SFS 2017:1261 Förordning om ändring i förordningen (2014:1079) med instruktion för Statens historiska museer

171261.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2014:1079) med
instruktion för Statens historiska museer;

utfärdad den 7 december 2017.

Regeringen föreskriver att 1�3 och 5 §§ förordningen (2014:1079) med in-

struktion för Statens historiska museer ska ha följande lydelse.

1 §

1

Statens historiska museer har till uppgift att främja kunskapen om och

intresset för Sveriges historia och att bevara och utveckla det kulturarv som
myndigheten förvaltar. Myndigheten ska verka för att dess verksamhet ska
vara en angelägenhet för alla människor i samhället.

I myndigheten ingår Statens historiska museum, Livrustkammaren, Kungl.

myntkabinettet � Sveriges ekonomiska museum och Skoklosters slott.

Myndigheten förvaltar Stiftelsen Hallwylska museet.

2 §

Statens historiska museers verksamhetsområde är Sveriges historia,

byggd främst på de samlingar som myndigheten förvaltar.

3 §

Samlingsområdet för Statens historiska museum omfattar främst arkeo-

logiskt material samt kyrklig konsthistoria.

Samlingsområdet för Livrustkammaren omfattar föremål från den forna

arsenalen, de kungliga livrust-, kläd- och skattkamrarna och hovstallet samt
jämförliga föremålsgrupper av främst personhistorisk karaktär.

Samlingsområdet för Kungl. myntkabinettet � Sveriges ekonomiska

museum omfattar mynt och andra betalningsmedel samt medaljer och andra
föremål med numismatisk eller finanshistorisk anknytning.

De samlingar som hör till Skoklosters slott omfattar företrädesvis konst,

konsthantverk, vapen, möbler och annan inredning samt boksamlingar med
anknytning till slottsbyggnaden och dess användning.

5 §

Myndigheten ska särskilt

1. vårda, förteckna, vetenskapligt bearbeta och genom nyförvärv berika de

samlingar som har anförtrotts myndigheten,

2. förvalta och vårda de fornfynd som Riksantikvarieämbetet beslutar att

tillföra myndigheten,

3. hålla ett urval av samlingarna tillgängligt för allmänheten samt bedriva

utställningsverksamhet och annan pedagogisk verksamhet,

4. stödja regionala och lokala museer inom sitt verksamhetsområde,

1 Senaste lydelse 2015:1007.

SFS 2017:1261

Utkom från trycket
den 15 december 2017

background image

2

SFS 2017:1261

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

5. verka för ökad kunskap grundad på forskning och samverkan med andra,

exempelvis universitet och högskolor, och förmedla kunskap inom sitt verk-
samhetsområde, och

6. bedriva internationellt och interkulturellt utbyte och samarbete.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2018.

På regeringens vägnar

ALICE BAH KUHNKE

Helena Swenzén
(Kulturdepartementet)