SFS 2017:1262 Förordning om ändring i förordningen (2007:1198) med instruktion för Statens maritima museer

171262.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:1198) med
instruktion för Statens maritima museer;

utfärdad den 7 december 2017.

Regeringen föreskriver att 1�2 a §§ förordningen (2007:1198) med instruk-

tion för Statens maritima museer ska ha följande lydelse.

1 §

1

Statens maritima museer ansvarar för statens museer med maritim och

transporthistorisk inriktning. Myndigheten har till uppgift att bevara och ut-
veckla kulturarvet inom dessa områden samt att bygga upp kunskaperna om
det. Myndigheten ska verka för att dess verksamhet ska vara en angelägenhet
för alla människor i samhället.

I myndigheten ingår Sjöhistoriska museet, Marinmuseum, Vasamuseet och

Järnvägsmuseet.

2 §

2

Myndigheten ska särskilt

1. vårda, förteckna, vetenskapligt bearbeta och genom nyförvärv berika de

samlingar som har anförtrotts myndigheten,

2. hålla ett urval av samlingarna tillgängligt för allmänheten samt driva och

stödja utställningsverksamhet och annan pedagogisk verksamhet,

3. lämna information, råd och annan hjälp till regionala och lokala museer

samt stödja ideellt arbete inom myndighetens verksamhetsområde,

4. verka för bevarande och brukande av kulturhistoriskt värdefulla fartyg,

järnvägsfordon och andra fordonstyper som omfattas av myndighetens verk-
samhetsområde, och

5. verka för ökad kunskap grundad på forskning och samverkan med andra,

exempelvis universitet och högskolor, och förmedla kunskap inom sitt verk-
samhetsområde.

2 a §

3

Myndigheten ska bedriva internationellt och interkulturellt utbyte och

samarbete.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2018.

1 Senaste lydelse 2015:1005.

2 Senaste lydelse 2009:759.

3 Senaste lydelse 2009:759.

SFS 2017:1262

Utkom från trycket
den 15 december 2017

background image

2

SFS 2017:1262

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

På regeringens vägnar

ALICE BAH KUHNKE

Helena Swenzén
(Kulturdepartementet)