SFS 2017:1255 Förordning om ändring i jaktförordningen (1987:905)

171255.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i jaktförordningen (1987:905);

utfärdad den 30 november 2017.

Regeringen föreskriver i fråga om jaktförordningen (1987:905)

1

dels att nuvarande 40 b § ska betecknas 40 c,
dels att 40 a och 58 §§ och bilaga 1 och 4 ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 40 b §, av följande lydelse.

40 a §

2

Ur viltvårdsfonden får ersättning lämnas för

1. Polismyndighetens kostnader för att eftersöka eller på annat sätt spåra,

döda eller omhänderta djur av sådan art som avses i 33 §, och

2. kostnader med anledning av en anmälan enligt 36 §.
Ersättning ur fonden får även lämnas till den som har hjälpt Polismyndig-

heten vid eftersök, dock inte till den som har skadskjutit det djur som efter-
söktes eller till deltagarna i det jaktlag som han eller hon tillhör.

Frågor om ersättning prövas av Polismyndigheten.
Naturvårdsverket får, efter att ha gett Polismyndigheten tillfälle att yttra

sig, meddela föreskrifter om sådan ersättning.

Om ett djur överlämnas till Naturhistoriska riksmuseet, en institution för

forskning eller undervisning, Statens veterinärmedicinska anstalt eller annan
mottagare, ersätts kostnaderna för överlämnandet av mottagaren.

40 b §

Frågor om ersättning för Polismyndighetens kostnader för eftersök

enligt 40 § andra stycket och om ersättning till den som har hjälpt Polismyn-
digheten vid sådant eftersök prövas av Polismyndigheten.

Naturvårdsverket får, efter att ha gett Polismyndigheten tillfälle att yttra

sig, meddela föreskrifter om sådan ersättning.

58 §

3

I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om överkla-

gande till allmän förvaltningsdomstol.

Följande beslut enligt denna förordning får inte överklagas:
1. Naturvårdsverkets beslut i ett överklagat ärende,
2. länsstyrelsens beslut enligt 4 § om beslutet avser något annat än registre-

ring av kronhjortsområde,

3. Naturvårdsverkets eller länsstyrelsens beslut enligt 9 § andra eller tredje

stycket,

4. Naturvårdsverkets eller länsstyrelsens beslut enligt 15 §,

1 Förordningen omtryckt 2000:1216. Senaste lydelse av 40 b § 2009:1265.

2 Senaste lydelse 2014:1232.

3 Senaste lydelse 2016:556.

SFS 2017:1255

Utkom från trycket
den 15 december 2017

background image

2

SFS 2017:1255

5. Naturvårdsverkets eller länsstyrelsens beslut enligt 21 § andra stycket,
6. Naturvårdsverkets beslut enligt 24 a §,
7. Polismyndighetens beslut enligt 30 §,
8. Naturvårdsverkets beslut enligt 38 §,
9. Polismyndighetens beslut enligt 40 a § tredje stycket eller 40 b §,
10. länsstyrelsens beslut enligt 47 § första stycket, och
11. länsstyrelsens beslut enligt 52 d §.
Andra beslut av länsstyrelsen än de som anges i 1�3 nedan får överklagas

till Naturvårdsverket:

1. beslut som anges i andra stycket,
2. beslut om avgift enligt 52 b och 52 c §§, och
3. beslut om jakt efter vilda fåglar eller beslut om jakt efter björn, varg,

järv, lo eller någon annan art som är markerad med N eller F i bilaga 1 till art-
skyddsförordningen (2007:845).

Andra beslut av Polismyndigheten än de som anges i andra stycket får

överklagas till länsstyrelsen.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2018.

På regeringens vägnar

SVEN-ERIK BUCHT

Jacob Wichmann
(Näringsdepartementet)

background image

3

SFS 2017:1255

Bilaga 1

4

Allmänna jakttider

4 Senaste lydelse 2012:466.

Slag av vilt

Område

Jakttid

Dovhjort � hind och kalv

Södermanlands län
�stergötlands län
Kalmar län
Skåne län
Västra Götalands län
�rebro län

den 21 okt.�den 15 nov

Skyddsjakt se bilaga 4, punkt 22.

9)
Kronhjort

Skåne län

andra måndagen i okt.
� den 31 jan.

Jakt i kronhjortsområde och kronhjortsskötselområde, se bilaga 3.
Skyddsjakt se bilaga 4, punkterna 22 och 23.

9)
Rådjur

Hela landet utom
Västernorrlands,
Jämtlands,
Västerbottens och
Norrbottens län

den 1 okt. � den 31 jan.

background image

4

SFS 2017:1255

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

Bilaga 4

5

Jakt för att förebygga skador av vilt

5 Senaste lydelse 2012:466.

22)
Om det behövs för att förebygga
skada, får årskalv av dov- och
kronhjort som uppträder vid fält
med oskördad gröda jagas i hela
landet utom Skåne och Gotlands
län.

den 1 juli � den 15 april.

23)
�&rskalv av kronhjort som orsakar
stamskada på barrträd får jagas i
hela landet utom Skåne och Gotlands
län.

den 1 juli � den 15 april.