SFS 2017:1260 Förordning om upphävande av förordningen (2007:1195) med instruktion för Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet

171260.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om upphävande av förordningen (2007:1195) med
instruktion för Livrustkammaren och Skoklosters
slott med Stiftelsen Hallwylska museet;

utfärdad den 7 december 2017.

Regeringen föreskriver att förordningen (2007:1195) med instruktion för

Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet ska
upphöra att gälla vid utgången av 2017.

På regeringens vägnar

ALICE BAH KUHNKE

Helena Swenzén
(Kulturdepartementet)

SFS 2017:1260

Utkom från trycket
den 15 december 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017