SFS 2017:1264 Förordning om ändring i förordningen (2010:2012) om fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet

171264.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2010:2012) om
fördelning av vissa statsbidrag till regional
kulturverksamhet;

utfärdad den 7 december 2017.

Regeringen föreskriver att 8 § förordningen (2010:2012) om fördelning av

vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet ska ha följande lydelse.

8 §

1

Med utgångspunkt i det ändamål som anges i 4 § ska landstinget

ansvara för att bidragsgivningen enligt denna förordning främjar en god till-
gång för länets invånare till

1. professionell teater-, dans- och musikverksamhet,
2. museiverksamhet och museernas kulturmiljöarbete,
3. biblioteksverksamhet och läs- och litteraturfrämjande verksamhet,
4. professionell bild- och formverksamhet,
5. regional enskild arkivverksamhet,
6. filmkulturell verksamhet, och
7. främjande av hemslöjd.
Landstinget får även lämna statsbidrag till sådana verksamheter som avses

i första stycket och som bedrivs i form av länsöverskridande samarbeten om
dessa uppfyller de krav på anknytning till landstingets område eller dess med-
lemmar som avses i 2 kap. 1 § kommunallagen (2017:725). Landstinget får
även lämna statsbidrag till överskridande samarbeten mellan olika konstom-
råden.

Denna förordning träder i kraft den 15 januari 2018.

På regeringens vägnar

ALICE BAH KUHNKE

Helena Swenzén
(Kulturdepartementet)

1 Senaste lydelse 2014:1586.

SFS 2017:1264

Utkom från trycket
den 15 december 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017