SFS 2017:1265 Förordning om statsbidrag för kommunernas medverkan vid 2018 års val till riksdagen, kommun- och landstingsfullmäktige

171265.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om statsbidrag för kommunernas medverkan vid
2018 års val till riksdagen, kommun- och
landstingsfullmäktige;

utfärdad den 7 december 2017.

Regeringen föreskriver följande.

1 §

För sin medverkan vid 2018 års val till riksdagen, kommun- och lands-

tingsfullmäktige ska kommunerna få statsbidrag med

1. dels 30 000 kr per kommun,
2. dels ett belopp per kommun som motsvarar kommunens andel av det

totala antalet röstberättigade i riket vid val till kommunfullmäktige, beräknat
efter en fingerad valdag den 1 mars 2018, multiplicerat med 186 300 000 kr,
varvid brutet tal ska avrundas nedåt till helt krontal.

Valmyndigheten ska fastställa statsbidraget och betala ut bidraget till kom-

munerna senast den 30 april 2018.

Beslut i ärenden om statsbidrag får inte överklagas.

Denna förordning träder i kraft den 15 januari 2018.

På regeringens vägnar

ALICE BAH KUHNKE

Helena Swenzén
(Kulturdepartementet)

SFS 2017:1265

Utkom från trycket
den 15 december 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017