SFS 2017:1254 Förordning om statligt stöd av mindre betydelse inom jordbrukssektorn för viltskador och förebyggande av viltskador

171254.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om statligt stöd av mindre betydelse
inom jordbrukssektorn för viltskador och
förebyggande av viltskador;

utfärdad den 23 november 2017.

Regeringen föreskriver följande.

1 §

Denna förordning är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen.

Stödberättigande åtgärder

2 §

Stöd enligt denna förordning ges till företag som är verksamma inom

primärproduktion av jordbruksprodukter för

– åtgärder för att förebygga skada av vilt på annat än ren, fisk och fiskered-

skap, och

– ersättning för skada av vilt på annat än ren, fisk och fiskeredskap.
Stödet lämnas i mån av tillgång på medel.

3 §

Stöd enligt denna förordning ges inte för sådan åtgärd eller sådan skada

för vilken bidrag eller ersättning lämnas enligt viltskadeförordningen
(2001:724) eller föreskrifter meddelade med stöd av den förordningen.

Förutsättningar för stöd

4 §

Stöd enligt denna förordning ges i enlighet med kommissionens förord-

ning (EU) nr 1408/2013 av den 18 december 2013 om tillämpningen av artik-
larna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd
av mindre betydelse inom jordbrukssektorn.

Beslut om stöd

5 §

Frågor om stöd enligt denna förordning prövas av länsstyrelsen efter

ansökan.

Ansökan ska vara skriftlig och ges in till länsstyrelsen.
Ansökan ska innehålla en redogörelse för
1. allt annat stöd av mindre betydelse som företaget har fått under de två

föregående beskattningsåren och det innevarande beskattningsåret, och

2. allt annat stöd som företaget ansökt om eller beviljats och som avser

samma stödberättigande kostnader som ansökan omfattar.

SFS 2017:1254

Utkom från trycket
den 15 december 2017

background image

2

SFS 2017:1254

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

6 §

Länsstyrelsen ska lämna de upplysningar till företaget som framgår av

artikel 6.1 i kommissionens förordning (EU) nr 1408/2013.

Register

7 §

Länsstyrelsen ska föra det register som avses i artikel 6.4 i kommissio-

nens förordning (EU) nr 1408/2013.

Bemyndigande

8 §

Naturvårdsverket får meddela ytterligare föreskrifter om stöd enligt

denna förordning.

Överklagandeförbud

9 §

Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2018.
2. Förordningen upphör att gälla vid utgången av 2020.

På regeringens vägnar

SVEN-ERIK BUCHT

Jacob Wichmann
(Näringsdepartementet)