SFS 2017:1266 Lag om ändring i lagen (1989:41) om finansiering av radio och TV i allmänhetens tjänst

171266.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1989:41) om finansiering av
radio och TV i allmänhetens tjänst;

utfärdad den 7 december 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 7 § lagen (1989:41) om finansiering

av radio och TV i allmänhetens tjänst ska ha följande lydelse.

7 §

2

Radio- och tv-avgiften är 2 400 kronor för ett år. Den ska betalas i fyra

poster om 600 kronor.

Varje post avser en avgiftsperiod om tre månader och ska betalas senast

sista vardagen före avgiftsperiodens början.

För innehav av tv-mottagare under tiden före den första avgiftsperioden ska

avgiften betalas med så stort belopp i förhållande till årsavgiften som motsva-
rar innehavstiden. Beloppet avrundas nedåt till jämnt antal kronor.

RIKAB får, efter avtal med den avgiftsskyldige, besluta dels att radio- och

tv-avgift ska betalas i andra poster och vid andra tidpunkter än som anges i
första och andra styckena, dels att avgiften inte ska aviseras enligt 10 §.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.

På regeringens vägnar

ALICE BAH KUHNKE

Helena Swenzén
(Kulturdepartementet)

1 Prop. 2017/18:1, utg.omr. 17, bet. 2017/18:KrU1, rskr. 2017/18:91.

2 Senaste lydelse 2017:111.

SFS 2017:1266

Utkom från trycket
den 15 december 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

;