor

Extra djur-
omsorg för
får

Omställ-
ning till
ekologisk
produktion
� djur

�

*

Ekologisk
produktion
� djur

*

�

Hotade hus-
djursraser

�

Extra djur-
omsorg för
suggor

�

*

*

Utökad
klövhälso-
vård för
mjölkkor

*

�

*

Extra djur-
omsorg för
får

*

*

�

*

Insatserna kan kombineras på samma företag men inte på samma djur
Insatserna kan kombineras på samma djur

�

Insatserna är inte möjliga att kombinera