SFS 2017:1263 Lag om ändring i kulturmiljölagen (1988:950)

171263.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i kulturmiljölagen (1988:950);

utfärdad den 7 december 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 5 kap. 7 § kulturmiljölagen

(1988:950) ska ha följande lydelse.

5 kap.

7 §

2

Frågor om tillstånd till utförsel ska prövas av Kungl. biblioteket, Riks-

antikvarieämbetet, Riksarkivet, Nationalmuseum eller Stiftelsen Nordiska
museet (tillståndsmyndigheter) enligt den fördelning som regeringen bestäm-
mer.

Ansökningarna ska ges in till Riksantikvarieämbetet.
Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer får meddela när-

mare föreskrifter om ansökningsförfarandet.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.

På regeringens vägnar

ALICE BAH KUHNKE

Helena Swenzén
(Kulturdepartementet)

1 Prop. 2017/18:1, bet. 2017/18:KrU1, rskr. 2017/18:91.

2 Senaste lydelse 2000:265.

SFS 2017:1263

Utkom från trycket
den 15 december 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017